Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
La sigelintoj estas: Neĥemja, la regionestro, filo de Ĥaĥalja, kaj Cidkija,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Seraja, Azarja, Jeremia,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Paŝĥur, Amarja, Malkija,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Ĥatuŝ, Ŝebanja, Maluĥ,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Ĥarim, Meremot, Obadja,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginton, Baruĥ,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Meŝulam, Abija, Mijamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maazja, Bilgaj, Ŝemaja. Tio estas la pastroj.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
La Levidoj: Jeŝua, filo de Azanja, Binuj, el la filoj de Ĥenadad, Kadmiel;
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
kaj iliaj fratoj: Ŝebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Ĥanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Miĥa, Reĥob, Ĥaŝabja,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakur, Ŝerebja, Ŝebanja,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodija, Bani, Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
La ĉefoj de la popolo: Paroŝ, Paĥat-Moab, Elam, Zatu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Buni, Azgad, Bebaj,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonija, Bigvaj, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Ĥizkija, Azur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodija, Ĥaŝum, Becaj,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Ĥarif, Anatot, Nebaj,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpiaŝ, Meŝulam, Ĥezir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Meŝezabel, Cadok, Jadua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatja, Ĥanan, Anaja,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hoŝea, Ĥananja, Ĥaŝub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Haloĥeŝ, Pilĥa, Ŝobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Reĥum, Ĥaŝabna, Maaseja,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Aĥija, Ĥanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Maluĥ, Ĥarim, Baana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Kaj la cetera popolo, la pastroj, Levidoj, pordegistoj, kantistoj, Netinoj, kaj ĉiuj, kiuj apartiĝis de la aligentaj popoloj al la instruo de Dio, iliaj edzinoj, filoj, kaj filinoj, ĉiuj, kiuj povis kompreni,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
aliĝis al siaj fratoj, al la eminentuloj, kaj ligis sin per ĵura promeso, ke ili sekvos la instruon de Dio, donitan per Moseo, servanto de Dio, kaj ke ili konservos kaj plenumos ĉiujn ordonojn de la Eternulo, nia Sinjoro, Liajn preskribojn kaj leĝojn;
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
ke ni ne donos niajn filinojn al la popoloj de la lando, kaj iliajn filinojn ni ne prenos por niaj filoj;
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
ke kiam la popoloj de la lando venigos la komercaĵojn aŭ ĉiaspecan grenon en sabato, por vendi, ni ne prenos de ili en sabato aŭ en alia sankta tago; ke en ĉiu sepa jaro ni forigos ĉiujn ŝuldojn.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
Kaj ni starigis al ni kiel leĝon, ke ni donados de ni po triono de siklo ĉiujare por la servado en la domo de nia Dio:
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
por la panoj de propono, por la ĉiutaga farunofero, por la ĉiutaga brulofero, por la sabatoj, monatkomencoj, festoj, por la sanktaĵoj, por pekoferoj, por pekliberigi Izraelon, kaj por ĉiuj laboroj en la domo de nia Dio.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Kaj ni lotis inter la pastroj, Levidoj, kaj popolo pri la ofera liverado de ligno en la domo de nia Dio, laŭ niaj patrodomoj, ĉiujare en difinitaj tempoj, por bruligi sur la altaro de la Eternulo, nia Dio, kiel estas skribite en la instruo.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Kaj ni akceptis kiel devon, ke ni alportados la unuaaĵojn de nia tero kaj la unuaaĵojn de ĉiuj fruktoj de ĉiu arbo ĉiujare en la domon de la Eternulo;
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
ankaŭ la unuenaskitojn el niaj filoj kaj el niaj brutoj, kiel estas skribite en la instruo, kaj la unuenaskitojn de niaj bovoj kaj de niaj ŝafoj ni alportados en la domon de nia Dio, al la pastroj, kiuj servas en la domo de nia Dio.
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
Kaj la unuaaĵon de nia pasto, niajn oferdonojn, la fruktojn de ĉiuj arboj, moston, kaj oleon ni alportados al la pastroj en la ĉambrojn de la domo de nia Dio; kaj la dekonaĵon de nia tero ni donos al la Levidoj, por ke ili, la Levidoj, havu dekonaĵon en ĉiuj urboj, kie ni prilaboras la teron.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Kaj la pastro, la Aaronido, estos kun la Levidoj, kiam ili prenos la dekonaĵon; kaj la Levidoj venigos dekonaĵon el la dekonaĵo en la domon de nia Dio, en la ĉambrojn de la provizejo.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Ĉar en tiujn ĉambrojn la Izraelidoj kaj la Levidoj devas liveri la oferdonon el la greno, mosto, kaj oleo. Tie troviĝas la vazoj de la sanktejo, la servantaj pastroj, la pordegistoj, kaj la kantistoj. Kaj ni ne forlasos la domon de nia Dio.