Genesis 34

And Dinah the daughter of Leah, which she bare unto Jacob, went out to see the daughters of the land.
А Дина, дъщерята на Лия, която тя беше родила на Яков, излезе да види дъщерите на онази земя.
And when Shechem the son of Hamor the Hivite, prince of the country, saw her, he took her, and lay with her, and defiled her.
И Сихем, синът на евееца Емор, местния владетел, като я видя, взе я, лежа с нея и я изнасили.
And his soul clave unto Dinah the daughter of Jacob, and he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel.
И душата му се привърза към Якововата дъщеря Дина и обикна момичето, и говори на момичето по сърцето му.
And Shechem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife.
И Сихем говори на баща си Емор и каза: Вземи ми това момиче за жена!
And Jacob heard that he had defiled Dinah his daughter: now his sons were with his cattle in the field: and Jacob held his peace until they were come.
А Яков чу, че той обезчестил дъщеря му Дина, но понеже синовете му бяха с добитъка му на полето, Яков си замълча до завръщането им.
And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob to commune with him.
И Емор, бащата на Сихем, излезе при Яков, за да говори с него.
And the sons of Jacob came out of the field when they heard it: and the men were grieved, and they were very wroth, because he had wrought folly in Israel in lying with Jacob's daughter; which thing ought not to be done.
А като чуха за станалото, синовете на Яков дойдоха от полето. И тези мъже се наскърбиха и много се разгневиха, задето той сторил безчестие на Израил, като лежал с дъщерята на Яков — нещо, което не трябваше да стане.
And Hamor communed with them, saying, The soul of my son Shechem longeth for your daughter: I pray you give her him to wife.
И така, Емор говори с тях и каза: Душата на сина ми Сихем се е привързала към дъщеря ви. Моля ви, дайте му я за жена.
And make ye marriages with us, and give your daughters unto us, and take our daughters unto you.
И се сродете с нас, давайте ни вашите дъщери и вземайте за вас нашите дъщери.
And ye shall dwell with us: and the land shall be before you; dwell and trade ye therein, and get you possessions therein.
Живейте с нас, ето, земята е пред вас — настанете се и търгувайте в нея и придобивайте владения в нея.
And Shechem said unto her father and unto her brethren, Let me find grace in your eyes, and what ye shall say unto me I will give.
Също и Сихем каза на баща й и на братята й: Само да намеря вашето благоволение, каквото ми кажете, ще дам.
Ask me never so much dowry and gift, and I will give according as ye shall say unto me: but give me the damsel to wife.
Искайте от мен най-голямо вено и дарове, ще дам, както ми кажете, само ми дайте момичето за жена!
And the sons of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister:
А синовете на Яков отговориха на Сихем и на баща му Емор с лукавство, понеже той беше обезчестил сестра им Дина. И им говориха и казаха:
And they said unto them, We cannot do this thing, to give our sister to one that is uncircumcised; for that were a reproach unto us:
Не можем да направим това, да дадем сестра си на необрязан човек, защото това би било позор за нас.
But in this will we consent unto you: If ye will be as we be, that every male of you be circumcised;
Само при това условие ще се съгласим с вас: ако станете вие като нас, да обрязвате всеки от мъжки пол между вас.
Then will we give our daughters unto you, and we will take your daughters to us, and we will dwell with you, and we will become one people.
Тогава ще ви даваме нашите дъщери и ще вземаме вашите дъщери за нас, ще живеем с вас и ще станем един народ.
But if ye will not hearken unto us, to be circumcised; then will we take our daughter, and we will be gone.
Но ако не ни послушате да се обрежете, тогава ще вземем дъщеря си и ще си отидем.
And their words pleased Hamor, and Shechem Hamor's son.
И думите им се видяха добри на Емор и на Сихем, сина на Емор.
And the young man deferred not to do the thing, because he had delight in Jacob's daughter: and he was more honourable than all the house of his father.
И младежът не се забави да направи това, защото много обичаше дъщерята на Яков. А в целия му бащин дом той беше най-уважаван.
And Hamor and Shechem his son came unto the gate of their city, and communed with the men of their city, saying,
Тогава Емор и синът му Сихем дойдоха при портата на града си и говориха на градските мъже, и казаха:
These men are peaceable with us; therefore let them dwell in the land, and trade therein; for the land, behold, it is large enough for them; let us take their daughters to us for wives, and let us give them our daughters.
Тези хора са миролюбиви към нас, затова нека живеят в земята и търгуват в нея, защото, ето, земята е достатъчно широка и за тях. Нека вземаме дъщерите им за жени и да им даваме нашите дъщери.
Only herein will the men consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised, as they are circumcised.
Тези хора се съгласиха да живеят с нас и да бъдем един народ, само с това условие, ако всеки от мъжки пол между нас се обреже, както те се обрязват.
Shall not their cattle and their substance and every beast of theirs be ours? only let us consent unto them, and they will dwell with us.
Стадата им, имотът им и всичкият им добитък няма ли да бъдат наши? Само да се съгласим с тях, и те ще живеят с нас.
And unto Hamor and unto Shechem his son hearkened all that went out of the gate of his city; and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city.
Тогава всичките, които излизаха от портата на града му, послушаха Емор и сина му Сихем и всеки от мъжки пол се обряза, всичките, които излизаха от портата на града му.
And it came to pass on the third day, when they were sore, that two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brethren, took each man his sword, and came upon the city boldly, and slew all the males.
А на третия ден, когато бяха в болките си, двама от синовете на Яков, Симеон и Леви, братя на Дина, взеха всеки меча си, нападнаха безпрепятствено града и избиха всички от мъжки пол.
And they slew Hamor and Shechem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went out.
Убиха с острото на меча Емор и сина му Сихем, а Дина взеха от дома на Сихем и си излязоха.
The sons of Jacob came upon the slain, and spoiled the city, because they had defiled their sister.
Тогава синовете на Яков се спуснаха върху убитите и ограбиха града, понеже бяха обезчестили сестра им.
They took their sheep, and their oxen, and their asses, and that which was in the city, and that which was in the field,
Заграбиха овцете им, говедата им, магаретата им, каквото имаше в града и по полето, и всичкото им богатство.
And all their wealth, and all their little ones, and their wives took they captive, and spoiled even all that was in the house.
И откараха в плен всичките им деца и жени и разграбиха всичко, което имаше в къщите.
And Jacob said to Simeon and Levi, Ye have troubled me to make me to stink among the inhabitants of the land, among the Canaanites and the Perizzites: and I being few in number, they shall gather themselves together against me, and slay me; and I shall be destroyed, I and my house.
А Яков каза на Симеон и Леви: Вие ми докарахте бедствие, понеже ме направихте да съм омразен между жителите на тази земя, между ханаанците и ферезейците. И понеже аз имам малко хора, те ще се съберат против мен и ще ме поразят, и ще погина аз и домът ми.
And they said, Should he deal with our sister as with an harlot?
А те казаха: Трябваше ли той да постъпи със сестра ни като с блудница?