John 14

Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
Eders hjerte forferdes ikke! Tro på Gud, og tro på mig!
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
I min Faders hus er det mange rum; var det ikke så, da hadde jeg sagt eder det; for jeg går bort for å berede eder sted;
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
og når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til mig, forat også I skal være der jeg er.
And whither I go ye know, and the way ye know.
Og hvor jeg går hen, dit vet I veien.
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
Tomas sier til ham: Herre! vi vet ikke hvor du går hen; hvorledes skulde vi da vite veien?
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
Jesus sier til ham: Jeg er veien og sannheten og livet; ingen kommer til Faderen uten ved mig.
If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
Hadde I kjent mig, da hadde I også kjent Faderen, og fra nu av kjenner I ham og har sett ham.
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
Filip sier til ham: Herre! vis oss Faderen, og det er oss nok!
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
Jesus sier til ham: Så lang en tid har jeg vært hos eder, og du kjenner mig ikke, Filip? Den som har sett mig, har sett Faderen; hvorledes kan du da si: Vis oss Faderen?
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
Tror du ikke at jeg er i Faderen og Faderen i mig? De ord jeg sier til eder, taler jeg ikke av mig selv, men Faderen, som blir i mig, han gjør sine gjerninger.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
Tro mig at jeg er i Faderen og Faderen i mig; men hvis ikke, så tro det dog for selve gjerningenes skyld!
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
Sannelig, sannelig sier jeg eder: Den som tror på mig, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør; og han skal gjøre større enn disse; for jeg går til min Fader,
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
og hvad som helst I beder om i mitt navn, det vil jeg gjøre, forat Faderen skal bli herliggjort i Sønnen.
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
Dersom I beder mig om noget i mitt navn, så vil jeg gjøre det.
If ye love me, keep my commandments.
Dersom I elsker mig, da holder I mine bud,
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
og jeg vil bede Faderen, og han skal gi eder en annen talsmann, forat han kan være hos eder evindelig,
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke; I kjenner ham, for han blir hos eder og skal være i eder.
I will not leave you comfortless: I will come to you.
Jeg vil ikke efterlate eder farløse; jeg kommer til eder.
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
Ennu en liten stund, og verden ser mig ikke lenger; men I ser mig; for jeg lever, og I skal leve.
At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
På den dag skal I kjenne at jeg er i min Fader, og I i mig, og jeg i eder.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker mig; men den som elsker mig, skal elskes av min Fader, og jeg skal elske ham og åpenbare mig for ham.
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
Judas - ikke Iskariot - sier til ham: Herre! hvad kommer det av at du vil åpenbare dig for oss og ikke for verden?
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
Jesus svarte og sa til ham: Om nogen elsker mig, da holder han mitt ord, og min Fader skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
Den som ikke elsker mig, holder ikke mine ord; og det ord I hører, er ikke mitt, men Faderens, som har sendt mig.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.
Dette har jeg talt til eder mens jeg var hos eder;
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
men talsmannen, den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære eder alle ting, og minne eder om alle ting som jeg har sagt eder.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke!
Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
I hørte at jeg sa til eder: Jeg går bort og kommer til eder igjen. Dersom I elsket mig, da gledet I eder over at jeg går til Faderen; for Faderen er større enn jeg.
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
Og nu har jeg sagt eder det før det skjer, forat I skal tro når det Skjer.
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
Jeg skal herefter ikke tale meget med eder; for verdens fyrste kommer, og han har intet i mig,
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.
men forat verden kan skjønne at jeg elsker Faderen og gjør så som Faderen har befalt mig - stå op, la oss gå herfra!