Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Ja ne, jotka sinettinsä painoivat, olivat Nehemia Tirsata Hakalian poika, ja Zidkia,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Seraja, Asaria, Jeremia,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Pashur, Amaria, Malkia,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hattus, Sebania, Malluk,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harim, Meremot, Obadia,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginnetun, Baruk,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mesullam, Abia, Mijamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maasia, Bilgai ja Semaja: ne olivat papit.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Mutta Leviläiset olivat: Jesua Asanian poika, Binnui, Henadadin lapsista, Kadmiel,
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Ja heidän veljensä: Sebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Miika, Rehob, Hasabia,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Sakkur, Serebia, Sebania,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodia, Bani ja Beninu,
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Kansan päämiehet olivat: Paros, Pahatmoab, Elam, Sattu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Asgad, Bebai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonia, Bigvai, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Hiskia, Assur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodia, Hasum, Betsai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Hariph, Anatot, Neubai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpias, Mesullam, Hesir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesesabel, Zadok, Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatia, Hanan, Anaja,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hosea, Hanania, Hasub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Halohes, Pilha, Sobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hasabna, Maeseja,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ahia, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluk, Harim ja Baena;
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Ja muu kansa, papit, Leviläiset, ovenvartiat, veisaajat, Netinimit ja kaikki, jotka olivat erinneet maan kansoista Jumalan lain tykö vaimoinsa, poikainsa ja tytärtensä kanssa, ja kaikki, jotka sen ymmärtää taisivat.
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
Ja heidän voimallisensa ottivat veljeinsä puolesta sen vastaan. Ja he tulivat vannomaan ja lupaamaan valallansa, vaeltaaksensa Jumalan laissa, joka heille oli annettu Moseksen Jumalan palvelian kautta, pitääksensä ja tehdäksensä kaikki Herran meidän Jumalamme käskyt, tuomiot ja säädyt;
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
Ja ettei meidän pidä antaman maan kansoille tyttäriämme, emmekä myös ota pojillemme heidän tyttäriänsä.
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
Ja jos maan kansa tuo sabbatina kauppakalua ja kaikkinaista vuoden tuloa myytäväksi, niin emme ota heiltä sabbatina ja pyhäpäivänä; ja että me seitsemännen vuoden annamme olla vapaana kaikista rasituksista;
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Ja panemme käskyn itse päällemme, että annamme kolmannen osan yhdestä siklistä ajastajasta Jumalamme huoneen palvelukseen:
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
Näkyleiväksi, alinomaiseksi ruokauhriksi, alinomaiseksi polttouhriksi, sabbatina, uusilla kuilla ja juhlapäivinä, ja pyhitetyille, ja syntiuhriksi, jolla Israel sovitetaan, ja kaikkinaiseksi tarpeeksi Jumalamme huoneessa.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Ja me heitimme arpaa pappein, Leviläisten ja kansan välillä halkouhrista, joita joka vuosi piti vietämän meidän Jumalamme huoneesen, isäimme huonetten jälkeen, määrätyillä ajoilla poltettaa Herran meidän Jumalamme alttarilla, niinkuin laissa kirjoitettu on;
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Ja että me joka vuosi tuomme maamme esikoisia ja kaikkinaisten puiden ensimäisiä hedelmiä Herran huoneesen;
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
Ja esikoiset pojistamme ja eläimistämme, niinkuin laissa kirjoitettu on; ja esikoiset härjistämme ja lampaistamme, että meidän pitää viemän meidän Jumalamme huoneesen papeille, jotka palvelevat Jumalamme huoneessa.
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
Ja meidän pitää viemän taikinasta ensimäisen, ja ylennyksemme, ja kaikkinaisia puun hedelmiä, viinaa ja öljyä papeille, meidän Jumalamme huoneen kammioihin, ja Leviläisille kymmenykset meidän maastamme, että Leviläiset kaikissa kaupungeissa pitää saaman kymmenykset meidän työstämme.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Ja papin Aaronin pojan pitää myös saaman Leviläisten kanssa heidän kymmenyksistänsä, ja Leviläisten pitää viemän kymmenyksistänsä kymmenennen osan meidän Jumalamme huoneesen, tavarahuoneen kammioihin.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Sillä Israelin lapset ja Levin lapset piti myös viemän jyväin, viinan ja öljyn ylennyksen kammioihin; ja siellä pitää oleman pyhät astiat, ja papit, jotka palvelevat, ja ovenvartiat, ja veisaajat. Ja emme luovu meidän Jumalamme huoneesta.