Ephesians 6

Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
Dítky poslouchejte rodičů svých v Pánu; neboť jest to spravedlivé.
Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
Cti otce svého i matku, (toť jest přikázaní první s zaslíbením,)
That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
Aby dobře bylo tobě a abys byl dlouhověký na zemi.
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
A vy otcové nepopouzejte k hněvu dítek vašich, ale vychovávejte je v cvičení a v napomínání Páně.
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
Služebníci, buďte poslušni pánů tělesných s bázní a s strachem, v sprostnosti srdce vašeho, jako Krista,
Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
Ne na oko sloužíce, jako ti, jenž se lidem líbiti usilují, ale jako služebníci Kristovi, činíce vůli Boží z té duše,
With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
S dobrou myslí sloužíce, jakožto Pánu, a ne lidem,
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
Vědouce, že, což by koli jeden každý učinil dobrého, za to odplatu vzíti má ode Pána, buďto služebník, buďto svobodný.
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
A vy páni též se tak mějte k nim, zanechajíce pohrůžky, vědouce, že i vy také máte Pána v nebesích, a přijímání osob není u něho.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
Oblecte se v celé odění Boží, abyste mohli státi proti útokům ďábelským.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
Neboť není bojování naše proti tělu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti světa pánům temností věku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
A protož vezměte celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý, a všecko vykonajíce, státi.
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
Stůjtež tedy, majíce podpásaná bedra vaše pravdou, a oblečeni jsouce v pancíř spravedlnosti,
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
A obuté majíce nohy v hotovost k evangelium pokoje,
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
A zvláště pak vezmouce štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetníka toho uhasiti.
And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
A lebku spasení vezměte, i meč Ducha, jenž jest slovo Boží,
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
I za mne, aby mi dána byla řeč v otevření úst mých svobodně a směle, abych oznamoval tajemství evangelium svatého,
For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
Pro něžto úřad svůj konám v řetězu tomto, abych tak v něm svobodně a směle mluvil, jakž mně mluviti náleží.
But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
A abyste i vy věděli, co se se mnou děje a co činím, všecko vám to oznámí Tychikus, milý bratr a věrný služebník v Pánu,
Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
Jehož jsem pro to samo k vám poslal, abyste věděli o našich věcech a aby potěšil srdcí vašich.
Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
Pokoj budiž vám bratřím, a láska s věrou, od Boha Otce a Pána Jezukrista.
Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen. Written from Rome unto the Ephesians by Tychicus.
Milost Boží budiž se všemi milujícími Pána našeho Jezukrista v neporušitelnosti. Amen. List tento k Efezským psán byl z Říma po Tychikovi.