Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
I zbog svega toga obvezujemo se pismeno na vjernost." Na zapečaćenoj ispravi stajala su imena naših knezova, levita i svećenika ...
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Na zapečaćenoj ispravi su bili: namjesnik Nehemija, sin Hakalijin, i Sidkija,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Seraja, Azarja, Jeremija,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Pašhur, Amarja, Malkija,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Hatuš, Šebanija, Maluk,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Harim, Meremot, Obadja,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Daniel, Gineton, Baruk,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Mešulam, Abija, Mijamin,
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
Maazja, Bilgaj, Šemaja - to su svećenici.
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
Zatim leviti: Ješua, sin Azanijin, Binuj, od sinova Henadadovih - Kadmiel,
Micha, Rehob, Hashabiah,
i braća njihova: Šekanija, Hodija, Kelita, Pelaja, Hanan,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Mika, Rehob, Hašabja,
Hodijah, Bani, Beninu.
Zakur, Šerebja, Šebanija,
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Hodija, Bani, Beninu.
Bunni, Azgad, Bebai,
Glavari naroda: Paroš, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Buni, Azgad, Bebaj,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Adonija, Bigvaj, Adin,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Ater, Ezekija, Azur,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Hodija, Hašum, Besaj,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Harif, Anatot, Nebaj,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Magpijaš, Mešulam, Hazir,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Mešezabel, Sadok, Jadua,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Pelatja, Hanan, Anaja,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Hošea, Hananija, Hašub,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Haloheš, Pilha, Šobek,
And Ahijah, Hanan, Anan,
Rehum, Hašabna, Maaseja,
Malluch, Harim, Baanah.
Ahija, Hanan, Anan,
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
Maluk, Harim, Baana.
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
... ali i ostali narod, svećenici, leviti - vratari, pjevači, netinci - i svi koji su se prema Zakonu Božjem odvojili od zemaljskih naroda, a i njihove žene, sinovi i kćeri, svi koji su bili sposobni da razumiju,
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
priključili su se svojoj braći i glavarima te su se obvezali prisegom i zakletvom da će stupati prema Zakonu Božjem, koji je dan po rukama Mojsija, sluge Božjega, i da će držati i vršiti sve zapovijedi Jahve, Boga našega, njegove naredbe i zakone.
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
I osobito: da nećemo davati svojih kćeri narodima zemaljskim i njihovih kćeri nećemo uzimati svojim sinovima.
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
I ako narodi zemlje donesu na prodaju robu ili kakvo god žito u dan subotnji, mi ništa nećemo od njih kupovati u subotu ni u drugi posvećeni dan. Svake sedme godine ostavljat ćemo zemlju da počine i otpuštati dugove svake ruke.
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
Uzeli smo kao obavezu: da ćemo svake godine davati trećinu šekela za bogoslužje u Domu Boga svojega:
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
za postavljeni kruh, za trajne prinosnice i za svagdanje paljenice, za žrtve subotnje, mladog mjeseca, blagdanske i za okajnice, da se pomiri Izrael; i za svaku službu u Domu Boga našega.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
Mi svećenici, leviti i narod bacili smo ždrijeb za prinos drva koja treba da određenog dana svake godine prema svojim obiteljima donosimo u Dom Boga našega za vatru na žrtveniku Jahve, Boga našega, kako je zapisano u Zakonu;
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
da ćemo svake godine donositi u Dom Jahvin prvine od plodova zemlje i prve plodove svakoga drveta
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
i prvorođene sinove i prvine svoje stoke, kako je to pisano u Zakonu - prvine od krupne i sitne stoke neka se odnose u Dom Boga našega, jer su određene svećenicima koji služe u Domu Boga našega.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
Povrh toga prvine svojih naćava, plodova svakog drveta, novoga vina i ulja nosit ćemo svećenicima u sobe Doma Boga našega; a desetinu od svoje zemlje levitima, jer leviti uzimaju desetinu u svim mjestima gdje radimo.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Svećenik, sin Aronov, neka prati levite kad skupljaju desetinu. Leviti neka donose desetinu desetine u Dom Boga našega, u sobe riznice, [ (Nehemiah 10:40) jer su onamo dužni, Izraelci i leviti donositi prinos od žita, vina i ulja. Ondje se nalaze posude svetišta, svećenici u službi, vratari i pjevači. Nećemo više zanemarivati Doma Boga svojega. ]