Psalms 96

O sing unto the LORD a new song: sing unto the LORD, all the earth.
Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde!
Sing unto the LORD, bless his name; shew forth his salvation from day to day.
Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
Declare his glory among the heathen, his wonders among all people.
Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
For the LORD is great, and greatly to be praised: he is to be feared above all gods.
Want de HEERE is groot, en zeer te prijzen; Hij is vreselijk boven alle goden.
For all the gods of the nations are idols: but the LORD made the heavens.
Want al de goden der volken zijn afgoden; maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.
Honour and majesty are before him: strength and beauty are in his sanctuary.
Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht, sterkte en sieraad in Zijn heiligdom.
Give unto the LORD, O ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
Geeft den HEERE, gij geslachten der volken! geeft den HEERE eer en sterkte.
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come into his courts.
Geeft den HEERE de eer Zijns Naams; brengt offer, en komt in Zijn voorhoven.
O worship the LORD in the beauty of holiness: fear before him, all the earth.
Aanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde.
Say among the heathen that the LORD reigneth: the world also shall be established that it shall not be moved: he shall judge the people righteously.
Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.
Let the heavens rejoice, and let the earth be glad; let the sea roar, and the fulness thereof.
Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge, dat de zee bruise met haar volheid.
Let the field be joyful, and all that is therein: then shall all the trees of the wood rejoice
Dat het veld huppele van vreugde met al wat er in is, dat dan al de bomen des wouds juichen.
Before the LORD: for he cometh, for he cometh to judge the earth: he shall judge the world with righteousness, and the people with his truth.
Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt, om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.