Acts 20

And after the uproar was ceased, Paul called unto him the disciples, and embraced them, and departed for to go into Macedonia.
Kad se sleže metež, posla Pavao po učenike, ohrabri ih, pozdravi i otputova u Makedoniju.
And when he had gone over those parts, and had given them much exhortation, he came into Greece,
Prešavši one krajeve, hrabreći braću besjedom mnogom, dođe u Grčku
And there abode three months. And when the Jews laid wait for him, as he was about to sail into Syria, he purposed to return through Macedonia.
i provede ondje tri mjeseca. Upravo kad je htio otploviti u Siriju, postaviše mu Židovi zasjedu pa odluči vratiti se preko Makedonije.
And there accompanied him into Asia Sopater of Berea; and of the Thessalonians, Aristarchus and Secundus; and Gaius of Derbe, and Timotheus; and of Asia, Tychicus and Trophimus.
Pratili su ga: Sopater Pirov, Berejac, Solunjani Aristarh i Sekund, Gaj Derbanin, Timotej i Azijci Tihik i Trofim.
These going before tarried for us at Troas.
Oni odoše prije te nas dočekaše u Troadi.
And we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread, and came unto them to Troas in five days; where we abode seven days.
Mi pak nakon dana Beskvasnih kruhova otplovismo iz Filipa i nakon pet dana dođosmo k njima u Troadu gdje proboravismo sedam dana.
And upon the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul preached unto them, ready to depart on the morrow; and continued his speech until midnight.
U prvi dan tjedna, kad se sabrasmo lomiti kruh, Pavao im govoraše i kako je sutradan kanio otputovati, probesjedi sve do ponoći.
And there were many lights in the upper chamber, where they were gathered together.
U gornjoj sobi gdje smo se sabrali bijaše dosta svjetiljaka.
And there sat in a window a certain young man named Eutychus, being fallen into a deep sleep: and as Paul was long preaching, he sunk down with sleep, and fell down from the third loft, and was taken up dead.
Na prozoru je sjedio neki mladić imenom Eutih. Kako je Pavao dulje govorio, utone on u dubok san. Svladan snom, pade s trećeg kata dolje. Digoše ga mrtva.
And Paul went down, and fell on him, and embracing him said, Trouble not yourselves; for his life is in him.
Pavao siđe, nadnese se nad dječaka, obujmi ga i reče: "Ne uznemirujte se! Duša je još u njemu!"
When he therefore was come up again, and had broken bread, and eaten, and talked a long while, even till break of day, so he departed.
Zatim se pope pa pošto razlomi kruh i blagova, dugo je još zborio, sve do zore. Tad otputova.
And they brought the young man alive, and were not a little comforted.
Mladića odvedoše živa, neizmjerno utješeni.
And we went before to ship, and sailed unto Assos, there intending to take in Paul: for so had he appointed, minding himself to go afoot.
Mi pak pođosmo naprijed lađom: otplovismo u As. Odande smo imali povesti Pavla - tako je odredio kad se spremao poći pješice.
And when he met with us at Assos, we took him in, and came to Mitylene.
Kad nam se u Asu pridruži, uzesmo ga i stigosmo u Mitilenu.
And we sailed thence, and came the next day over against Chios; and the next day we arrived at Samos, and tarried at Trogyllium; and the next day we came to Miletus.
Odande odjedrismo sutradan i stigosmo nadomak Hija, prekosutra krenusmo u Sam, a idućeg dana stigosmo u Milet.
For Paul had determined to sail by Ephesus, because he would not spend the time in Asia: for he hasted, if it were possible for him, to be at Jerusalem the day of Pentecost.
Jer Pavao je odlučio mimoići Efez da se ne bi zadržao u Aziji: žurio se da, uzmogne li, na dan Pedesetnice bude u Jeruzalemu.
And from Miletus he sent to Ephesus, and called the elders of the church.
Ipak iz Mileta posla u Efez po starješine Crkve.
And when they were come to him, he said unto them, Ye know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you at all seasons,
Kad stigoše, reče im: "Vi znate kako sam se sve vrijeme, od prvog dana kada stupih u Aziju, ponašao među vama:
Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears, and temptations, which befell me by the lying in wait of the Jews:
služio sam Gospodinu sa svom poniznošću u suzama i kušnjama koje me zadesiše zbog zasjeda židovskih;
And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publickly, and from house to house,
ništa korisno nisam propustio navijestiti vam i naučiti vas - javno i po kućama;
Testifying both to the Jews, and also to the Greeks, repentance toward God, and faith toward our Lord Jesus Christ.
upozoravao sam Židove i Grke da se obrate k Bogu i da vjeruju u Gospodina našega Isusa."
And now, behold, I go bound in the spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there:
"A sad, evo, okovan Duhom idem u Jeruzalem. Što će me u njemu zadesiti, ne znam,
Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
osim što mi Duh Sveti u svakom gradu jamči da me čekaju okovi i nevolje.
But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry, which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God.
Ali ni najmanje mi nije do života, samo da dovršim trku svoju i službu koju primih od Gospodina Isusa: svjedočiti za evanđelje milosti Božje."
And now, behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more.
"I sad, evo, znam: nećete više vidjeti lica moga, svi vi posred kojih prođoh propovijedajući Kraljevstvo.
Wherefore I take you to record this day, that I am pure from the blood of all men.
Zato vam u ovaj dan današnji jamčim: čist sam od krvi sviju
For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God.
jer nisam propustio navijestiti vam ništa od svega nauma Božjega."
Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood.
"Pazite na sebe i na sve stado u kojem vas Duh Sveti postavi nadglednicima, da pasete Crkvu Božju koju steče krvlju svojom."
For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock.
"Ja znam da će nakon mog odlaska među vas uljesti vuci okrutni koji ne štede stada,
Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them.
a između vas će samih ustati ljudi koji će iskrivljavati nauk da bi odvukli učenike za sobom.
Therefore watch, and remember, that by the space of three years I ceased not to warn every one night and day with tears.
Zato bdijte imajući na pameti da sam tri godine bez prestanka noću i danju suze lijevajući urazumljivao svakoga od vas."
And now, brethren, I commend you to God, and to the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.
"I sada vas povjeravam Bogu i Riječi milosti njegove koja je kadra izgraditi vas i dati vam baštinu među svima posvećenima."
I have coveted no man's silver, or gold, or apparel.
"Ni za čijim srebrom, zlatom ili ruhom nisam hlepio.
Yea, ye yourselves know, that these hands have ministered unto my necessities, and to them that were with me.
Sami znate: za potrebe moje i onih koji su sa mnom zasluživale su ove ruke.
I have shewed you all things, how that so labouring ye ought to support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, It is more blessed to give than to receive.
U svemu vam pokazah: tako se trudeći treba se zauzimati za nemoćne i na pameti imati riječi Gospodina Isusa jer on reče: 'Blaženije je davati nego primati.'"
And when he had thus spoken, he kneeled down, and prayed with them all.
Kada to doreče, klekne te se zajedno sa svima njima pomoli.
And they all wept sore, and fell on Paul's neck, and kissed him,
Tad svi briznuše u velik plač, obisnuše Pavlu oko vrata i stadoše ga cjelivati,
Sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more. And they accompanied him unto the ship.
ražalošćeni nadasve riječju koju im reče: da više neće vidjeti lica njegova. Zatim ga ispratiše na lađu.