I John 4

Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world.
Mina älskade, tron icke var och en ande, utan pröven andarna, huruvida de äro av Gud; ty många falska profeter hava gått ut i världen.
Hereby know ye the Spirit of God: Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God:
Därpå skolen I känna igen Guds Ande: var och en ande som bekänner att Jesus är Kristus, kommen i köttet, han är av Gud;
And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God: and this is that spirit of antichrist, whereof ye have heard that it should come; and even now already is it in the world.
men var och en ande som icke så bekänner Jesus, han är icke av Gud. Den anden är Antikrists ande, om vilken I haven hört att den skulle komma, och som redan nu är i världen.
Ye are of God, little children, and have overcome them: because greater is he that is in you, than he that is in the world.
I, kära barn, I ären av Gud och haven övervunnit dessa; ty han som är i eder är större än den som är i världen.
They are of the world: therefore speak they of the world, and the world heareth them.
De äro av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem.
We are of God: he that knoweth God heareth us; he that is not of God heareth not us. Hereby know we the spirit of truth, and the spirit of error.
Vi åter äro av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känna vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande.
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.
Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar, han är född av Gud och känner Gud.
He that loveth not knoweth not God; for God is love.
Den som icke älskar, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken.
In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him.
Därigenom har Guds kärlek blivit uppenbarad bland oss, att Gud har sänt sin enfödde Son i världen, för att vi skola leva genom honom.
Herein is love, not that we loved God, but that he loved us, and sent his Son to be the propitiation for our sins.
Icke däri består kärleken, att vi hava älskat Gud, utan däri, att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.
Mina älskade, om Gud så har älskat oss, då äro ock vi pliktiga att älska varandra.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älska varandra, så förbliver Gud i oss, och hans kärlek är fullkomnad i oss.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.
Därav att han har givit oss av sin Ande veta vi att vi förbliva i honom, och att han förbliver i oss.
And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Saviour of the world.
Och vi hava själva sett, och vi vittna om att Fadern har sänt sin Son till att vara världens Frälsare.
Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.
Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förbliver Gud, och han själv förbliver i Gud.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.
Och vi hava lärt känna den kärlek som Gud har i oss, och vi hava kommit till tro på den. Gud är kärleken, och den som förbliver i kärleken, han förbliver i Gud, och Gud förbliver i honom.
Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment: because as he is, so are we in this world.
Därigenom är kärleken fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana äro ock vi i denna världen.
There is no fear in love; but perfect love casteth out fear: because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love.
Räddhåga finnes icke i kärleken, utan fullkomlig kärlek driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är icke fullkomnad i kärleken.
We love him, because he first loved us.
Vi älska, därför att han först har älskat oss.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?
Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.
Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder.