Leviticus 4

And the LORD spake unto Moses, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
Speak unto the children of Israel, saying, If a soul shall sin through ignorance against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and shall do against any of them:
Говори на израилевите синове и им кажи: Ако някой съгреши от незнание, като извърши нещо от всичко, което ГОСПОД е заповядал да не се върши;
If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people; then let him bring for his sin, which he hath sinned, a young bullock without blemish unto the LORD for a sin offering.
ако помазаният свещеник съгреши и народът стане виновен, тогава за греха, който е извършил, да принесе на ГОСПОДА юнец без недостатък в жертва за грях.
And he shall bring the bullock unto the door of the tabernacle of the congregation before the LORD; and shall lay his hand upon the bullock's head, and kill the bullock before the LORD.
Да приведе юнеца при входа на шатъра за срещане пред ГОСПОДА, да положи ръката си на главата на юнеца и да заколи юнеца пред ГОСПОДА.
And the priest that is anointed shall take of the bullock's blood, and bring it to the tabernacle of the congregation:
И помазаният свещеник да вземе от кръвта на юнеца и да я принесе в шатъра за срещане.
And the priest shall dip his finger in the blood, and sprinkle of the blood seven times before the LORD, before the vail of the sanctuary.
И свещеникът да натопи пръста си в кръвта и да поръси от кръвта седем пъти пред ГОСПОДА пред завесата на светилището.
And the priest shall put some of the blood upon the horns of the altar of sweet incense before the LORD, which is in the tabernacle of the congregation; and shall pour all the blood of the bullock at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.
Свещеникът да сложи от кръвта и върху роговете на олтара за благоуханното кадене, който е в шатъра за срещане пред ГОСПОДА, после да излее цялата кръв на юнеца в подножието на олтара за всеизгаряне, който е на входа на шатъра за срещане.
And he shall take off from it all the fat of the bullock for the sin offering; the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards,
И да извади цялата тлъстина на юнеца на жертвата за грях — тлъстината, която покрива вътрешностите, и цялата тлъстина, която е по вътрешностите,
And the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away,
и двата бъбрека с тлъстината, която е около тях и към слабините, и булото на дроба, което да отдели с бъбреците,
As it was taken off from the bullock of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall burn them upon the altar of the burnt offering.
както се изважда от юнеца за примирителната жертва. И свещеникът да ги изгори на олтара за всеизгаряне.
And the skin of the bullock, and all his flesh, with his head, and with his legs, and his inwards, and his dung,
А кожата на юнеца, цялото му месо с главата му и краката му, и вътрешностите му, и изпражненията му,
Even the whole bullock shall he carry forth without the camp unto a clean place, where the ashes are poured out, and burn him on the wood with fire: where the ashes are poured out shall he be burnt.
целия юнец да изнесе вън от стана на чисто място, където се изсипва пепелта, и да го изгори на дърва с огън. Където се изсипва пепелта, там да се изгори.
And if the whole congregation of Israel sin through ignorance, and the thing be hid from the eyes of the assembly, and they have done somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which should not be done, and are guilty;
Ако цялото израилево общество съгреши от незнание и това нещо остане скрито от очите на събранието, и извършат нещо, което ГОСПОД е заповядал да не се върши, и станат виновни,
When the sin, which they have sinned against it, is known, then the congregation shall offer a young bullock for the sin, and bring him before the tabernacle of the congregation.
когато се узнае грехът, който са извършили против тази заповед, тогава събранието да принесе юнец в жертва за грях и да го приведе пред шатъра за срещане.
And the elders of the congregation shall lay their hands upon the head of the bullock before the LORD: and the bullock shall be killed before the LORD.
И старейшините на обществото да положат ръцете си на главата на юнеца пред ГОСПОДА и да заколят юнеца пред ГОСПОДА.
And the priest that is anointed shall bring of the bullock's blood to the tabernacle of the congregation:
И помазаният свещеник да внесе от кръвта на юнеца в шатъра за срещане.
And the priest shall dip his finger in some of the blood, and sprinkle it seven times before the LORD, even before the vail.
И свещеникът да натопи пръста си в кръвта и да поръси седем пъти пред ГОСПОДА пред завесата.
And he shall put some of the blood upon the horns of the altar which is before the LORD, that is in the tabernacle of the congregation, and shall pour out all the blood at the bottom of the altar of the burnt offering, which is at the door of the tabernacle of the congregation.
Да сложи от кръвта и върху роговете на олтара, който е пред ГОСПОДА, в шатъра за срещане; после да излее цялата кръв в подножието на олтара за всеизгаряне, който е при входа на шатъра за срещане.
And he shall take all his fat from him, and burn it upon the altar.
И да извади цялата му тлъстина и да я изгори на олтара.
And he shall do with the bullock as he did with the bullock for a sin offering, so shall he do with this: and the priest shall make an atonement for them, and it shall be forgiven them.
Да направи с юнеца така, както направи с юнеца на жертвата за грях — така да направи с него. Така свещеникът да направи умилостивение за тях, и ще им се прости.
And he shall carry forth the bullock without the camp, and burn him as he burned the first bullock: it is a sin offering for the congregation.
И да изнесе юнеца вън от стана и да го изгори, както изгори първия юнец. Това е жертва за грях за събранието.
When a ruler hath sinned, and done somewhat through ignorance against any of the commandments of the LORD his God concerning things which should not be done, and is guilty;
А когато някой първенец съгреши и от незнание извърши нещо, което ГОСПОД, неговият Бог, е заповядал да не се върши, и стане виновен,
Or if his sin, wherein he hath sinned, come to his knowledge; he shall bring his offering, a kid of the goats, a male without blemish:
ако му се посочи грехът му, който е извършил, да донесе за приноса си козел, мъжки, без недостатък.
And he shall lay his hand upon the head of the goat, and kill it in the place where they kill the burnt offering before the LORD: it is a sin offering.
Да положи ръката си на главата на козела и да го заколи на мястото, където се коли всеизгарянето пред ГОСПОДА; това е жертва за грях.
And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out his blood at the bottom of the altar of burnt offering.
И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях и да я сложи върху роговете на олтара за всеизгаряне, и да излее кръвта му в подножието на олтара за всеизгаряне.
And he shall burn all his fat upon the altar, as the fat of the sacrifice of peace offerings: and the priest shall make an atonement for him as concerning his sin, and it shall be forgiven him.
И да изгори на олтара цялата му тлъстина, както тлъстината на примирителната жертва. Така свещеникът да направи умилостивение за него, заради греха му, и ще му се прости.
And if any one of the common people sin through ignorance, while he doeth somewhat against any of the commandments of the LORD concerning things which ought not to be done, and be guilty;
И ако някой от народа на земята съгреши от незнание, като извърши нещо, което ГОСПОД е заповядал да не се върши, и стане виновен,
Or if his sin, which he hath sinned, come to his knowledge: then he shall bring his offering, a kid of the goats, a female without blemish, for his sin which he hath sinned.
ако му се посочи грехът му, който е извършил, да принесе приноса си, коза, женска, без недостатък, за греха, който е извършил.
And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering.
Да положи ръката си на главата на жертвата за грях и да заколи жертвата за грях на мястото на всеизгарянето.
And the priest shall take of the blood thereof with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar.
Тогава свещеникът да вземе с пръста си от кръвта й и да я сложи върху роговете на олтара за всеизгаряне, и да излее цялата й кръв в подножието на олтара.
And he shall take away all the fat thereof, as the fat is taken away from off the sacrifice of peace offerings; and the priest shall burn it upon the altar for a sweet savour unto the LORD; and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him.
И да отдели цялата й тлъстина така, както се отделя тлъстината от примирителната жертва, и свещеникът да я изгори на олтара за благоухание на умилостивение на ГОСПОДА. Така свещеникът да направи умилостивение за него, и ще му се прости.
And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.
Или ако принесе агне в жертва за грях, да принесе женско без недостатък.
And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering.
Да положи ръката си на главата на жертвата за грях и да я заколи в жертва за грях на мястото, където колят всеизгарянето.
And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar:
И свещеникът да вземе с пръста си от кръвта на жертвата за грях и да я сложи върху роговете на олтара за всеизгаряне, и да излее цялата й кръв в подножието на олтара.
And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings; and the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the LORD: and the priest shall make an atonement for his sin that he hath committed, and it shall be forgiven him.
И да отдели цялата му тлъстина така, както се отделя тлъстината от агнето на примирителната жертва, и свещеникът да ги изгори на олтара с жертвите чрез огън на ГОСПОДА. Така свещеникът да направи умилостивение за него, за греха, който е извършил, и ще му се прости.