Numbers 10

And the LORD spake unto Moses, saying,
Ismét szóla az Úr Mózesnek, mondván:
Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
Csináltass magadnak két kürtöt, vert ezüstből csináltasd azokat, és legyenek azok néked a gyülekezet összegyűjtésére, és a táborok megindítására.
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
És mikor megfújják azokat, gyüljön te hozzád az egész gyülekezet, a gyülekezet sátorának nyílása elé.
And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Ha csak egyet fújnak meg, akkor gyűljenek hozzád a fejedelmek, Izráel ezereinek fejei.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
Ha pedig riadót fújtok, akkor induljon azok tábora, a kik napkelet felől táboroznak.
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
Mikor pedig másodszor fújtok riadót, akkor induljon azok tábora, a kik dél felől táboroznak. Riadót fújjanak azok indulására.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Mikor pedig összegyűjtitek a gyülekezetet, *egyszerűen* kürtöljetek, és ne fújjatok riadót.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
A kürtöket pedig Áron fiai, a papok fújják; és legyen ez néktek örökkévaló rendtartás a ti nemzetségeitek között.
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
És mikor viadalra mentek a ti földetekben, a titeket háborító ellenségetek ellen, akkor is *azokkal* a kürtökkel fújjatok riadót, és emlékezetben lesztek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt, és megszabadultok a ti ellenségeitektől.
Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
A ti vígasságtoknak napján, és a ti ünnepeiteken, és a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égőáldozataitokra, és a ti hálaáldozatitokra: és lesznek néktek emlékeztetőül a ti Istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.
And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
Vala pedig a második esztendőben a második hónapban, a hónapnak huszadik napján, felszálla a felhő a bizonyság hajlékáról.
And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
És elindulának Izráel fiai az ő menésöknek rendje szerint a Sinai pusztájából; és megállapodék a felhő Párán pusztájában.
And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Elindulának azért először az Úrnak Mózes által való parancsolatja szerint.
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
Elindula pedig először a Júda fiai táborának zászlója az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Naasson, az Amminádáb fia.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
Az Izsakhár fiai törzséből való seregnek feje pedig Néthanéel vala, Suárnak fia.
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
És a Zebulon fiai törzséből való seregnek feje vala Eliáb, Hélonnak fia.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
És elbontatván a hajlék, elindulának Gersonnak és Mérárinak fiai, a hajlék hordozói.
And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
Azután indula a Rúben táborának zászlója az ő seregeik szerint, és az ő seregének feje vala Elisur, Sedeúrnak fia.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
A Simeon fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Selúmiel, Surisaddainak fia.
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
És a Gád fiai törzséből való seregnek feje vala Eliásáf, Dehuélnek fia.
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
Elindulának a Kéhátiták is, a szentség hordozói, és *amazok* felállíták vala a hajlékot, míg *ezek* oda jutnak vala.
And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
Azután elindula az Efraim fiai táborának zászlója az ő seregei szerint, és az ő seregének feje vala Elisáma, Ammihúdnak fia.
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
A Manasse fiai törzséből való seregnek feje vala Gámliél, Pédasúrnak fia.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
A Benjámin fiai törzséből való seregnek feje vala Abidán, Gideóninak fia.
And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
*Utolszor* indula el a Dán fiai táborának zászlója, mint az egész tábornak utócsapata az ő seregei szerint; és az ő seregének feje vala Ahiézer, az Ammisaddai fia.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
Az Áser fiai törzséből való seregnek pedig feje vala Págiel, Okhránnak fia.
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
És a Nafthali fiai törzséből való seregnek feje vala Akhira, az Enán fia.
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
Ilyen vala Izráel fiainak menetele az ő seregeik szerint: ekképen mentek.
And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
Monda pedig Mózes Hóbábnak, a ki fia vala a Midiánból való Reuélnek, a Mózes ipának: Arra a helyre indulunk mi, a mely felől azt mondta vala az Úr: néktek adom. Jer el velünk, és jól teszünk veled, mert az Úr jót igért Izráelnek.
And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Az pedig felele néki: Nem megyek, hanem az én földemre és az én rokonaim közé megyek.
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
És monda *Mózes:* Kérlek, ne hagyj el minket: mert te tudod, hol kell megszállanunk e pusztában, és légy nékünk szemünk gyanánt.
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
És ha eljösz velünk, a mi jót cselekszik velünk az Úr, közöljük azt veled.
And they departed from the mount of the LORD three days' journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days' journey, to search out a resting place for them.
Elmenének azért az Úr hegyétől háromnapi járásnyira, és az Úr szövetségének ládája megyen vala ő előttök háromnapi járásnyira, hogy kiszemelje nékik: hol kelljen megszállaniok.
And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
És az Úr felhője vala ő rajtok nappal, mikor elindulának a táborból.
And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
Mikor pedig el akarták indítani a ládát, ezt mondja vala Mózes: Kelj fel Uram, és széledjenek el a te ellenségeid, és fussanak el előled a te gyűlölőid.
And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
Mikor pedig megáll vala, ezt mondja vala: Fordulj vissza Uram Izráelnek tízezerszer való ezereihez.