Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Följande namn stodo på skrivelserna som buro sigillen: Nehemja, ståthållaren, Hakaljas son, och Sidkia,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Seraja, Asarja, Jeremia,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Pashur, Amarja, Malkia,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hattus, Sebanja, Malluk,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harim, Meremot, Obadja,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginneton, Baruk,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mesullam, Abia, Mijamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maasja, Bilgai, Semaja; dessa voro prästerna.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Och leviterna voro: Jesua, Asanjas son, Binnui, av Henadads barn, Kadmiel,
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
så ock deras bröder: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Mika, Rehob, Hasabja,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Sackur, Serebja, Sebanja,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodia, Bani och Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Folkets huvudmän voro: Pareos, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Asgad, Bebai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonia, Bigvai, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Hiskia, Assur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodia, Hasum, Besai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Harif, Anatot, Nobai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpias, Mesullam, Hesir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesesabel, Sadok, Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatja, Hanan, Anaja,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hosea, Hananja, Hassub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Hallohes, Pilha, Sobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hasabna, Maaseja,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ahia, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluk, Harim och Baana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Och det övriga folket, prästerna, leviterna, dörrvaktarna, sångarna, tempelträlarna och alla de som hade avskilt sig från de främmande folken och vänt sig till Guds lag, så ock deras hustrur, söner och döttrar, alla som hade kommit till moget förstånd,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
dessa slöto sig till sina förnämligare bröder och gingo ed och svuro att de skulle vandra efter Guds lag, den som hade blivit given genom Guds tjänare Mose, och att de skulle hålla och göra efter alla HERRENS, vår HERRES, bud och rätter och stadgar,
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
att vi icke skulle giva våra döttrar åt de främmande folken, ej heller taga deras döttrar till hustrur åt våra söner.
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
Och när de främmande folken förde in handelsvaror eller något slags säd till salu på sabbatsdagen, skulle vi icke köpa det av dem på sabbat eller helgdag; och vi skulle låta vart sjunde år vara friår och då avstå från alla slags krav.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Och vi fastställde för oss den förpliktelsen att såsom vår gärd årligen erlägga en tredjedels sikel till tjänsten i vår Guds hus,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
nämligen till skådebröden, och till det dagliga brännoffret, och till offren på sabbaterna, vid nymånaderna och högtiderna, och till tackoffren, och till syndoffren för Israels försoning, och till allt arbete i vår Guds hus.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Och vi, prästerna, leviterna och folket, kastade lott angående vedoffret, huru man årligen skulle föra det till vår Guds hus på bestämda tider, efter våra familjer, för att antändas på HERRENS, vår Guds, altare, såsom det är föreskrivet i lagen.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Och vi skulle årligen föra till HERRENS hus förstlingen av vår mark, och förstlingen av all frukt på alla slags träd,
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
och de förstfödda av våra söner och av vår boskap, såsom det är föreskrivet i lagen; vi skulle föra till vår Guds hus de förstfödda både av våra fäkreatur och av vår småboskap, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus.
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergärder, så ock av allt slags trädfrukt, av vin och olja skulle vi föra till prästerna, in i kamrarna i vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna; ty det var leviterna som skulle uppbära tionden i alla de städer vid vilka vi brukade jorden.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Och en präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna, när leviterna uppburo tionden; och själva skulle leviterna föra tionden av sin tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Ty såväl de övriga israeliterna som Levi barn skulle föra sin offergärd av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna, ävensom dörrvaktarna och sångarna voro. Alltså skulle vi icke försumma vår Guds hus.