II Chronicles 5

Thus all the work that Solomon made for the house of the LORD was finished: and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated; and the silver, and the gold, and all the instruments, put he among the treasures of the house of God.
Така беше завършена цялата работа, която Соломон извърши за ГОСПОДНИЯ дом. И Соломон внесе нещата, посветени от баща му Давид, среброто, златото и всичките вещи, и ги сложи в съкровищниците на Божия дом.
Then Solomon assembled the elders of Israel, and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the city of David, which is Zion.
Тогава Соломон събра в Ерусалим старейшините на Израил и всичките глави на племената, първенците на бащините домове на израилевите синове, за да пренесат ковчега на ГОСПОДНИЯ завет от Давидовия град, който е Сион.
Wherefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the feast which was in the seventh month.
И всичките израилеви мъже се събраха пред царя на празника, който е в седмия месец.
And all the elders of Israel came; and the Levites took up the ark.
Дойдоха всичките старейшини на Израил и левитите вдигнаха ковчега,
And they brought up the ark, and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle, these did the priests and the Levites bring up.
и пренесоха ковчега и шатъра за срещане, и всичките свети принадлежности, които бяха в шатъра; свещениците и левитите ги пренесоха.
Also king Solomon, and all the congregation of Israel that were assembled unto him before the ark, sacrificed sheep and oxen, which could not be told nor numbered for multitude.
И цар Соломон и цялото израилево общество, което се беше събрало при него пред ковчега, жертваха овце и говеда, които поради множеството си не можеха да се пресметнат или изброят.
And the priests brought in the ark of the covenant of the LORD unto his place, to the oracle of the house, into the most holy place, even under the wings of the cherubims:
И свещениците донесоха ковчега на ГОСПОДНИЯ завет на мястото му, във вътрешната зала на дома, в Пресвятото място, под крилете на херувимите;
For the cherubims spread forth their wings over the place of the ark, and the cherubims covered the ark and the staves thereof above.
защото херувимите простираха криле над мястото на ковчега и херувимите покриваха отгоре ковчега и прътовете му.
And they drew out the staves of the ark, that the ends of the staves were seen from the ark before the oracle; but they were not seen without. And there it is unto this day.
А прътовете бяха толкова дълги, че краищата на прътовете се виждаха издадени от ковчега пред вътрешната зала, но навън не се виждаха. И те са там и до днес.
There was nothing in the ark save the two tables which Moses put therein at Horeb, when the LORD made a covenant with the children of Israel, when they came out of Egypt.
В ковчега нямаше нищо друго освен двете плочи, които Мойсей сложи там на Хорив, когато ГОСПОД направи завет с израилевите синове, когато те излязоха от Египет.
And it came to pass, when the priests were come out of the holy place: (for all the priests that were present were sanctified, and did not then wait by course:
И когато свещениците излязоха от святото място — защото всички свещеници, които се намираха там, се бяха осветили, без да спазват отредите си —
Also the Levites which were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them an hundred and twenty priests sounding with trumpets:)
и всичките певци левити, Асаф, Еман, Едутун и синовете им и братята им, облечени във висон, с кимвали и лири, и арфи стояха на изток от олтара и с тях сто и двадесет свещеници, които свиреха с тръби;
It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the LORD; and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of musick, and praised the LORD, saying, For he is good; for his mercy endureth for ever: that then the house was filled with a cloud, even the house of the LORD;
и когато тръбачите и певците започнаха в един глас да пеят и да хвалят, и да славят ГОСПОДА, и като издигнаха глас с тръби и кимвали и музикални инструменти да хвалят ГОСПОДА, защото е благ, защото милостта Му е вечна, тогава домът, ГОСПОДНИЯТ дом, се изпълни с облак.
So that the priests could not stand to minister by reason of the cloud: for the glory of the LORD had filled the house of God.
И свещениците не можеха да пристъпят да служат заради облака, понеже ГОСПОДНАТА слава изпълваше Божия дом.