II Thessalonians 2

Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
A što se tiče Dolaska Gospodina našega Isusa Krista i našeg okupljanja oko njega, molimo vas, braćo:
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
ne dajte se brzo pokolebati u svom shvaćanju niti uznemiriti ni nekim duhom, ni nekom riječju, ni nekim tobože našim pismom, kao da će sad-na Dan Gospodnji.
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti,
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom...
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama?
And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme.
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen.
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom usta i uništiti pojavkom Dolaska svoga -
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili.
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost.
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
Mi pak moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje, posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu.
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
Da, na to vas pozva po našem evanđelju - na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.
Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
A sam Gospodin naš Isus Krist i Bog, Otac naš, koji nas uzljubi i koji nam po milosti dade trajno ohrabrenje i dobru nadu,
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.
neka ohrabri vaša srca i neka ih učvrsti u svakom dobru djelu i riječi!