Ezekiel 48

Nầy là tên các chi phái: phần đất khởi từ phía cực bắc và chạy dài từ phía Hết-lôn cho đến đường vào Ha-mát và Hát-sa-Ê-nôn, nơi bờ cõi Ða-mách hướng về phía bắc đến Ha-mát, từ phía đông đến phía tây, là phần đất thuộc về của Ðan.
Ezek a nemzetségek nevei: az északi határon a Hetlóntól Hamáthig vezető út mentén Haczar-Énonig Damaskus határán, észak felé, Hamát mentén, és pedig legyen az övé a keleti *és* nyugoti oldal: Dán, egy *rész;*
Trên bờ cõi Ðan, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần của A-se.
És Dán határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Áser, egy *rész;*
Trên bờ cõi A-se, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần của Nép-ta-li.
És Áser határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Nafthali, egy *rész;*
Trên bờ cõi của Nép-ta-li, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần của Ma-na-se.
És Nafthali határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Manasse, egy *rész;*
Trên bờ cõi của Ma-na-se, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần của Ép-ra-im.
És Manasse határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Efraim, egy *rész;*
Trên bờ cõi của Ép-ra-im, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần của Ru-bên.
És Efraim határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Rúben, egy *rész;*
Trên bờ cõi của Ru-bên, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần của Giu-đa.
És Rúben határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Júda, egy *rész;*
Trên bờ cõi của Giu-đa, từ phía đông đến phía tây, sẽ là phần mà các ngươi sẽ dâng; phần ấy sẽ là hai mươi lăm ngàn cần bề ngang, và bề dài từ đông sang tây bằng mỗi một phần của các phần. Nơi thánh ta sẽ ở giữa phần ấy.
És Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugoti oldalig legyen a szent áldozat, melyet *az Úrnak* szenteltek: huszonötezer *sing* széles és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugoti oldalig; és a szenthely annak közepette legyen;
Phần đất mà các ngươi sẽ dâng cho Ðức Giê-hô-va sẽ có hai mươi lăm ngàn cần bề dài và mười ngàn cần bề ngang.
A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, huszonötezer *sing* hosszú és tízezer *sing* széles legyen;
Phần đất thánh ấy sẽ để cho các thầy tế lễ; sẽ có hai mươi lăm ngàn cần bề ngang về phía tây, mười ngàn cần bề ngang về phía đông, về phía nam hai mươi lăm ngàn cần bề dài; nơi thánh của Ðức Giê-hô-va sẽ ở chính giữa.
És ezeké legyen ez a szent áldozat: a papoké északra huszonötezer *sing* és nyugotra tízezer *sing* szélesség és keletre tízezer *sing* szélesség és délre huszonötezer *sing* hosszúság, és az Úr szenthelye annak közepette legyen:
Phần đất ấy sẽ để cho các thầy tế lễ đã được biệt ra thánh, tức là cho các con trai của Xa-đốc, là những kẻ làm chức vụ ở nơi thánh ta không lầm lạc trong khi con cái Y-sơ-ra-ên cùng người Lê-vi đi lầm lạc.
A papoké, a kik megszenteltettek a Sádók fiai közül, a kik szolgálatomban foglalatosak voltak, a kik nem tévelyedtek el, mikor Izráel fiai eltévelyedtek, mint a hogy eltévelyedtek volt a Léviták.
Chúng nó sẽ có một phần sẵn dành trong phần đã trích ra trên địa hạt, là phần rất thánh, kề bờ cõi người Lê-vi;
Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges, a Léviták határán.
vì người Lê-vi sẽ choán phần rọc theo bờ cõi các thầy tế lễ, hai mươi lăm ngàn cần bề dài và mười ngàn bề ngang; nghĩa là cả bề dài hai mươi lăm ngàn cần, bề ngang mười ngàn cần.
A Lévitáké pedig legyen a papok határa mentén huszonötezer *sing* hosszúság és tízezer szélesség; az egész hosszúság legyen huszonötezer és a szélesség tízezer.
Phần ấy chúng nó sẽ không được bán, không được đổi, không được nhượng trai đầu mùa của đất cho người khác, vì nó đã biệt ra thánh cho Ðức Giê-hô-va.
És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se *másra* át ne szálljon a földnek e zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett.
Còn lại năm ngàn cần bề ngang trên hai mươi lăm ngàn cần bề dài, thì sẽ là một noi tục, để làm thành phố sẽ ở chính giữa.
És az ötezer *sing,* mely a szélességben megmaradt a huszonötezernek mentén, közhely a város számára, mint lakóhely és tágasság, és legyen a város annak a közepében.
Nầy là tư vuông của nó: phía bắc bốn ngàn năm trăm, phía nam bốn ngàn năm trăm cần, phía đông bốn ngàn năm trăm, phía tây bốn ngàn năm trăm.
És ezek legyenek annak méretei: az északi oldalon négyezerötszáz *sing* és a déli oldalon négyezerötszáz és a keleti oldalon négyezerötszáz és a nyugoti oldalon négyezerötszáz.
Ðất ngoại ô của thành phố về phía bắc sẽ có hai trăm năm chục cần, phía nam hai trăm năm chục, phía đông hai trăm năm chục, và phía tây hai trăm năm chục.
És a város alatt legyen tágasság észak felé kétszázötven *sing* és dél felé kétszázötven és keletre kétszázötven és nyugotra kétszázötven.
Còn như miếng đất thừa lại, rọc theo phần đất thánh, bề dài là mười ngàn cần phía đông và mười ngàn cần phía tây, tức là bề dài của phần đất thánh ấy, thì hoa lợi nó sẽ dùng làm đồ ăn cho những kẻ làm việc trong thành.
A mi pedig megmaradt a hosszaságban a szent áldozat mentén, tízezer keletre és tízezer nyugotra, az ott maradjon a szent áldozat mentén, és legyen annak termése a város szántóvetőinek eledele.
Những kẻ làm việc trong thành, thuộc về hết thảy các chi phái Y-sơ-ra-ên, sẽ cày cấy phần đất ấy.
És a ki szántóvető a városban, mívelje azt Izráelnek minden nemzetségéből.
Tổng cọng bề mặt của phần trích ra là hai mươi lăm ngàn cần bề dài, hai mươi lăm ngàng cần bề ngang; các ngươi khá trích ra một góc tư của phần đất thánh ấy đặng làm địa phận thành phố.
Az egész huszonötezer *sing* szent áldozatot huszonötezer *sing* négyszögben adjátok szent ajándékul a város tulajdonával együtt.
Phần còn lại sẽ thuộc về vua, ở về hai bên đất thánh đã trích ra và địa phận thành phố, bề dài hai mươi lăm ngàn cần của phần đất trích ra, cho đến bờ cõi phía đông; và về phía tây, bề dài hai mươi lăm ngàn cần cho đến bờ cõi phía tây, rọc theo các phần của các chi phái. Ấy sẽ là phần của vua; và phần đất thánh đã trích ra cùng nơi thánh của nhà sẽ ở chính giữa.
A mi pedig megmaradt, a fejedelemé lészen; a szent áldozatnak és a város tulajdonának mind a két oldalán, szemben a huszonötezer *sing* szent áldozattal a keleti határig és nyugot felé szemben a huszonötezer *sing*gel *egészen* a nyugoti határig lészen, a *kiosztott* részek mentén, a fejedelemé; és legyen a szent áldozat és a ház szenthelye annak közepette.
Như vậy thì phần của vua sẽ là cả một khoảng gồm giữa bờ cõi Giu-đa và bờ cõi Bên-gia-min, trừ ra sản nghiệp của người Lê-vi và địa phần thành phố, còn thảy cả sẽ thuộc về vua.
És a Léviták tulajdonától és a város tulajdonától fogva, mely közepében van annak, a mi a fejedelemé, a Júda határa és Benjámin határa között a fejedelemé legyen.
Về phần các chi phái còn lại: từ đông đến tây một phần cho Bên-gia-min;
És a többi nemzetségek: a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Benjámin, egy *rész.*
trên bờ cõi Bên-gia-min, từ đông đến tây, một phần cho Si-mê-ôn;
És Benjámin határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Simeon, egy *rész.*
trên bờ cõi Si-mê-ôn, từ đông đến tây, một phần cho Y-sa-ca;
És Simeon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Issakhár, egy *rész.*
trên bờ cõi Y-sa-ca, từ đông đến tây, một phần cho Sa-bu-lôn;
És Issakhár határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Zebulon, egy *rész.*
trên bờ cõi Sa-bu-lôn, từ đông đến tây, một phần cho Gát;
És Zebulon határán a keleti oldaltól a nyugoti oldalig: Gád, egy *rész.*
và trên bờ cõi Gát nơi phía nam hướng về phía nam, bờ cõi chạy từ Tha-ma đến sông Mê-ri-ba, ở Ca-đe, đến khe Ê-díp-tô, cho đến biển lớn.
És Gád határán a déli oldalon dél felé, legyen a határ Támártól a versengések vizéig Kádesben, a patak felé a nagy-tengerig.
Ấy là đất mà các ngươi sẽ dùng cách bắt thăm chỉ định cho các chi phái Y-sơ-ra-ên làm cơ nghiệp; và ấy sẽ là phần của chúng nó, Chúa Giê-hô-va phán vậy.
Ez a föld, melyet sorsvetéssel örökségül eloszszatok Izráel nemzetségei közt, és ezek azoknak részei, ezt mondja az Úr Isten.
Nầy là những lối ra của thành phố: Về phía bắc, bốn ngàn năm trăn cần;
És ezek a város külső részei: Az északi oldalon négyezerötszáz *sing* mérték.
những cửa thành sẽ đội tên của các chi phái Y-sơ-ra-ên. Phía bắc ba cửa: cửa Ru-bên là một; cửa Giu-đa là một; cửa Lê-vi là một.
És a város kapui, Izráel nemzetségeinek nevei szerint, három kapu északra: Rúben kapuja egy, Júda kapuja egy, Lévi kapuja egy.
Phía đông bốn ngàn năm trăm cần, và ba cửa: cửa Giô-sép là một; cửa Bên-gia-min là một; cửa Ðan là một.
És a keleti oldalon négyezerötszáz *sing* és három kapu: József kapuja egy, Benjámin kapuja egy, Dán kapuja egy.
Phía nam, đo bốn ngàn năm trăm cần, và ba cửa: cửa Si-mê-ôn là một; cửa Y-sa-ca là một; cửa Sa-bu-lôn là một.
És a déli oldalon is négyezerötszáz *sing* mérték és három kapu: Simeon kapuja egy, Issakhár kapuja egy, Zebulon kapuja egy.
Phía tây, bốn ngàn năm trăm cần, và ba cửa: cửa Gát là một; cửa A-sa là một; cửa Nép-ta-li là một.
A nyugoti oldalon négyezerötszáz *sing* három kapuval: Gád kapuja egy, Áser kapuja egy, Nafthali kapuja egy:
Châu vi thành sẽ có mười tám ngàn cần; và rày về sau tên thành sẽ là: "Ðức Giê-hô-va ở đó!"
Köröskörül tizennyolcezer *sing;* és a város neve ama naptól fogva: Ott *lakik* az Úr!