Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Οι δε επισφραγισαντες ησαν Νεεμιας ο Θιρσαθα ο υιος του Αχαλια, και Σεδεκιας,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Σεραιας, Αζαριας, Ιερεμιας,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Πασχωρ, Αμαριας, Μαλχιας,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Χαττους, Σεβανιας, Μαλλουχ,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Χαρημ, Μερημωθ, Οβαδιας,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Δανιηλ, Γιννεθων, Βαρουχ,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Μεσσουλλαμ, Αβια, Μειαμειν,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Μααζιας, Βιλγαι, Σεμαιας ουτοι ησαν οι ιερεις.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Και οι Λευιται Ιησους ο υιος του Αζανια, Βιννουι εκ των υιων Ηναδαδ, Καδμιηλ
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
και οι αδελφοι αυτων, Σεβανιας, Ωδιας, Κελιτα, Φελαιας, Αναν,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Μιχα, Ρεωβ, Ασαβιας,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Ζακχουρ, Σερεβιας, Σεβανιας,
Hodijah, Bani, Beninu.
Ωδιας, Βανι, Βενινου.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Οι αρχοντες του λαου Φαρως, Φααθ−μωαβ, Ελαμ, Ζατθου, Βανι,
Bunni, Azgad, Bebai,
Βουννι, Αζγαδ, Βηβαι,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Αδωνιας, Βιγουαι, Αδιν,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ατηρ, Εζεκιας, Αζουρ,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Ωδιας, Ασουμ, Βησαι,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Αριφ, Αναθωθ, Νεβαι,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Μαγφιας, Μεσουλλαμ, Εζειρ,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Μεσηζαβεηλ, Σαδωκ, Ιαδδουα,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Φελατιας, Αναν, Αναιας,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Ωσηε, Ανανιας, Ασσουβ,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Αλλωης, Φιλεα, Σωβηκ,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Ρεουμ, Ασαβνα, Μαασιας,
And Ahijah, Hanan, Anan,
και Αχια, Αναν, Γαναν,
Malluch, Harim, Baanah.
Μαλλουχ, Χαρημ, Βαανα.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Και το υπολοιπον του λαου, οι ιερεις, οι Λευιται, οι πυλωροι, οι ψαλτωδοι, οι Νεθινειμ, και παντες οι αποχωρισθεντες απο των λαων των τοπων προς τον νομον του Θεου, αι γυναικες αυτων, οι υιοι αυτων και αι θυγατερες αυτων, πας εννοων και εχων συνεσιν,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
ηνωθησαν μετα των αδελφων αυτων, των προκριτων αυτων, και εισηλθον εις καταραν και εις ορκον, να περιπατωσιν εις τον νομον του Θεου, τον δοθεντα δια χειρος Μωυσεως του δουλου του Θεου, και να φυλαττωσι και να εκτελωσι πασας τας εντολας του Κυριου, του Κυριου ημων, και τας κρισεις αυτου και τα διαταγματα αυτου
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
και οτι δεν θελομεν δωσει τας θυγατερας ημων εις τους λαους της γης, και τας θυγατερας αυτων δεν θελομεν λαβει εις τους υιους ημων
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
και, εαν οι λαοι της γης φερωσιν αγορασιμα η οποιασδηποτε τροφας να πωλησωσιν εν τη ημερα του σαββατου, οτι δεν θελομεν λαβει ταυτα παρ αυτων εν σαββατω και εν ημερα αγια και οτι θελομεν αφησει το εβδομον ετος και την απαιτησιν παντος χρεους.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Διεταξαμεν ετι εις εαυτους να επιφορτισθωμεν να διδωμεν κατ ετος εν τριτον του σικλου δια την υπηρεσιαν του οικου του Θεου ημων,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
δια τους αρτους της προθεσεως και δια την παντοτεινην εξ αλφιτων προσφοραν, και δια την παντοτεινην ολοκαυτωσιν των σαββατων, των νεομηνιων, δια τας επισημους εορτας και δια τα αγια πραγματα και δια τας περι αμαρτιας προσφορας, δια να καμνωμεν εξιλεωσιν υπερ του Ισραηλ, και δια παν το εργον του οικου του Θεου ημων.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Και ερριψαμεν κληρους μεταξυ των ιερεων των Λευιτων και του λαου περι της προσφορας των ξυλων, δια να φερωσιν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, κατα τους οικους των πατριων ημων, εν ωρισμενοις καιροις κατ ετος, δια να καιωσιν επι του θυσιαστηριου Κυριου του Θεου ημων, κατα το γεγραμμενον εν τω νομω
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
και δια να φερωμεν τα πρωτογεννηματα της γης ημων και τα πρωτογεννηματα των καρπων παντος δενδρου, κατ ετος, προς τον οικον του Κυριου
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
και τα πρωτοτοκα των υιων ημων και των κτηνων ημων, κατα το γεγραμμενον εν τω νομω, και τα πρωτοτοκα των βοων ημων και των ποιμνιων ημων, να φερωμεν αυτα εις τον οικον του Θεου ημων, προς τους ιερεις τους λειτουργουντας εν τω οικω του Θεου ημων
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
και να φερωμεν τας απαρχας του φυραματος ημων και τας προσφορας ημων και τους καρπους παντος δενδρου, οινου και ελαιου, προς τους ιερεις, εις τα οικηματα του οικου του Θεου ημων και τα δεκατα της γης ημων προς τους Λευιτας, και αυτοι οι Λευιται να λαμβανωσι τα δεκατα εν πασαις ταις πολεσι της γεωργιας ημων.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Και ο ιερευς ο υιος του Ααρων θελει εισθαι μετα των Λευιτων, οταν οι Λευιται λαμβανωσι τα δεκατα και οι Λευιται θελουσιν αναφερει το δεκατον των δεκατων εις τον οικον του Θεου ημων, εις τα οικηματα του οικου του θησαυρου.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Διοτι οι υιοι Ισραηλ και οι υιοι Λευι θελουσι φερει τας προσφορας του σιτου, του οινου και του ελαιου εις τα οικηματα, οπου ειναι τα σκευη του αγιαστηριου, και οι ιερεις οι λειτουργουντες και οι πυλωροι και οι ψαλτωδοι και δεν θελομεν εγκαταλειψει τον οικον του Θεου ημων.