Psalms 63

O God, thou art my God; early will I seek thee: my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is;
Een psalm van David, als hij was in de woestijn van Juda.
To see thy power and thy glory, so as I have seen thee in the sanctuary.
O God! Gij zijt mijn God! ik zoek U in den dageraad; mijn ziel dorst naar U; mijn vlees verlangt naar U, in een land, dor en mat, zonder water.
Because thy lovingkindness is better than life, my lips shall praise thee.
Voorwaar, ik heb U in het heiligdom aanschouwd, ziende Uw sterkheid en Uw eer;
Thus will I bless thee while I live: I will lift up my hands in thy name.
Want Uw goedertierenheid is beter dan het leven; mijn lippen zouden U prijzen.
My soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my mouth shall praise thee with joyful lips:
Alzo zou ik U loven in mijn leven; in Uw Naam zou ik mijn handen opheffen.
When I remember thee upon my bed, and meditate on thee in the night watches.
Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden, en mijn mond zou roemen met vrolijk zingende lippen.
Because thou hast been my help, therefore in the shadow of thy wings will I rejoice.
Als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken.
My soul followeth hard after thee: thy right hand upholdeth me.
Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw Uwer vleugelen zal ik vrolijk zingen.
But those that seek my soul, to destroy it, shall go into the lower parts of the earth.
Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.
They shall fall by the sword: they shall be a portion for foxes.
Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de onderste plaatsen der aarde.
But the king shall rejoice in God; every one that sweareth by him shall glory: but the mouth of them that speak lies shall be stopped.
Men zal hen storten door het geweld des zwaards; zij zullen de vossen ten deel worden. Maar de koning zal zich in God verblijden; een iegelijk, die bij Hem zweert, zal zich beroemen; want de mond der leugensprekers zal gestopt worden.