Numbers 10

And the LORD spake unto Moses, saying,
Och HERREN talade till Mose och sade:
Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
»Gör dig två trumpeter av silver; i drivet arbete skall du göra dem. Dessa skall du bruka, när menigheten skall sammankallas, och när lägren skola bryta upp.
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
När man stöter i dem båda, skall hela menigheten församla sig till dig, vid ingången till uppenbarelsetältet.
And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Men när man stöter allenast i den ena, skola hövdingarna, huvudmännen för Israels ätter, församla sig till dig.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Och när I blåsen en larmsignal, skola de läger bryta upp, som ligga österut.
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
Men när I blåsen larmsignal för andra gången, skola de läger bryta upp, som ligga söderut. När lägren skola bryta upp, skall man blåsa larmsignal,
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
men när församlingen skall sammankallas, skolen I icke blåsa larmsignal, utan stöta i trumpeterna.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
Och Arons söner, prästerna, äro de som skola blåsa i trumpeterna. Detta skall vara en evärdlig stadga för eder från släkte till släkte.
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
Och om I, i edert land, dragen ut till strid mot någon eder ovän som angriper eder, så skolen I blåsa larmsignal med trumpeterna; härigenom skolen I då bringas i åminnelse inför HERRENS, eder Guds, ansikte, och I skolen så bliva frälsta ifrån edra fiender.
Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
Och när I haven en glädjedag och haven edra högtider och nymånader, skolen I stöta i trumpeterna, då I offren edra brännoffer och tackoffer; så skola de bringa eder i åminnelse inför eder Guds ansikte. Jag är HERREN, eder Gud.»
And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
I andra året, i andra månaden, på tjugonde dagen i månaden höjde sig molnskyn från vittnesbördets tabernakel.
And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
Då bröto Israels barn upp från Sinais öken och tågade från lägerplats till lägerplats; och molnskyn stannade i öknen Paran.
And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Och när de nu första gången bröto upp, efter HERRENS befallning genom Mose,
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
var Juda barns läger under sitt baner det första som bröt upp, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Naheson, Amminadabs son.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
Och anförare för den här som utgjordes av Isaskars barns stam var Netanel, Suars son.
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
Och anförare för den här som utgjordes av Sebulons barns stam var Eliab, Helons son.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
Därefter, sedan tabernaklet hade blivit nedtaget, bröto Gersons barn och Meraris barn upp och buro tabernaklet.
And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
Därefter bröt Rubens läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisur, Sedeurs son.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
Och anförare för den här som utgjordes av Simeons barns stam var Selumiel, Surisaddais son.
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
Och anförare för den här som utgjordes av Gads barns stam var Eljasaf, Deguels son.
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
Därefter bröto kehatiterna upp och buro de heliga tingen, och de andra satte upp tabernaklet, innan dessa hunno fram.
And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
Därefter bröt Efraims barns läger upp under sitt baner, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Elisama, Ammihuds son.
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Och anförare för den här som utgjordes av Manasse barns stam var Gamliel, Pedasurs son.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
Och anförare for den här som utgjordes av Benjamins barns stam var Abidan, Gideonis son.
And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
Därefter bröt Dans barns läger upp under sitt baner, såsom eftertrupp i hela lägertåget, häravdelning efter häravdelning; och anförare för denna här var Ahieser, Ammisaddais son.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
Och anförare för den här som utgjordes av Asers barns stam var Pagiel, Okrans son.
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
Och anförare för den här som utgjordes av Naftali barns stam var Ahira, Enans son.
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
I denna ordning bröto Israels barn upp, häravdelning efter häravdelning. Och de bröto nu upp.
And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
Och Mose sade till Hobab, som var son till midjaniten Reguel, Moses svärfader: »Vi bryta nu upp och tåga till det land om vilket HERREN har sagt: 'Det vill jag giva eder.' Följ du med oss, så vilja vi göra dig gott, ty HERREN har lovat Israel vad gott är.
And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Men han svarade honom: »Jag vill icke följa med, utan jag vill gå hem till mitt land och till min släkt.»
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
Då sade han: »Ack nej, övergiv oss icke. Du vet ju bäst var vi kunna lägra oss i öknen; bliv du därför nu vårt öga.
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
Om du följer med oss, skola vi låta också dig få gott av det goda som HERREN gör mot oss.
And they departed from the mount of the LORD three days' journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days' journey, to search out a resting place for them.
Så bröto de upp och tågade från HERRENS berg tre dagsresor. Och HERRENS förbundsark gick framför dem tre dagsresor, för att utse viloplats åt dem.
And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
Och HERRENS molnsky svävade över dem om dagen, när de bröto upp från sitt lägerställe.
And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
Och så ofta arken bröt upp, sade Mose:  »Stå upp, HERRE;      må dina fiender varda förskingrade,  och må de som hata dig fly för ditt ansikte.»
And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
Och när den sattes ned, sade han:  »Kom tillbaka, HERRE,  till Israels ätters mångtusenden.»