Jeremiah 30

The word that came to Jeremiah from the LORD, saying,
Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han sade:
Thus speaketh the LORD God of Israel, saying, Write thee all the words that I have spoken unto thee in a book.
Så säger HERREN, Israels Gud: Teckna upp åt dig i en bok alla de ord som jag har talat till dig.
For, lo, the days come, saith the LORD, that I will bring again the captivity of my people Israel and Judah, saith the LORD: and I will cause them to return to the land that I gave to their fathers, and they shall possess it.
Ty se, dagar skola komma, säger HERREN, då jag åter skall upprätta mitt folk, Israel och Juda, säger HERREN, och låta dem komma tillbaka till det land som jag har givit åt deras fäder; och de skola taga det i besittning.Jer. 29,14
And these are the words that the LORD spake concerning Israel and concerning Judah.
Och detta är vad HERREN har talat om Israel och Juda.
For thus saith the LORD; We have heard a voice of trembling, of fear, and not of peace.
Så säger HERREN:  Ett förfärans rop fingo vi höra;      förskräckelse utan någon räddning!
Ask ye now, and see whether a man doth travail with child? wherefore do I see every man with his hands on his loins, as a woman in travail, and all faces are turned into paleness?
 Frågen efter och sen till:      pläga då män föda barn?  Eller varför ser jag alla män  hålla sina händer på länderna såsom kvinnor i barnsnöd, och  varför hava alla ansikten blivit så dödsbleka?Jer. 13,8. Jer. 4,31.
Alas! for that day is great, so that none is like it: it is even the time of Jacob's trouble; but he shall be saved out of it.
 Ve!  Detta är en stor dag,      en sådan att ingen är den lik.  Ja, en tid av nöd är inne för Jakob;      dock skall han bliva frälst därur.Joel 2,11. Am. 5,18. Sef. 1,15.
For it shall come to pass in that day, saith the LORD of hosts, that I will break his yoke from off thy neck, and will burst thy bonds, and strangers shall no more serve themselves of him:
 Och det skall ske på den tiden,      Säger HERREN Sebaot,  att jag skall bryta sönder oket och taga det från din hals      och slita av dina band.  Ja, inga främmande skola längre      tvinga honom att tjäna sig,
But they shall serve the LORD their God, and David their king, whom I will raise up unto them.
 utan han skall få tjäna HERREN, sin Gud,      och David, sin konung,  ty honom skall jag låta uppstå åt dem.Hes. 34,23. 37,24. Hos. 3,5.
Therefore fear thou not, O my servant Jacob, saith the LORD; neither be dismayed, O Israel: for, lo, I will save thee from afar, and thy seed from the land of their captivity; and Jacob shall return, and shall be in rest, and be quiet, and none shall make him afraid.
 Så frukta nu icke, du min tjänare Jakob, säger HERREN.      och var ej förfärad du Israel;  ty se, jag skall frälsa dig ur det avlägsna landet,      och dina barn ur deras fångenskaps land.  Och Jakob skall få komma tillbaka      och leva i ro och säkerhet,      och ingen skall förskräcka honom.Jer. 41,13 f. 43,5. 44,2. Jer. 46,27 f.
For I am with thee, saith the LORD, to save thee: though I make a full end of all nations whither I have scattered thee, yet will I not make a full end of thee: but I will correct thee in measure, and will not leave thee altogether unpunished.
 Ty jag är med dig, säger HERREN, till att frälsa dig.  Ja, jag skall göra ände på alla de folk;  bland vilka jag har förstrött dig;  men på dig vill jag icke alldeles göra ände,  jag vill blott tukta dig med måtta;  ty alldeles ostraffad kan jag ju ej låta dig bliva.Jer. 4,27. 5,18. 10,24.
For thus saith the LORD, Thy bruise is incurable, and thy wound is grievous.
 Ty så säger HERREN:  Ohelbar är din skada,      oläkligt det sår du har fått.Jer. 14,17. 15,18. Klag. 2,13.
There is none to plead thy cause, that thou mayest be bound up: thou hast no healing medicines.
 Ingen tager sig an din sak, så att han sköter ditt sår;      ingen helande läkedom finnes för dig.Jer. 46,11.
All thy lovers have forgotten thee; they seek thee not; for I have wounded thee with the wound of an enemy, with the chastisement of a cruel one, for the multitude of thine iniquity; because thy sins were increased.
 Alla dina älskare hava förgätit dig;      de fråga icke efter dig.  Ty såsom man slår en fiende, så har jag slagit dig,      med grym tuktan,  därför att din missgärning var så stor      och dina synder så många.
Why criest thou for thine affliction? thy sorrow is incurable for the multitude of thine iniquity: because thy sins were increased, I have done these things unto thee.
 Huru kan du klaga över din skada,      över att bot ej finnes för din plåga?  Därför att din missgärning var så stor      och dina synder så många,      har jag gjort dig detta.
Therefore all they that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries, every one of them, shall go into captivity; and they that spoil thee shall be a spoil, and all that prey upon thee will I give for a prey.
 Så skola då alla dina uppätare nu bliva uppätna,  och alla dina ovänner skola allasammans gå i fångenskap;  dina skövlare skola varda skövlade,  och alla dina plundrare skall jag lämna till plundring.Jes. 33,1.
For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the LORD; because they called thee an Outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after.
 Ty jag vill hela dina sår  och läka dig från de slag du har fått, säger HERREN,  då man nu kallar dig »den fördrivna»,  »det Sion som ingen frågar efter».Jer. 33,6.
Thus saith the LORD; Behold, I will bring again the captivity of Jacob's tents, and have mercy on his dwellingplaces; and the city shall be builded upon her own heap, and the palace shall remain after the manner thereof.
 Så säger HERREN:  Se, jag skall åter upprätta Jakobs hyddor  och förbarma mig över hans boningar;  staden skall åter bliva uppbyggd på sin höjd,  och palatset skall stå på sin rätta plats.
And out of them shall proceed thanksgiving and the voice of them that make merry: and I will multiply them, and they shall not be few; I will also glorify them, and they shall not be small.
 Ifrån folket skall ljuda tacksägelse  och rop av glada människor.  Jag skall föröka dem, och de skola icke förminskas;  jag skall låta dem komma till ära, och de skola ej aktas ringa.Jes. 51,3.
Their children also shall be as aforetime, and their congregation shall be established before me, and I will punish all that oppress them.
 Hans söner skola varda såsom fordom,  hans menighet skall bestå inför mig,  jag skall hemsöka alla hans förtryckare.
And their nobles shall be of themselves, and their governor shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach unto me: for who is this that engaged his heart to approach unto me? saith the LORD.
 Hans väldige skall stamma från honom själv,  och hans herre skall utgå från honom själv,  och honom skall jag låta komma mig nära och nalkas mig;  ty vilken annan vill våga sitt liv  med att nalkas mig?  säger HERREN.
And ye shall be my people, and I will be your God.
 Och I skolen vara mitt folk  och jag skall vara eder Gud.Jer. 24,7. 31,1, 33.
Behold, the whirlwind of the LORD goeth forth with fury, a continuing whirlwind: it shall fall with pain upon the head of the wicked.
 Se, en stormvind från HERREN är här,  hans förtörnelse bryter fram,      en härjande storm!  Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ned.Jer. 23,19 f.
The fierce anger of the LORD shall not return, until he have done it, and until he have performed the intents of his heart: in the latter days ye shall consider it.
 HERRENS vredes glöd skall icke upphöra,  förrän han har utfört och fullbordat sitt hjärtas tankar;  i kommande dagar skolen I förnimma det.