Psalms 58

Do ye indeed speak righteousness, O congregation? do ye judge uprightly, O ye sons of men?
Ho an'ny mpiventy hira. Al-tasheth. Miktama nataon'i Davida. Moa ny tsi-fitenenana va ataonareo ho filazana ny marina? Mitsara mahitsy va ianareo, ry zanak'olombelona?
Yea, in heart ye work wickedness; ye weigh the violence of your hands in the earth.
Tsy izany, fa ny fonareo no amoronanareo ny ratsy; mandanja ny fandozan'ny tananareo etỳ an-tany ianareo.
The wicked are estranged from the womb: they go astray as soon as they be born, speaking lies.
Mivily hatrany am-bohoka ny ratsy fanahy; mania hatrany an-kibo izy ka miteny lainga.
Their poison is like the poison of a serpent: they are like the deaf adder that stoppeth her ear;
Misy poizina tahaka ny an'ny menarana aminy; eny, tahaka ny vipera marenina izay manentsin-tadiny izy,
Which will not hearken to the voice of charmers, charming never so wisely.
Ka tsy mihaino ny feon'ny mpanao ody, na dia izay mpahay ody indrindra aza.
Break their teeth, O God, in their mouth: break out the great teeth of the young lions, O LORD.
Andriamanitra ô, torotoroy ny nifiny eo am-bavany; omboty ny vazan'ny liona tanora, Jehovah ô.
Let them melt away as waters which run continually: when he bendeth his bow to shoot his arrows, let them be as cut in pieces.
Aoka ho ritra tahaka ny ranotrambo izy; raha atraniny ny zana-tsipìkany, dia aoka ho tapa-doha ireny;
As a snail which melteth, let every one of them pass away: like the untimely birth of a woman, that they may not see the sun.
Aoka ho tahaka ny lelosy izay mihalevona eny am-pandehanana izy; Aoka ho tahaka ny zaza-vakimanta izay tsy mahita masoandro izy.
Before your pots can feel the thorns, he shall take them away as with a whirlwind, both living, and in his wrath.
Dieny tsy mbola mafanan'ny afon-tsilo ny vilaninareo, aoka ho entin'ny tafio-drivotra ireny, na ny lena na ny maina.
The righteous shall rejoice when he seeth the vengeance: he shall wash his feet in the blood of the wicked.
Hifaly ny marina, raha mahita ny famaliana; hanasa ny tongony amin'ny ran'ny ratsy fanahy izy;
So that a man shall say, Verily there is a reward for the righteous: verily he is a God that judgeth in the earth.
Dia hiteny ny olona ka hanao hoe: misy valiny tokoa ho an'ny marina; misy tokoa Andriamanitra Izay mitsara etỳ ambonin'ny tany.