Psalms 58

Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon'i Davida. Moa ny tsi-fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo, ry zanak'olombelona?
etenim in corde iniquitates operamini in terra iniquitatis manus vestras adpendite
Tsy izany, fa ny fonareo no amoronanareo ny ratsy; mandanja ny fandozan'ny tananareo etỳ an-tany ianareo.
alienati sunt peccatores a vulva erraverunt ab utero loquentes mendacium
Mivily hatrany am-bohoka ny ratsy fanahy; mania hatrany an-kibo izy ka miteny lainga.
furor eorum sicut furor serpentis sicut reguli surdi obturantis aurem suam
Misy poizina tahaka ny an'ny menarana aminy; eny, tahaka ny vipera marenina izay manentsin-tadiny izy,
ut non audiat vocem murmurantium nec incantatoris incantationes callidas
Ka tsy mihaino ny feon'ny mpanao ody, na dia izay mpahay ody indrindra aza.
Deus excute dentes eorum ex ore eorum molares leonum confringe Domine
Andriamanitra ô, torotoroy ny nifiny eo am-bavany; omboty ny vazan'ny liona tanora, Jehovah ô.
dissolvantur quasi aquae quae defluent intendet arcum suum donec conterantur
Aoka ho ritra tahaka ny ranotrambo izy; raha atraniny ny zana-tsipìkany, dia aoka ho tapa-doha ireny;
quasi vermis tabefactus pertranseant quasi abortivum mulieris quod non vidit solem
Aoka ho tahaka ny lelosy izay mihalevona eny am-pandehanana izy; Aoka ho tahaka ny zaza-vakimanta izay tsy mahita masoandro izy.
antequam crescant spinae vestrae in ramnum quasi viventes quasi in ira tempestas rapiet eas
Dieny tsy mbola mafanan'ny afon-tsilo ny vilaninareo, aoka ho entin'ny tafio-drivotra ireny, na ny lena na ny maina.
laetabitur iustus cum viderit ultionem pedes suos lavabit in sanguinem impii
Hifaly ny marina, raha mahita ny famaliana; hanasa ny tongony amin'ny ran'ny ratsy fanahy izy;
et dicet homo vere fructus est iusto vere est Deus iudicans in terra
Dia hiteny ny olona ka hanao hoe: misy valiny tokoa ho an'ny marina; misy tokoa Andriamanitra Izay mitsara etỳ ambonin'ny tany.
victori ut non disperdas David humilem et simplicem quando misit Saul et custodierunt domum ut occiderent eum erue me de inimicis meis Deus meus et a resistentibus mihi protege me