Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
De som skrev under på denne med segl forsynte skrivelse, var: stattholderen Nehemias, Hakaljas sønn, og Sedekias,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Seraja, Asarja, Jirmeja,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Pashur, Amarja, Malkia,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hattus, Sebanja, Malluk,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harim, Meremot, Obadja,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginneton, Baruk,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mesullam, Abia, Mijamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Ma'asja, Bilgai og Semaja; dette var prestene;
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
og levittene var: Josva, Asanjas sønn, Binnui av Henadads barn og Kadmiel,
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
og deres brødre: Sebanja, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Mika, Rehob, Hasabja,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Sakkur, Serebja, Sebanja,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodia, Bani og Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Og folkets høvdinger var: Paros, Pahat-Moab, Elam, Sattu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Asgad, Bebai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonja, Bigvai, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Hiskia, Assur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodia, Hasum, Besai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Harif, Anatot, Nobai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpias, Mesullam, Hesir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesesabel, Sadok, Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatja, Hanan, Anaja,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hosea, Hananja, Hasub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Hallohes, Pilha, Sobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hasabna, Ma'aseja,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Akia, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluk, Harim og Ba'ana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Resten av folket, prestene, levittene, dørvokterne, sangerne, tempeltjenerne og alle de som hadde skilt sig fra de fremmede folk for å leve efter Guds lov, med hustruer, sønner og døtre, så mange som hadde kunnskap og forstand -
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
alle disse holdt sig til de fornemme blandt sine brødre og svor en dyr ed på at de vilde vandre efter Guds lov, som var gitt ved Guds tjener Moses, og at de vilde holde og gjøre efter alle Herrens, vår Herres bud og lover og forskrifter,
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
at vi ikke skulde gi våre døtre til de fremmede folk, ei heller ta deres døtre til hustruer for våre sønner,
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
at vi, når de fremmede folk kom med sine varer og alle slags korn for å selge det på sabbaten, ikke skulde kjøpe det av dem på sabbaten eller nogen annen helligdag, og at vi i det syvende år skulde la landet hvile og eftergi alle krav.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Og vi påtok oss den forpliktelse at vi skulde avgi tredjedelen av en sekel årlig til tjenesten i vår Guds hus,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
til skuebrødene og det daglige matoffer og det daglige brennoffer og til offerne på sabbatene, nymånedagene og høitidene og til takkofferne og til syndofferne som tjente til soning for Israel, og til alt arbeidet i vår Guds hus.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Og vi, prestene, levittene og folket, kastet lodd om avgivelsen av ved til templet, hvorledes vi år for år til fastsatte tider skulde føre den til vår Guds hus efter våre familier for å brenne den på Herrens, vår Guds alter, som foreskrevet er i loven.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Vi vedtok også år for år å føre førstegrøden av vår jord og de første modne frukter av alle trær til Herrens hus
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
og de førstefødte av våre sønner og av vår buskap, som foreskrevet er i loven, og å føre det førstefødte av vårt storfe og vårt småfe til vår Guds hus, til prestene som gjør tjeneste i vår Guds hus;
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
og det første av vårt mel og våre hellige gaver og alle slags trefrukt, most og olje skulde vi føre til prestene, til kammerne i vår Guds hus, og tienden av vår jord til levittene, og levittene skulde selv innkreve tiende i alle de byer hvor vi driver akerbruk.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Og en prest, en av Arons sønner, skulde være med levittene når de innkrevde tiende, og selv skulde levittene føre tienden av sin tiende op til vår Guds hus, til kammerne i forrådshuset.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
For både Israels barn og Levis barn skulde føre den hellige avgift av kornet, mosten og oljen til kammerne, hvor helligdommens kar er, og hvor de prester som gjør tjeneste, og dørvokterne og sangerne holder til. - Vi skulde ikke svikte vår Guds hus.