Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
Kteříž pak potvrzovali, byli tito: Nehemiáš Tirsata, syn Chachaliášův, a Sedechiáš,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Saraiáš, Azariáš, Jeremiáš,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Paschur, Amariáš, Malkiáš,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Chattus, Sebaniáš, Malluch,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Charim, Meremot, Abdiáš,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Daniel, Ginneton, Báruch,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Mesullam, Abiáš, Miamin,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Maaseiáš, Bilkai, Semaiáš. To kněží.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Levítové pak: Jesua syn Azaniášův, Binnui z synů Chenadad, Kadmiel.
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Bratří pak jejich: Sebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Mícha, Rechob, Chasabiáš,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Zakur, Serebiáš, Sebaniáš,
Hodijah, Bani, Beninu.
Hodiáš, Báni, Beninu.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Přední z lidu: Paros, Pachat Moáb, Elam, Zattu, Báni,
Bunni, Azgad, Bebai,
Bunni, Azgad, Bebai,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Adoniáš, Bigvai, Adin,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Ater, Ezechiáš, Azur,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Hodiáš, Chasum, Bezai,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Charif, Anatot, Nebai,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Magpias, Mesullam, Chezir,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Mesezabel, Sádoch, Jaddua,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Pelatiáš, Chanan, Anaiáš,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Ozeáš, Chananiáš, Chasub,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Loches, Pilcha, Sobek,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Rechum, Chasabna, Maaseiáš,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Achiáš, Chanan, Anan,
Malluch, Harim, Baanah.
Malluch, Charim, Baana.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Tak i jiní z lidu, kněží, Levítů, vrátných, zpěváků, Netinejských i všickni, kteříž se oddělili od národů zemí k zákonu Božímu, ženy jejich, synové jejich i dcery jejich, každý umělý a rozumný,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
Chopivše se téhož s bratřími svými a těmi, kteříž byli přednější, přistupovali, prokletím a přísahou se zavazujíce: Že budeme choditi v zákoně Božím, kterýž vydán jest skrze Mojžíše služebníka Božího, a ostříhati i plniti všecka přikázaní Hospodina Pána našeho, i soudy jeho, i ustanovení jeho;
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
Také že nebudeme dávati dcer svých národům zemí, ani dcer jejich bráti synům svým,
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
Ani od cizozemců, kteříž by nám přinášeli jaké koupě a jakékoli potravy v den sobotní na prodaj, přijímati v sobotu aneb v sváteční den, a že necháme rolí sedmého léta, i všelikého dobývání dluhu.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
I to nařídili jsme mezi sebou, abychom dávali třetí díl lotu na každý rok k službě domu Boha našeho,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
Na chleby zpořádaní, i obět ustavičnou, i na zápal ustavičný k sobotám, novměsícům a slavnostem, i na věci svaté, i oběti za hříchy k očištění Izraele, i na všecko přisluhování domu Boha našeho.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
Metali jsme i losy s strany kněží, Levítů i lidu, příčinou dříví nošení, aby ho dodávali do domu Boha našeho, čeledem otců našich časy vyměřenými, rok po roku, aby hořelo na oltáři Hospodina Boha našeho, jakž psáno jest v zákoně.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Také, že chceme přinášeti prvotiny země své, i prvotiny všelikého ovoce každého stromu, rok po roku do domu Hospodinova.
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
K tomu i prvorozené syny své, i hovádka svá, (jakož psáno jest v zákoně), i prvorozené z skotů i bravů svých, že přinášeti budeme do domu Boha svého, kněžím přisluhujícím v domě Boha našeho.
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
A prvotiny těsta svého i obětí svých, i ovoce všelijakého stromu, mstu i oleje nového, aby přinášeli kněžím do pokojů domu Boha našeho, a desátky země naší Levítům. A Levítové desátky ty vybírati budou po všech městech, v nichž pracovati budeme.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Bude pak při tom kněz, syn Aronův, s Levíty, když Levítové ty desátky vyberou, a Levítové sami vnesou desátek z desátků do domu Boha našeho, do pokojů v domě skladu.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Nebo do těch pokojů donášeti budou synové Izraelští i synové Léví oběti obilé, mstu a oleje nového, (kdež jsou nádoby svatyně), i kněží přisluhující, vrátní i zpěváci, abychom neopouštěli domu Boha svého.