II Thessalonians 2

Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
Vi ber eder, brødre, vedkommende vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling med ham,
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
at I ikke så snart må la eder drive fra vett og sans eller la eder skremme, hverken ved nogen ånd eller ved nogen tale eller ved noget brev, likesom det skulde være fra oss, som om Herrens dag stod for døren.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
La ingen dåre eder på nogen måte! for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn,
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
Minnes I ikke at jeg sa eder dette da jeg ennu var hos eder?
And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
Og nu vet I hvad som holder igjen? så han først skal åpenbares i sin tid.
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nu holder igjen, ryddes av veien;
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
og da skal den lovløse åpenbares, han som den Herre Jesus skal fortære med sin munns ånde og gjøre til intet ved åpenbarelsen av sitt komme.
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
Og hans komme skjer, efter Satans kraftige virksomhet, med all løgnens makt og tegn og under,
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
og med all urettferdighetens forførelse for dem som går fortapt fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunde bli frelst.
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
Og derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen,
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
forat alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannheten, men hatt velbehag i urettferdigheten.
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
Men vi er skyldige til å takke Gud alltid for eder, brødre, I som er elsket av Herren, fordi Gud fra først av tok eder ut til frelse ved helliggjørelse av Ånden og tro på sannheten,
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
som han kalte eder til ved vårt evangelium forat I skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
Derfor, brødre, stå støtt og hold fast ved de lærdommer som I har lært enten ved vår tale eller ved brev fra oss!
Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
Og han, vår Herre Jesus Kristus, og Gud vår Fader, som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde,
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.
han trøste eders hjerter og styrke eder i all god gjerning og tale!