II Thessalonians 2

Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve,
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
Hogy ne tántoríttassatok el egyhamar a ti értelmetektől, se ne háboríttassatok meg, se lélek által, se beszéd által, se nékünk *tulajdonított *levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak ama napja.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem *jön az el addig,* mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia,
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
A ki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, a mi Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
Nem emlékeztek-é, hogy megmondtam néktek ezeket, a mikor még ti nálatok valék?
And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
És most tudjátok, mi tartja vissza, a miért *csak* a maga idejében fog az megjelenni.
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
Működik ugyan már a törvényszegés titkos *bűne:* csakhogy annak, a ki *azt* még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia.
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, a kit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével;
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival,
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
És a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, a kik elvesznek; mivelhogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő idvességökre.
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
És azért bocsátja reájok Isten a tévelygés erejét, hogy higyjenek a hazugságnak;
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
Hogy kárhoztattassanak mindazok, a kik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban.
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
Mi pedig mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek ti érettetek atyámfiai, a kiket szeret az Úr, hogy kezdettől fogva kiválasztott titeket Isten az üdvösségre, a Lélek szentelésében és az igazság hitében;
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
A mire elhívott titeket a mi evangyéliomunk által, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségének elvételére.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
Miért is atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg a tudományt, a melyre akár beszédünk, akár levelünk által taníttattatok.
Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus, és az Isten a mi Atyánk, a ki szeretett minket és kegyelméből örök vígasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg,
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.
Vígasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden tudományban és jó cselekedetben.