Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
A którzy pieczętowali, ci byli: Nehemijasz, Tyrsata, syn Hachalijaszowy, i Sedekijasz,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Sarajasz, Azaryjasz, Jeremijasz,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Passur, Amaryjasz, Malchyjasz,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hattus, Sebanijasz, Malluch,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harym, Meremot, Obadyjasz,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Danijel, Ginneton, Baruch,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mesullam, Abijasz, Mijamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maazyjasz, Bilgaj, Semajasz. Ci byli kapłani.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
A Lewitowie byli: Jesua, syn Azanijaszowy, Binnui z synów Chenadadowych, Kadmiel;
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Bracia też ich: Sebanijasz, Odyjasz, Kielita, Felejasz, Chanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Micha, Rechob, Hasabijasz,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zachur, Serebijasz, Sebanijasz,
Hodijah, Bani, Beninu.
Odyjasz, Bani, Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Przedniejsi z ludu: Faros, Pachatmoab, Elam, Zattu, Bani.
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Azgad, Bebaj,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonijasz, Bygwaj, Adyn,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Ezechyjasz, Azur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Chodyjasz, Hasum, Besaj,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Haryf, Anatot, Nebaj,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpijasz, Mesullam, Chesyr,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesezabel, Sadok, Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatyjasz, Chanan, Anajasz,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Ozeasz, Hananijasz, Hasub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Halloches, Pilcha, Sobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hasabna, Maasejasz,
And Ahijah, Hanan, Anan,
I Achyjasz, Chanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluch, Harym, Baana,.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Także i inni z ludu: Kapłani, Lewitowie, odźwierni, śpiewacy, Netynejczycy, i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów onych ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich, i córki ich; wszelki umiejętny i rozumny.
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
Chwyciwszy się tego z braćmi swymi, i z przedniejszymi ich przychodzili, obowiązując się przeklęstwem i przysięgą, że chcą chodzić w zakonie Bożym, który jest podany przez Mojżesza, sługę Bożego, i chcą strzedz a czynić wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, i sądy jego, i ustawy jego;
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
A że nie damy córek naszych narodom onej ziemi, i córek ich brać nie będziemy synom naszym.
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
Ani od narodów onej ziemi, którzyby nam przynosili jakie towary, albo jakie zboże w dzień sabatu na sprzedaj, brać od nich będziemy w sabat, ani w dzień święty; a że zaniechamy roku siódmego siania roli i wyciągania wszelakiego długu.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Postanowiliśmy też między sobą prawo, abyśmy dawali po trzeciej części sykla na każdy rok na potrzebę domu Boga naszego;
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
Na chleby pokładne, i na ofiarę ustawiczną, i na całopalenia ustawiczne w sabaty, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste, i na rzeczy święte, i na ofiary za grzech ku oczyszczeniu Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Rzuciliśmy też losy około noszenia drew między kapłanów, Lewitów, i między lud, aby ich dodawali do domu Boga naszego według domów ojców naszych, na czasy naznaczone, od roku do roku, aby gorzało na ołtarzu Pana, Boga naszego, jako jest napisane w zakonie.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Także aby przynosili pierworodztwa ziemi naszej, i pierworodztwa wszelkiego owocu każdego drzewa, od roku do roku, do domu Pańskiego.
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
Do tego pierworodztwa synów naszych, i bydeł naszych, jako napisano w zakonie, i pierworodztwa wołów naszych, i owiec naszych, żeby przynosili do domu Boga naszego kapłanom służącym w domu Boga naszego.
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
Nadto pierwociny ciast naszych, i podnoszonych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, moszczu, i oliwy świeżej, aby przynosili kapłanom do gmachów domu Boga naszego, i dziesięcinę ziemi naszej Lewitom; a cić Lewitowie wybierać będą tę dziesięcinę we wszystkich miastach robót naszych.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
A będzie kapłan, syn Aarona, przy Lewitach, gdy Lewitowie tę dziesięcinę odbierać będą; a Lewitowie wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu Boga naszego, do komór w domu skarbnicy.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Bo do tych komór odnosić będą synowie Izraelscy, i synowie Lewiego, ofiarę zboża, moszczu, i oliwy świeżej, gdzie są naczynia świątnicy, i kapłani służący, i odźwierni, i śpiewacy, abyśmy nie opuszczali domu Boga naszego.