Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Antlaşmayı mühürleyenler şunlardı: Hakalya oğlu Vali Nehemya ve Sidkiya.
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Kâhinler: Seraya, Azarya, Yeremya,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Paşhur, Amarya, Malkiya,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hattuş, Şevanya, Malluk,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harim, Meremot, Ovadya,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginneton, Baruk,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Meşullam, Aviya, Miyamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maazya, Bilgay, Şemaya.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Levililer: Azanya oğlu Yeşu, Henadat oğullarından Binnuy, Kadmiel;
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
arkadaşları Şevanya, Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Mika, Rehov, Haşavya,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Şerevya, Şevanya,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodiya, Bani, Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Halk önderleri: Paroş, Pahat-Moav, Elam, Zattu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Azgat, Bevay,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adoniya, Bigvay, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Hizkiya, Azzur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodiya, Haşum, Besay,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Harif, Anatot, Nevay,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpiaş, Meşullam, Hezir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Meşezavel, Sadok, Yaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatya, Hanan, Anaya,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hoşea, Hananya, Haşşuv,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Halloheş, Pilha, Şovek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Haşavna, Maaseya,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ahiya, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluk, Harim, Baana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
“Halkın geri kalanı, kâhinler, Levililer, tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı’nın Yasası uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğullarıyla, kızlarıyla birlikte
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrı’nın, kulu Musa aracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, Egemenimiz RAB’bin bütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere ant içtiler, uymayacaklara lanet okudular.
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
[] “Çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız.
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
[] [] “Çevre halklardan Şabat Günü ya da kutsal bir gün eşya veya tahıl satmak isteyen olursa almayacağız. Yedi yılda bir toprağı sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
[] “Tanrımız’ın Tapınağı’nın giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini vereceğiz. Bu para adak ekmekleri, günlük tahıl sunusu ve yakmalık sunular, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail’in günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımız’ın Tapınağı’nın öteki işleri için harcanacak.
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
[] “Tanrımız’ın Tapınağı’nın giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini vereceğiz. Bu para adak ekmekleri, günlük tahıl sunusu ve yakmalık sunular, Şabat günleri, Yeni Aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail’in günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımız’ın Tapınağı’nın öteki işleri için harcanacak.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
“Kâhinler, Levililer ve halk hep birlikte kura çektik. Aileler her yıl Kutsal Yasa’ya uygun olarak Tanrımız RAB’bin sunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
[] “Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilk ürününü RAB’bin Tapınağı’na götüreceğiz.
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
[] “Yasaya uygun olarak, ilk doğan oğullarımızı, hayvanlarımızı, ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızı Tanrımız’ın Tapınağı’na, tapınakta hizmet eden kâhinlere götüreceğiz.
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
[] “Hamurlu yiyeceklerimizin, kaldırdığımız ürünlerin, bütün ağaçlarımızın meyvelerinin, yeni şarabımızın, zeytinyağımızın ilkini Tanrımız’ın Tapınağı’nın depolarına getirip kâhinlere vereceğiz. Toprağımızın ondalığını Levililer’e vereceğiz, çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
[] Levililer ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kâhin yanlarında bulunacak. Levililer topladıkları ondalığın onda birini Tanrımız’ın Tapınağı’ndaki depolara, hazine odalarına bırakacak.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
İsrail halkıyla Levililer, buğdaydan, yeni şaraptan, zeytinyağından verilen armağanları, tapınak eşyalarının, kâhinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğu odalara koyacaklar. “Artık Tanrımız’ın Tapınağı’nı göz ardı etmeyeceğiz.”