Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Iată pe cei ce şi-au pus pecetea: Dregătorul Neemia, fiul lui Hacalia Zedechia,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Seraia, Azaria, Ieremia,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Paşhur, Amaria, Malchia,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hatuş, Şebania, Maluc,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harim, Meremot, Obadia,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ghineton, Baruc,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Meşulam, Abia, Miiamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maazia, Bilgai, Şemaia, preoţi.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Leviţii: Iosua, fiul lui Azania, Binui, din fiii lui Henadad, Cadmiel,
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
şi fraţii lor, Şebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Mica, Rehob, Haşabia,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zacur, Şerebia, Şebania,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodia, Bani, Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Căpeteniile poporului: Pareoş, Pahat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Buni, Azgad, Bebai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonia, Bigvai, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Ezechia, Azur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodia, Haşum, Beţai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Harif, Anatot, Nebai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpiaş, Meşulam Hezir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Meşezabeel, Ţadoc, Iadua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatia, Hanan, Anaia,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hosea, Hanania, Haşub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Haloheş, Pilha, Şobec,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Haşabna, Maaseia,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ahia, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Maluc, Harim, Baana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Cealaltă parte a poporului, preoţii, Leviţii, uşierii, cîntăreţii, slujitorii Templului, şi toţi ceice se despărţiseră de popoarele străine, ca să urmeze Legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii şi fetele lor, toţi cei ce aveau cunoştinţă şi pricepere,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
s'au unit cu fraţii lor mai cu vază dintre ei. Au făgăduit cu jurămînt şi au jurat să umble în Legea lui Dumnezeu, dată prin Moise, robul lui Dumnezeu, să păzească şi să împlinească toate poruncile Domnului, Stăpînului nostru, orînduirile şi legile Lui.
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
Am făgăduit să nu dăm pe fetele noastre după popoarele ţării şi să nu luăm pe fetele lor de neveste pentru fiii noştri;
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
să nu cumpărăm nimic, în ziua Sabatului, şi în zilele de sărbătoare, dela popoarele ţării cari ar aduce de vînzare în ziua Sabatului mărfuri sau altceva de cumpărat, şi să lăsăm nelucrat pămîntul în anul al şaptelea şi să nu cerem plata nici unei datorii.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Am luat asupra noastră îndatorirea să dăm a treia parte dintr'un siclu pe an pentru slujba Casei Dumnezeului nostru,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
pentru pînile pentru punerea înaintea Domnului, pentru darul de mîncare necurmat, pentru arderea de tot necurmată din zilele de Sabat, din zilele de lună nouă şi din zilele de sărbători, pentru lucrurile închinate Domnului, pentru jertfele de ispăşire pentru Israel, şi pentru tot ce se face în Casa Dumnezeului nostru.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Am tras la sorţi, preoţi, Leviţi şi popor, pentru lemnele cari trebuiau aduse pe fiecare an, ca dar, la Casa Dumnezeului nostru, după casele noastre părinteşti, la vremi hotărîte, ca să fie ars pe altarul Domnului, Dumnezeului nostru, cum este scris în Lege.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Am hotărît să aducem în fiecare an la Casa Domnului cele dintîi roade ale pămîntului nostru şi cele dintîi roade din toate roadele tuturor pomilor;
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
să aducem la Casa Dumnezeului nostru, preoţilor cari fac slujba în Casa Dumnezeului nostru, pe întîii născuţi ai fiilor noştri şi ai vitelor noastre, cum este scris în Lege, pe întîii născuţi ai vacilor şi oilor noastre;
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
să aducem preoţilor, în cămările Casei Dumnezeului nostru, cele dintîi roade din plămădeală şi darurile noastre de mîncare din roadele tuturor pomilor din must şi din untdelemn; şi să dăm zeciuială din pămîntul nostru Leviţilor, cari trebuie s'o ia ei înşişi în toate cetăţile aşezate pe pămînturile pe cari le lucrăm.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Preotul, fiul lui Aaron, va fi cu Leviţii cînd vor ridica zeciuiala; şi Leviţii vor aduce zeciuială din zeciuială la Casa Dumnezeului nostru, în cămările casei vistieriei.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Căci copiii lui Israel şi fiii lui Levi vor aduce în cămările acestea darurile de grîu, de must şi de untdelemn; acolo sînt uneltele sfîntului locaş, şi acolo stau preoţii cari fac slujba, uşierii şi cîntăreţii. Astfel ne-am hotărît să nu părăsim Casa Dumnezeului nostru.