II Thessalonians 3

Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:
Vả lại, hỡi anh em, hãy cầu nguyện cho chúng tôi, hầu cho đạo Chúa được đồn ra và được sáng danh, như thể ở trong anh em vậy,
And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.
lại hầu cho chúng tôi được giải thoát khỏi kẻ vô lý và người ác; vì chẳng phải hết thảy đều có đức tin.
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
Chúa là thành tín, sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi Ác giả.
And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.
Về phần anh em, chúng tôi có lòng tin cậy trong Chúa rằng anh em đương làm và sẽ làm những việc chúng tôi dặn biểu.
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
Nguyền xin Chúa soi dẫn lòng anh em tới đến sự yêu mến Ðức Chúa Trời, và sự nhịn nhục của Ðấng Christ!
Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.
Hỡi anh em, nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta, chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình, và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi.
For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;
Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi chúng tôi; vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em,
Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:
chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc, để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết.
Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.
Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em, để anh em bắt chước.
For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.
Khi chúng tôi ở cùng anh em, cũng đã rao bảo cho anh em rằng: nếu ai không khứng làm việc, thì cũng không nên ăn nữa.
For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.
Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi.
Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.
Chúng tôi nhơn danh Ðức Chúa Jêsus Christ, bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra.
But ye, brethren, be not weary in well doing.
Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt làm sự lành.
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.
Ví bằng có ai không tuân theo lời chúng tôi nói trong thơ nầy, thì hãy ghi lấy, chớ giao thông với họ, hầu cho họ nhơn đó biết xấu hổ.
Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
Tuy vậy, chớ coi người đó như kẻ nghịch thù, nhưng hãy răn bảo người như anh em vậy.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!
The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.
Chính tay tôi, là Phao-lô, viết lời chào thăm nầy cho anh em: ấy đó là dấu ký của tôi trong mọi thơ từ của tôi, tôi viết như vậy.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. The second epistle to the Thessalonians was written from Athens.
Nguyền xin ân điển của Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta ở cùng anh em hết thảy!