II Chronicles 4

Moreover he made an altar of brass, twenty cubits the length thereof, and twenty cubits the breadth thereof, and ten cubits the height thereof.
Направи и бронзов олтар; дължината му беше двадесет лакътя и ширината му — двадесет лакътя, и височината му — десет лакътя.
Also he made a molten sea of ten cubits from brim to brim, round in compass, and five cubits the height thereof; and a line of thirty cubits did compass it round about.
Направи и леяното море, десет лакътя от единия му ръб до другия му ръб, с кръгла форма. Височината му беше пет лакътя и връв от тридесет лакътя измерваше обиколката му.
And under it was the similitude of oxen, which did compass it round about: ten in a cubit, compassing the sea round about. Two rows of oxen were cast, when it was cast.
И под него имаше подобие на говеда, които го обикаляха отвсякъде, по десет на лакът, и обхващаха морето отвсякъде. Говедата бяха на два реда, изляни заедно с него.
It stood upon twelve oxen, three looking toward the north, and three looking toward the west, and three looking toward the south, and three looking toward the east: and the sea was set above upon them, and all their hinder parts were inward.
То стоеше на дванадесет говеда: три обърнати на север, три обърнати на запад, три обърнати на юг и три обърнати на изток. Морето беше отгоре върху тях и всичките им задни части бяха обърнати навътре.
And the thickness of it was an handbreadth, and the brim of it like the work of the brim of a cup, with flowers of lilies; and it received and held three thousand baths.
Дебелината му беше една длан, а ръбът му беше изработен като ръб на чаша, като цвят на крем. Когато беше пълно, събираше три хиляди вати.
He made also ten lavers, and put five on the right hand, and five on the left, to wash in them: such things as they offered for the burnt offering they washed in them; but the sea was for the priests to wash in.
Направи и десет умивалника и постави пет отдясно и пет отляво, за да мият в тях. Там миеха това, което беше за всеизгаряне, а морето беше, за да се мият в него свещениците.
And he made ten candlesticks of gold according to their form, and set them in the temple, five on the right hand, and five on the left.
Направи и десетте златни светилника според правилото за тях и ги сложи в храма — пет отдясно и пет отляво.
He made also ten tables, and placed them in the temple, five on the right side, and five on the left. And he made an hundred basons of gold.
Направи и десет маси и ги сложи в храма — пет отдясно и пет отляво. Направи и сто златни легена.
Furthermore he made the court of the priests, and the great court, and doors for the court, and overlaid the doors of them with brass.
Направи и двора за свещениците, и големия двор, и врати за двора, и покри вратите им с бронз.
And he set the sea on the right side of the east end, over against the south.
И постави морето от дясната страна на дома, на изток, към юг.
And Huram made the pots, and the shovels, and the basons. And Huram finished the work that he was to make for king Solomon for the house of God;
Хирам направи котлите, лопатите и легените. Така Хирам свърши работата по нещата, които направи на цар Соломон за Божия дом:
To wit, the two pillars, and the pommels, and the chapiters which were on the top of the two pillars, and the two wreaths to cover the two pommels of the chapiters which were on the top of the pillars;
двата стълба, кръглите капители, които бяха на върха на двата стълба, двете мрежи, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върха на стълбовете;
And four hundred pomegranates on the two wreaths; two rows of pomegranates on each wreath, to cover the two pommels of the chapiters which were upon the pillars.
и четиристотинте нара за двете мрежи — по два реда нарове за всяка мрежа, за да покриват двата кръгли капитела, които бяха на върховете на стълбовете.
He made also bases, and lavers made he upon the bases;
Направи и стойките, направи и умивалниците върху стойките,
One sea, and twelve oxen under it.
едното море и дванадесетте говеда под него,
The pots also, and the shovels, and the fleshhooks, and all their instruments, did Huram his father make to king Solomon for the house of the LORD of bright brass.
и котлите, и лопатите, и вилиците. Всичките им вещи Хирам-Авив направи на цар Соломон за ГОСПОДНИЯ дом от полиран бронз.
In the plain of Jordan did the king cast them, in the clay ground between Succoth and Zeredathah.
Царят ги изля на Йорданското поле в глинената земя между Сокхот и Середата.
Thus Solomon made all these vessels in great abundance: for the weight of the brass could not be found out.
И Соломон направи всички тези вещи — толкова много, че теглото на бронза не можеше да се установи.
And Solomon made all the vessels that were for the house of God, the golden altar also, and the tables whereon the shewbread was set;
Така Соломон направи всичките вещи, които бяха за Божия дом: и златния олтар, и масите, на които се полагаха присъствените хлябове,
Moreover the candlesticks with their lamps, that they should burn after the manner before the oracle, of pure gold;
и светилниците със светилата им от чисто злато, за да горят пред вътрешната зала според правилото;
And the flowers, and the lamps, and the tongs, made he of gold, and that perfect gold;
и цветята, светилата и щипците от злато, от най-чисто злато;
And the snuffers, and the basons, and the spoons, and the censers, of pure gold: and the entry of the house, the inner doors thereof for the most holy place, and the doors of the house of the temple, were of gold.
и ножовете, легените, тамянниците и кадилниците от чисто злато; и входа на дома, вътрешните му врати към пресвятото място, и вратите на дома, на храма, от злато.