Ephesians 6

Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
I barn! vær lydige mot eders foreldre i Herren! for dette er rett.
Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
Hedre din far og din mor - dette er det første bud med løfte -
That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
forat det må gå dig vel, og du må lenge leve i landet.
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
Og I fedre! egg ikke eders barn til vrede, men fostre dem op i Herrens tukt og formaning!
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
I tjenere! vær lydige mot eders herrer efter kjødet, med frykt og beven, i eders hjertes enfold, som mot Kristus,
Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
ikke med øientjeneste, som de som vil tekkes mennesker, men som Kristi tjenere, så I gjør Guds vilje av hjertet
With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
og med villig hu tjener som for Herren og ikke som for mennesker,
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
da I vet at hvad godt enhver gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han er tjener eller fri.
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
Og I herrer! gjør likeså mot dem, så I lar være å true, da I vet at både deres og eders Herre er i himlene, og han gjør ikke forskjell på folk.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep;
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt.
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje,
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir,
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler,
And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord,
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige,
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
og også for mig, at det må gis mig ord når jeg oplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet,
For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
for hvis skyld jeg er sendebud i lenker, at jeg må tale med frimodighet derom, således som jeg bør tale.
But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
Men forat også I skal kjenne min tilstand, hvorledes jeg har det, skal Tykikus fortelle eder alt, han den elskede bror og tro tjener i Herren,
Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
som jeg just derfor sender til eder at I skal få vite hvorledes det er med oss, og at han skal trøste eders hjerter.
Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro, fra Gud Fader og den Herre Jesus Kristus!
Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.
Nåden være med alle dem som elsker vår Herre Jesus Kristus i uforgjengelighet!