Psalms 56

Be merciful unto me, O God: for man would swallow me up; he fighting daily oppresseth me.
Maawa ka sa akin, Oh Dios: sapagka't sasakmalin ako ng tao: buong araw ay nangbababag siya na pinipighati ako.
Mine enemies would daily swallow me up: for they be many that fight against me, O thou most High.
Ibig akong sakmalin ng aking mga kaaway buong araw: sapagka't sila'y maraming may kapalaluan na nagsisilaban sa akin.
What time I am afraid, I will trust in thee.
Sa panahong ako'y matakot, aking ilalagak ang aking tiwala sa iyo.
In God I will praise his word, in God I have put my trust; I will not fear what flesh can do unto me.
Sa Dios (ay pupuri ako ng kaniyang salita), sa Dios ay inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot; anong magagawa ng laman sa akin?
Every day they wrest my words: all their thoughts are against me for evil.
Buong araw ay binabaligtad nila ang aking mga salita: lahat ng kanilang mga pagiisip ay laban sa akin sa ikasasama.
They gather themselves together, they hide themselves, they mark my steps, when they wait for my soul.
Sila'y nagpipisan, sila'y nagsisipagkubli, kanilang tinatandaan ang aking mga hakbang, gaya ng kanilang pagaabang sa aking kaluluwa.
Shall they escape by iniquity? in thine anger cast down the people, O God.
Tatakas ba sila sa pamamagitan ng masama? Sa galit ay ilugmok mo ang mga bayan, Oh Dios.
Thou tellest my wanderings: put thou my tears into thy bottle: are they not in thy book?
Iyong isinasaysay ang aking mga paggagala: ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya; wala ba sila sa iyong aklat?
When I cry unto thee, then shall mine enemies turn back: this I know; for God is for me.
Tatalikod nga ang aking mga kaaway sa kaarawan na ako'y tumawag: ito'y nalalaman ko, sapagka't ang Dios ay kakampi ko.
In God will I praise his word: in the LORD will I praise his word.
Sa Dios (ay pupuri ako ng salita), sa Panginoon (ay pupuri ako ng salita),
In God have I put my trust: I will not be afraid what man can do unto me.
Sa Dios ay inilagak ko ang aking tiwala, hindi ako matatakot; anong magagawa ng tao sa akin?
Thy vows are upon me, O God: I will render praises unto thee.
Ang iyong mga panata ay sa akin, Oh Dios: ako'y magbabayad ng mga handog na pasalamat sa iyo.
For thou hast delivered my soul from death: wilt not thou deliver my feet from falling, that I may walk before God in the light of the living?
Sapagka't iniligtas mo ang aking kaluluwa sa kamatayan: hindi mo ba iniligtas ang aking mga paa sa pagkahulog? upang ako'y makalakad sa harap ng Dios sa liwanag ng buhay.