Colossians 1

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timotheus our brother,
Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus
To the saints and faithful brethren in Christ which are at Colosse: Grace be unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!
We give thanks to God and the Father of our Lord Jesus Christ, praying always for you,
Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,
Since we heard of your faith in Christ Jesus, and of the love which ye have to all the saints,
efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige,
For the hope which is laid up for you in heaven, whereof ye heard before in the word of the truth of the gospel;
for det håps skyld som er gjemt for eder i himlene, som I forut har hørt om ved sannhetens ord i evangeliet,
Which is come unto you, as it is in all the world; and bringeth forth fruit, as it doth also in you, since the day ye heard of it, and knew the grace of God in truth:
som er kommet til eder, likesom det og er i hele verden og bærer frukt og vokser som hos eder, fra den dag I hørte det og lærte å kjenne Guds nåde i sannhet,
As ye also learned of Epaphras our dear fellowservant, who is for you a faithful minister of Christ;
således som I har lært av Epafras, vår elskede medtjener, som er en tro Kristi tjener for eder,
Who also declared unto us your love in the Spirit.
han som også har fortalt oss om eders kjærlighet i Ånden.
For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding;
Derfor holder vi fra den dag vi hørte det, ikke op med å gjøre bønn for eder og bede at I må fylles med kunnskap om hans vilje i all åndelig visdom og forstand,
That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God;
at I kan vandre verdig for Herren til velbehag i alt, så I bærer frukt og vokser i all god gjerning ved kunnskapen om Gud,
Strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and longsuffering with joyfulness;
så I styrkes med all styrke efter hans herlighets kraft til all tålmodighet og langmodighet,
Giving thanks unto the Father, which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light:
så I med glede takker Faderen, som gjorde oss skikkede til å få del i de helliges arvelodd i lyset,
Who hath delivered us from the power of darkness, and hath translated us into the kingdom of his dear Son:
han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,
In whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins:
i hvem vi har forløsningen, syndenes forlatelse.
Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature:
Og han er et billede av Gud den usynlige, den førstefødte fremfor enhver skapning;
For by him were all things created, that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers: all things were created by him, and for him:
for i ham er alle ting skapt, de i himlene og de på jorden, de synlige og de usynlige, enten det så er troner eller herredømmer eller makter eller myndigheter; alt er det skapt ved ham og til ham,
And he is before all things, and by him all things consist.
og han er før alle ting, og alle ting står ved ham.
And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.
Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste;
For it pleased the Father that in him should all fulness dwell;
for det var Guds vilje at hele hans fylde skulde ta bolig i ham,
And, having made peace through the blood of his cross, by him to reconcile all things unto himself; by him, I say, whether they be things in earth, or things in heaven.
og ved ham å forlike alle ting med sig, idet han gjorde fred ved hans korses blod, - ved ham, enten det er de på jorden eller de i himlene.
And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled
Også eder, som fordum var fremmede og fiender ved eders sinnelag, i de onde gjerninger,
In the body of his flesh through death, to present you holy and unblameable and unreproveable in his sight:
eder har han nu forlikt i hans jordiske legeme ved døden, for å fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn,
If ye continue in the faith grounded and settled, and be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature which is under heaven; whereof I Paul am made a minister;
så sant I blir ved i troen, grunnfestet og faste, og ikke lar eder rokke fra det håp evangeliet gir, det som I har hørt, som er blitt forkynt for enhver skapning under himmelen, og som jeg, Paulus, er blitt tjener for.
Who now rejoice in my sufferings for you, and fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for his body's sake, which is the church:
Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som ennu fattes i Kristi trengsler, for hans legeme, som er menigheten,
Whereof I am made a minister, according to the dispensation of God which is given to me for you, to fulfil the word of God;
hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er mig gitt iblandt eder, det vil si å fullføre Guds ord,
Even the mystery which hath been hid from ages and from generations, but now is made manifest to his saints:
den hemmelighet som har vært skjult fra alle tiders og slekters ophav, men nu er blitt åpenbaret for hans hellige,
To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles; which is Christ in you, the hope of glory:
for hvem Gud vilde kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblandt hedningene, det er Kristus iblandt eder, håpet om herlighet.
Whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom; that we may present every man perfect in Christ Jesus:
Og ham forkynner vi, idet vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus.
Whereunto I also labour, striving according to his working, which worketh in me mightily.
For dette arbeider jeg og, idet jeg strider ved hans kraft, som virker i mig med styrke.