Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Den beseglede Skrivelse er underskrevet af: Statholderen Nehemias, Hakaljas Søn, og Zidkija,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Seraja, Azarja, Jirmeja,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Pasjhur, Amarja, Malkija,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Hattusj, Sjebanja, Malluk,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Harim, Meremot, Obadja,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginneton, Baruk,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mesjullam, Abija, Mijjamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Ma'azja, Bilgaj og Sjemaja det var Præsterne.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Leviterne Jesua, Azanjas Søn, Binnuj af Henadads Sønner, Kadmiel
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
og deres Brødre Sjebanja, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Mika, Rehob, Hasjabja,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakkur, Sjerebja, Sjebanja,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodija, Bani og Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Folkets Overhoveder Par'osj, Pahat-Moab, Elam, Zattu, Bani,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni Azgad, Bebaj,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adonija, Bigvaj, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Hizkija, Azzur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodija, Hasjum, Bezaj,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Harif, Anatot, Nebaj,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpiasj, Mesjullam, Hezir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesjezab'el, Zadok Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatja, Hanan, Anaja,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Hosea, Hananja, Hassjub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Hallohesj, Pilha, Sjobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rehum, Hasjabna, Ma'aseja,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ahija, Hanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluk, Harim og Ba'ana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Og det øvrige Folk, Præsterne, Leviterne, Dørvogterne, Sangerne, Tempeltrællene og alle de, der har skilt sig ud fra Hedningerne for at holde sig til Guds Lov, med deres Hustruer, Sønner og Døtre, for så vidt de har Forstand til at fatte det,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
slutter sig til deres højere stående Brødre og underkaster sig Forbandelsen og Eden om at ville følge Guds Lov, der er givet os ved Guds Tjener Moses, og overholde og udføre alle HERRENs, vor Herres, Bud, Bestemmelser og Anordninger:
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
Vi vil ikke give Hedningerne i Landet vore Døtre eller tage deres Døtre til Hustruer for vore Sønner;
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
vi vil ikke på Sabbaten eller nogen Helligdag købe noget af Hedningerne i Landet, når de på Sabbaten kommer med deres Varer og al Slags Korn og falbyder det; vi vil hvert syvende År lade Landet ligge hen og give Afkald på enhver Fordring;
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
vi vil påtage os en årlig Skat på en Tredjedel Sekel til Tjenesten i vor Guds Hus,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
til Skuebrødene, det daglige Afgrødeoffer, det daglige Brændoffer, Ofrene på Sabbaterne, Nymånedagene og Højtiderne, Helligofrene og Syndofrene til Soning for Israel og til alt Arbejde ved vor Guds Hus.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Hvad Brænde der ydes, har vi, Præsterne, Leviterne og Folket, kastet Lod om at bringe til vor Guds Hus, Fædrenehus for Fædrenehus, til fastsat Tid År efter År for at skaffe Ild på HERREN vor Guds Alter, som det er foreskrevet i Loven.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Vi vil År for År bringe Førstegrøden af vor Jord og af alle Frugttræer til HERRENs Hus,
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
og vi vil bringe det førstefødte af vore Sønner og vort Kvæg, som det er foreskrevet i Loven, og det førstefødte af vort Hornkvæg og Småkvæg til vor Guds Hus til Præsterne, som gør Tjeneste i vor Guds Hus;
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
og Førstegrøden af vort Grovmel og af Frugten af alle Slags Træer, af Most og Olie vil vi bringe til Kamrene i vor Guds Hus til Præsterne og Tienden af vore Marker til Leviterne. Leviterne samler selv Tienden ind i alle de Byer, hvor vi har vort Agerbrug;
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
og Præsten, Arons Søn, er til Stede hos Leviterne, når de indsamler Tienden; og Leviterne bringer Tiende af Tienden til vor Guds Hus, til Forrådshusets Kamre.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Thi Israeliterne og Levis Efterkommere bringer Offerydelsen af Kornet, Mosten og Olien til Kamrene, hvor Helligdommens Kar og de tjenstgørende Præster, Dørvogterne og Sangerne er. Vi vil således ikke svigte vor Guds Hus.