Psalms 60

O God, thou hast cast us off, thou hast scattered us, thou hast been displeased; O turn thyself to us again.
Een gouden kleinood van David tot lering, voor den opperzangmeester, op Schusan Eduth;
Thou hast made the earth to tremble; thou hast broken it: heal the breaches thereof; for it shaketh.
Als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië, en met de Syriërs van Zoba; en Joab wederkwam, en de Edomieten sloeg in het Zoutdal, twaalf duizend.
Thou hast shewed thy people hard things: thou hast made us to drink the wine of astonishment.
O God! Gij hadt ons verstoten, Gij hadt ons gescheurd, Gij zijt toornig geweest; keer weder tot ons.
Thou hast given a banner to them that fear thee, that it may be displayed because of the truth. Selah.
Gij hebt het land geschud, Gij hebt het gespleten; genees zijn breuken, want het wankelt.
That thy beloved may be delivered; save with thy right hand, and hear me.
Gij hebt Uw volk een harde zaak doen zien; Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn.
God hath spoken in his holiness; I will rejoice, I will divide Shechem, and mete out the valley of Succoth.
Maar nu hebt Gij dengenen, die U vrezen, een banier gegeven, om die op te werpen, vanwege de waarheid. Sela.
Gilead is mine, and Manasseh is mine; Ephraim also is the strength of mine head; Judah is my lawgiver;
Opdat Uw beminden zouden bevrijd worden; geef heil door Uw rechterhand, en verhoor ons.
Moab is my washpot; over Edom will I cast out my shoe: Philistia, triumph thou because of me.
God heeft gesproken in Zijn heiligdom; dies zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem delen, en het dal van Sukkoth zal ik afmeten.
Who will bring me into the strong city? who will lead me into Edom?
Gilead is mijn, en Manasse is mijn, en Efraïm is de sterkte mijns hoofds; Juda is mijn wetgever.
Wilt not thou, O God, which hadst cast us off? and thou, O God, which didst not go out with our armies?
Moab is mijn waspot; op Edom zal ik mijn schoen werpen! juich over mij, o gij Palestina!
Give us help from trouble: for vain is the help of man.
Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom?
Through God we shall do valiantly: for he it is that shall tread down our enemies.
Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten? Geef Gij ons hulp uit de benauwdheid, want 's mensen heil is ijdelheid. In God zullen wij kloeke daden doen, en Hij zal onze wederpartijders vertreden.