Hebrews 11

Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.
For by it the elders obtained a good report.
Защото заради нея старовременните получаваха свидетелство.
Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear.
С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.
By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts: and by it he being dead yet speaketh.
С вяра Авел принесе на Бога по-добра жертва от тази на Каин, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, тъй като Бог свидетелства за неговите дарове. И чрез тази вяра той, макар и мъртъв, още говори.
By faith Enoch was translated that he should not see death; and was not found, because God had translated him: for before his translation he had this testimony, that he pleased God.
С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт, и не можеше да бъде намерен, защото Бог го пресели. Понеже преди неговото преселване за него беше свидетелствано, че е бил угоден на Бога.
But without faith it is impossible to please him: for he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him.
А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.
By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith.
С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, и движен от страхопочитание, направи ковчег за спасение на своя дом. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е от вяра.
By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed; and he went out, not knowing whither he went.
С вяра Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да знае къде отива.
By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise:
С вяра той се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри с Исаак и Яков, сънаследниците на същото обещание,
For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God.
защото очакваше един град, който има вечни основи, на който Архитект и Строител е Бог.
Through faith also Sara herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised.
С вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже счете за верен Този, който беше дал обещанието.
Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable.
Затова само от един човек, и то замъртвял, се народи толкова многобройно потомство, колкото са звездите на небето и колкото е крайморският пясък, който не може да се изброи.
These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth.
Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията; но като ги видяха отдалеч и като ги приветстваха, изповядаха, че са чужденци и пришълци на земята.
For they that say such things declare plainly that they seek a country.
А онези, които говорят така, показват явно, че търсят свое отечество.
And truly, if they had been mindful of that country from whence they came out, they might have had opportunity to have returned.
И наистина, ако те са мислели за онова отечество, от което са били излезли, щяха да имат време да се върнат.
But now they desire a better country, that is, an heavenly: wherefore God is not ashamed to be called their God: for he hath prepared for them a city.
Но сега те копнеят за едно по-добро отечество, тоест небесно. Затова Бог не се срамува от тях, да се нарече техен Бог, защото им е приготвил град.
By faith Abraham, when he was tried, offered up Isaac: and he that had received the promises offered up his only begotten son,
С вяра Авраам, когато беше изпитван, принесе Исаак в жертва – онзи, който беше получил обещанията, принесе единородния си син;
Of whom it was said, That in Isaac shall thy seed be called:
онзи, за когото беше казано: ?По Исаак ще се нарече твоето потомство“;
Accounting that God was able to raise him up, even from the dead; from whence also he received him in a figure.
като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето, като символ на възкресението, го и получи обратно.
By faith Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.
С вяра Исаак благослови Яков и Исав за неща, които щяха да дойдат.
By faith Jacob, when he was a dying, blessed both the sons of Joseph; and worshipped, leaning upon the top of his staff.
С вяра Яков на умиране благослови всеки от синовете на Йосиф и се поклони на Бога, подпирайки се на върха на тоягата си.
By faith Joseph, when he died, made mention of the departing of the children of Israel; and gave commandment concerning his bones.
С вяра Йосиф на умиране спомена за излизането на израилевите синове и даде поръчка за костите си.
By faith Moses, when he was born, was hid three months of his parents, because they saw he was a proper child; and they were not afraid of the king's commandment.
С вяра, когато се роди Мойсей, родителите му го криха три месеца, защото видяха, че беше красиво дете, и не се бояха от заповедта на царя.
By faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter;
С вяра Мойсей, когато стана на възраст, отказа да се нарича син на дъщерята на фараона
Choosing rather to suffer affliction with the people of God, than to enjoy the pleasures of sin for a season;
и предпочете да страда с Божия народ, а не да се наслаждава временно на греха,
Esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt: for he had respect unto the recompence of the reward.
като счете опозоряването на Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше към наградата.
By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king: for he endured, as seeing him who is invisible.
С вяра той напусна Египет, без да се бои от царския гняв, защото издържа, като че ли виждаше Невидимия.
Through faith he kept the passover, and the sprinkling of blood, lest he that destroyed the firstborn should touch them.
С вяра изпълни Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните.
By faith they passed through the Red sea as by dry land: which the Egyptians assaying to do were drowned.
С вяра израилтяните минаха през Червено море като по суша, а египтяните, като се опитаха да направят същото, се издавиха.
By faith the walls of Jericho fell down, after they were compassed about seven days.
Чрез вяра стените на Ерихон паднаха, след като бяха обикаляли седем дни около тях.
By faith the harlot Rahab perished not with them that believed not, when she had received the spies with peace.
С вяра блудницата Раав не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир.
And what shall I more say? for the time would fail me to tell of Gedeon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthae; of David also, and Samuel, and of the prophets:
И какво повече да кажа? Защото няма да ми стигне време да говоря за Гедеон, Варак, Самсон и Ефтай, още и за Давид, и за Самуил, и за пророците,
Who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions,
които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устите на лъвове,
Quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens.
угасяха силата на огъня, избягваха от острието на меча, от слабост ставаха силни, ставаха силни в бой, обръщаха в бяг чужди войски,
Women received their dead raised to life again: and others were tortured, not accepting deliverance; that they might obtain a better resurrection:
жени приемаха мъртвите си възкресени. А други бяха мъчени, като не приемаха да бъдат освободени, за да получат по-добро възкресение,
And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment:
други бяха подлагани на изпитания от подигравки и бичувания, а още и окови и тъмници,
They were stoned, they were sawn asunder, were tempted, were slain with the sword: they wandered about in sheepskins and goatskins; being destitute, afflicted, tormented;
бяха убивани с камъни, изкушавани, разрязвани с триони, умираха заклани от меч, скитаха се в овчи и кози кожи, като търпяха лишения, бедствия и страдания.
(Of whom the world was not worthy:) they wandered in deserts, and in mountains, and in dens and caves of the earth.
Тези, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята.
And these all, having obtained a good report through faith, received not the promise:
Но всички тези, макар и да бяха засвидетелствани чрез вярата, не получиха изпълнението на обещанието,
God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect.
да не би да достигнат съвършенство без нас; защото за нас Бог беше предвидил нещо по-добро.