Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Через те все ми складаємо певну умову, і підписуємо, а печатки кладуть наші зверхники, наші Левити, наші священики.
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
А між тих, що поклали печатки, були: намісник Неемія, син Хахаліїн, і Цідкійя,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Серая, Азарія, Єремія,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Пашхур, Амарія, Малкійя,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Хаттуш, Шеванія, Маллух,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Харім, Меремот, Овадія,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Даніїл, Ґіннетон, Барух,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Мешуллам, Авійя, Мійямін,
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Маазія, Білґай, Шемая, оце священики.
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
А Левити: Ісус, син Азаніїн, Біннуй, з Хенададових синів, Кадміїл.
Micha, Rehob, Hashabiah,
А їхні брати: Шеванія, Годійя, Келіта, Пелая, Ханан,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Міха, Рехов, Хашавія,
Hodijah, Bani, Beninu.
Заккур, Шеревія, Шеванія,
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Годійя, Бані, Беніну.
Bunni, Azgad, Bebai,
Голови народу: Пар'ош, Пахат-Моав, Елам, Затту, Бані,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Бунні, Аз'дад, Бевай,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Адонійя, Біґвай, Адін,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Атер, Хізкійя, Аззур,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Годійя, Хашум, Бецай,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Харіф, Анатот, Невай,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Маґпіяш, Мешуллам, Хезір,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Мешезав'їл, Садок, Яддуя,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Пелатія, Ханан, Аная,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Осія, Хананія, Хашшув,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Галлохеш, Пілха, Шовек,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Рехум, Хашавна, Маасея,
Malluch, Harim, Baanah.
і Ахійя, Ханан, Анан,
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Маллух, Харім, Баана.
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
І решта народу, священики, Левити, придверні, співаки, храмові підданці, і кожен, відділений від народів краю до Божого Закону, їхні жінки, їхні сини, та їхні дочки, кожен знаючий та розуміючий,
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
зміцняють присягу при браттях своїх, при своїх шляхетних, і вступили в клятву та присягу, щоб ходити в Божому Законі, що був даний через Мойсея, Божого раба, і щоб дотримуватися, і щоб виконувати всі заповіді Господа, нашого Бога, і права Його, і постанови Його,
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
і що не дамо наших синів народам Краю, а їхніх дочок не візьмемо для наших синів.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
А від народів цього Краю, що спроваджують товари та всяке збіжжя в день суботній на продаж, не візьмемо від них у суботу та в святі дні, і сьомого року понехаємо землю та всякого роду борги.
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
І поставили ми собі за обов'язок, щоб давати нам третину шекля в рік на службу дому нашого Бога,
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
на хліб показний, і на постійний дар, і на постійне цілопалення, на суботи, на молодики, на свята, і на освячені речі, і на жертви за гріх на окуплення за Ізраїля, і на всяку працю дому нашого Бога.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
І кинули ми жеребки про пожертву дров, священики, Левити та народ, щоб приносити до дому нашого Бога, за домом наших батьків, на означені часи рік-річно, щоб палити на жертівнику Господа, нашого Бога, як написано в Законі,
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
і щоб приносити первоплоди нашої землі та первоплоди всякого плоду зо всякого дерева рік-річно до Господнього дому,
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
і первороджених синів наших та нашої худоби, як написано в Законі, і первороджених худоби нашої великої та худоби нашої дрібної, щоб приносити до дому нашого Бога до священиків, що служать у домі нашого Бога,
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
і первопочаток наших діж, і наші приношення, і плід усякого дерева, молоде вино та оливу спровадимо священикам до кімнат дому нашого Бога, а десятину нашої землі Левитам. А вони, Левити, будуть збирати десятину по всіх містах нашої роботи.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
І буде священик, син Ааронів, із Левитами, коли Левити будуть збирати десятину, і Левити віднесуть десятину від десятини до дому нашого Бога до комір, до скарбниці. Бо до комір будуть зносити сини Ізраїлеві та сини Левитів приношення збіжжя, молодого вина та оливи, і там є речі святині, служачі священики, і придверні, і співаки. І ми не опустимо дому нашого Бога!