Psalms 59

Deliver me from mine enemies, O my God: defend me from them that rise up against me.
Een gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, Al-tascheth; toen Saul gezonden had, die zijn huis bewaren zouden, om hem te doden.
Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men.
Red mij van mijn vijanden, o mijn God! stel mij in een hoog vertrek voor degenen, die tegen mij opstaan.
For, lo, they lie in wait for my soul: the mighty are gathered against me; not for my transgression, nor for my sin, O LORD.
Red mij van de werkers der ongerechtigheid, en verlos mij van de mannen des bloeds.
They run and prepare themselves without my fault: awake to help me, and behold.
Want zie, zij leggen mijner ziel lagen; sterken rotten zich tegen mij; zonder mijn overtreding, en zonder mijn zonde, o HEERE!
Thou therefore, O LORD God of hosts, the God of Israel, awake to visit all the heathen: be not merciful to any wicked transgressors. Selah.
Zij lopen en bereiden zich zonder mijn misdaad; waak op mij tegemoet, en zie.
They return at evening: they make a noise like a dog, and go round about the city.
Ja, Gij HEERE, God der heirscharen, God Israƫls! ontwaak, om al deze heidenen te bezoeken; wees niemand van hen genadig, die trouwelooslijk ongerechtigheid bedrijven. Sela.
Behold, they belch out with their mouth: swords are in their lips: for who, say they, doth hear?
Tegen den avond keren zij weder, zij tieren als een hond, en zij gaan rondom de stad.
But thou, O LORD, shalt laugh at them; thou shalt have all the heathen in derision.
Zie, zij storten overvloediglijk uit met hun mond; zwaarden zijn op hun lippen; want wie hoort het?
Because of his strength will I wait upon thee: for God is my defence.
Maar Gij, HEERE! zult hen belachen; Gij zult alle heidenen bespotten.
The God of my mercy shall prevent me: God shall let me see my desire upon mine enemies.
Tegen zijn sterkte zal ik op U wachten; want God is mijn Hoog Vertrek.
Slay them not, lest my people forget: scatter them by thy power; and bring them down, O Lord our shield.
De God mijner goedertierenheid zal mij voorkomen; God zal mij op mijn verspieders doen zien.
For the sin of their mouth and the words of their lips let them even be taken in their pride: and for cursing and lying which they speak.
Dood hen niet, opdat mijn volk het niet vergete; doe hen omzwerven door Uw macht, en werp hen neder, o Heere, ons Schild!
Consume them in wrath, consume them, that they may not be: and let them know that God ruleth in Jacob unto the ends of the earth. Selah.
Om de zonde huns monds, om het woord hunner lippen; en laat hen gevangen worden in hun hoogmoed; en om den vloek, en om de leugen, die zij vertellen.
And at evening let them return; and let them make a noise like a dog, and go round about the city.
Verteer hen in grimmigheid; verteer hen, dat zij er niet zijn, en laat hen weten, dat God Heerser is in Jakob, ja, tot aan de einden der aarde. Sela.
Let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied.
Laat hen dan tegen den avond wederkeren, laat hen tieren als een hond, en rondom de stad gaan;
But I will sing of thy power; yea, I will sing aloud of thy mercy in the morning: for thou hast been my defence and refuge in the day of my trouble.
Laat hen zelfs omzwerven om spijs; en laat hen vernachten, al zijn zij niet verzadigd.
Unto thee, O my strength, will I sing: for God is my defence, and the God of my mercy.
Maar ik zal Uw sterkte zingen, en des morgens Uw goedertierenheid vrolijk roemen, omdat Gij mij een Hoog Vertrek zijt geweest, en een Toevlucht ten dage, als mij bange was. Van U, o mijn Sterkte! zal ik psalmzingen; want God is mijn Hoog Vertrek, de God mijner goedertierenheid.