Psalms 62

Truly my soul waiteth upon God: from him cometh my salvation.
Een psalm van David, voor den opperzangmeester, over Jeduthun.
He only is my rock and my salvation; he is my defence; I shall not be greatly moved.
Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is mijn heil.
How long will ye imagine mischief against a man? ye shall be slain all of you: as a bowing wall shall ye be, and as a tottering fence.
Immers is Hij mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek, ik zal niet grotelijks wankelen.
They only consult to cast him down from his excellency: they delight in lies: they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah.
Hoe lang zult gijlieden kwaad aanstichten tegen een man? Gij allen zult gedood worden; gij zult zijn als een ingebogen wand, een aangestoten muur.
My soul, wait thou only upon God; for my expectation is from him.
Zij raadslagen slechts, om hem van zijn hoogheid te verstoten; zij hebben behagen in leugen; met hun mond zegenen zij; maar met hun binnenste vloeken zij. Sela.
He only is my rock and my salvation: he is my defence; I shall not be moved.
Doch gij, o mijn ziel! zwijg Gode; want van Hem is mijn verwachting.
In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.
Hij is immers mijn Rotssteen en mijn Heil, mijn Hoog Vertrek; ik zal niet wankelen.
Trust in him at all times; ye people, pour out your heart before him: God is a refuge for us. Selah.
In God is mijn Heil en mijn Eer; de Rotssteen mijner sterkte, mijn Toevlucht is in God.
Surely men of low degree are vanity, and men of high degree are a lie: to be laid in the balance, they are altogether lighter than vanity.
Vertrouw op Hem te aller tijd, o gij volk! Stort ulieder hart uit voor Zijn aangezicht; God is ons een Toevlucht. Sela.
Trust not in oppression, and become not vain in robbery: if riches increase, set not your heart upon them.
Immers zijn de gemene lieden ijdelheid, de grote lieden zijn leugen; in de weegschaal opgewogen, zouden zij samen lichter zijn dan de ijdelheid.
God hath spoken once; twice have I heard this; that power belongeth unto God.
Vertrouwt niet op onderdrukking, noch op roverij; wordt niet ijdel, als het vermogen overvloedig aanwast, en zet er het hart niet op.
Also unto thee, O Lord, belongeth mercy: for thou renderest to every man according to his work.
God heeft een ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de sterkte Godes is. En de goedertierenheid, o Heere! is Uwe; want Gij zult een iegelijk vergelden naar zijn werk.