Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
Tunay bang kayo'y nangagsasalita ng katuwiran Oh kayong mga makapangyarihan? Nagsisihatol ba kayo ng matuwid, Oh kayong mga anak ng mga tao?
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
Oo, sa puso ay nagsisigawa kayo ng kasamaan; inyong tinitimbang ang pangdadahas ng inyong mga kamay sa lupa.
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
Ang masama ay naliligaw mula sa bahay-bata: sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila, na nagsasalita ng mga kasinungalingan.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
Ang kanilang kamandag ay parang kamandag ng ahas: sila'y gaya ng binging ahas na nagtatakip ng kaniyang pakinig;
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
At hindi nakakarinig ng tinig ng mga enkantador, na kailan man ay hindi umeenkanto ng gayon na may karunungan.
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
Iyong bungalin ang kanilang mga ngipin, Oh Dios, sa kanilang bibig: iyong bungalin ang mga malaking ngipin ng mga batang leon, Oh Panginoon.
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
Mangatunaw nawa silang parang tubig na umaagos: pagka inihilagpos niya ang kaniyang mga palaso, maging gaya nawa ng nangaluray.
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
Maging gaya nawa ng laman ng laman ng suso na natutunaw at napapawi: na gaya ng naagas sa babae na hindi nakakita ng araw.
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
Bago makaramdam ang inyong mga palyok ng mga dawag na panggatong, kaniyang kukunin ang mga yaon ng ipoipo, ang sariwa at gayon din ang nagniningas.
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
Magagalak ang matuwid pagka nakita niya ang higanti: kaniyang huhugasan ang kaniyang mga paa sa dugo ng masama.
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
Na anopa't sasabihin ng mga tao, Katotohanang may kagantihan sa matuwid: katotohanang may Dios na humahatol sa lupa.