Numbers 10

And the LORD spake unto Moses, saying,
И ГОСПОД говори на Мойсей и каза:
Make thee two trumpets of silver; of a whole piece shalt thou make them: that thou mayest use them for the calling of the assembly, and for the journeying of the camps.
Направи си две сребърни тръби; изковани да ги направиш и да ти служат за свикване на обществото и за вдигане на становете.
And when they shall blow with them, all the assembly shall assemble themselves to thee at the door of the tabernacle of the congregation.
Когато затръбят с тях, цялото общество да се събере при теб до входа на шатъра за срещане.
And if they blow but with one trumpet, then the princes, which are heads of the thousands of Israel, shall gather themselves unto thee.
Ако затръбят само с едната, да се събират при теб първенците, израилевите хилядници.
When ye blow an alarm, then the camps that lie on the east parts shall go forward.
А когато затръбите високо, тогава да се вдигат становете, които са разположени към изток.
When ye blow an alarm the second time, then the camps that lie on the south side shall take their journey: they shall blow an alarm for their journeys.
И когато затръбите високо втори път, тогава да се вдигат становете, които са разположени към юг. Да тръбят високо, за да се вдигат.
But when the congregation is to be gathered together, ye shall blow, but ye shall not sound an alarm.
Но за събиране на събранието да тръбите, но без да тръбите високо.
And the sons of Aaron, the priests, shall blow with the trumpets; and they shall be to you for an ordinance for ever throughout your generations.
Свещениците, синовете на Аарон, да тръбят с тръбите. Те да ви бъдат вечна наредба в поколенията ви.
And if ye go to war in your land against the enemy that oppresseth you, then ye shall blow an alarm with the trumpets; and ye shall be remembered before the LORD your God, and ye shall be saved from your enemies.
И когато излизате на война в земята си против притеснителя, който би ви притеснил, тогава да затръбите високо с тръбите и ще бъдете спомнени пред ГОСПОДА, вашия Бог, и ще бъдете избавени от враговете си.
Also in the day of your gladness, and in your solemn days, and in the beginnings of your months, ye shall blow with the trumpets over your burnt offerings, and over the sacrifices of your peace offerings; that they may be to you for a memorial before your God: I am the LORD your God.
И в дните на радостта си и на празниците си, и на новолунията си да тръбите с тръбите при всеизгарянията си и при примирителните си жертви; и те да ви бъдат за спомен пред вашия Бог. Аз съм ГОСПОД, вашият Бог.
And it came to pass on the twentieth day of the second month, in the second year, that the cloud was taken up from off the tabernacle of the testimony.
И във втората година, във втория месец, на двадесетия ден от месеца облакът се вдигна от скинията на свидетелството.
And the children of Israel took their journeys out of the wilderness of Sinai; and the cloud rested in the wilderness of Paran.
И израилевите синове се вдигнаха от Синайската пустиня според пътуванията си. И облакът застана в пустинята Фаран.
And they first took their journey according to the commandment of the LORD by the hand of Moses.
Вдигнаха се за първи път според заповедта на ГОСПОДА чрез Мойсей.
In the first place went the standard of the camp of the children of Judah according to their armies: and over his host was Nahshon the son of Amminadab.
Знамето на стана на синовете на Юда се вдигна първо според войнствата им. И над войнството му беше Наасон, синът на Аминадав.
And over the host of the tribe of the children of Issachar was Nethaneel the son of Zuar.
Над войнството на племето на синовете на Исахар беше Натанаил, синът на Суар.
And over the host of the tribe of the children of Zebulun was Eliab the son of Helon.
А над войнството на племето на синовете на Завулон беше Елиав, синът на Хелон.
And the tabernacle was taken down; and the sons of Gershon and the sons of Merari set forward, bearing the tabernacle.
Тогава се свали скинията и се вдигнаха синовете на Гирсон и синовете на Мерарий, които носеха скинията.
And the standard of the camp of Reuben set forward according to their armies: and over his host was Elizur the son of Shedeur.
После се вдигна знамето на стана на Рувим според войнствата им. И над войнството му беше Елисур, синът на Седиур.
And over the host of the tribe of the children of Simeon was Shelumiel the son of Zurishaddai.
Над войнството на племето на синовете на Симеон беше Селумиил, синът на Сурисадай.
And over the host of the tribe of the children of Gad was Eliasaph the son of Deuel.
А над войнството на племето на синовете на Гад беше Елиасаф, синът на Деуил.
And the Kohathites set forward, bearing the sanctuary: and the other did set up the tabernacle against they came.
После се вдигнаха каатците, които носеха светилището; и скинията се издигаше до тяхното пристигане.
And the standard of the camp of the children of Ephraim set forward according to their armies: and over his host was Elishama the son of Ammihud.
И знамето на стана на синовете на Ефрем се вдигна според войнствата им. И над войнството му беше Елисама, синът на Амиуд.
And over the host of the tribe of the children of Manasseh was Gamaliel the son of Pedahzur.
Над войнството на племето на синовете на Манасия беше Гамалиил, синът на Федасур.
And over the host of the tribe of the children of Benjamin was Abidan the son of Gideoni.
А над войнството на племето на синовете на Вениамин беше Авидан, синът на Гедеон.
And the standard of the camp of the children of Dan set forward, which was the rereward of all the camps throughout their hosts: and over his host was Ahiezer the son of Ammishaddai.
И знамето на стана на синовете на Дан, които бяха последни от всички станове, се вдигна според войнствата им. И над войнството му беше Ахиезер, синът на Амисадай.
And over the host of the tribe of the children of Asher was Pagiel the son of Ocran.
Над войнството на племето на синовете на Асир беше Фагеил, синът на Охран.
And over the host of the tribe of the children of Naphtali was Ahira the son of Enan.
А над войнството на племето на синовете на Нефталим беше Ахирей, синът на Енан.
Thus were the journeyings of the children of Israel according to their armies, when they set forward.
Така ставаше пътуването на израилевите синове според войнствата им; така се вдигаха.
And Moses said unto Hobab, the son of Raguel the Midianite, Moses' father in law, We are journeying unto the place of which the LORD said, I will give it you: come thou with us, and we will do thee good: for the LORD hath spoken good concerning Israel.
И Мойсей каза на Овав, сина на мадиамеца Рагуил, тъста на Мойсей: Ние тръгваме за онова място, за което ГОСПОД каза: Ще ви го дам. Ела заедно с нас и ще ти сторим добро, защото ГОСПОД е обещал добро на Израил.
And he said unto him, I will not go; but I will depart to mine own land, and to my kindred.
Но той му каза: Няма да дойда, а ще отида в своята си земя и при рода си.
And he said, Leave us not, I pray thee; forasmuch as thou knowest how we are to encamp in the wilderness, and thou mayest be to us instead of eyes.
А Мойсей каза: Моля те, не ни оставяй, понеже ти знаеш къде трябва да разполагаме стан в пустинята и ще бъдеш очи за нас.
And it shall be, if thou go with us, yea, it shall be, that what goodness the LORD shall do unto us, the same will we do unto thee.
И ако дойдеш с нас, доброто, което ГОСПОД ще направи на нас, същото добро ще направим и ние на теб.
And they departed from the mount of the LORD three days' journey: and the ark of the covenant of the LORD went before them in the three days' journey, to search out a resting place for them.
И така, пропътуваха тридневен път от ГОСПОДНАТА планина; и ковчегът на ГОСПОДНИЯ завет се движеше на тридневен път пред тях, за да им търси място за почивка.
And the cloud of the LORD was upon them by day, when they went out of the camp.
И ГОСПОДНИЯТ облак беше над тях денем, когато тръгваха от стана.
And it came to pass, when the ark set forward, that Moses said, Rise up, LORD, and let thine enemies be scattered; and let them that hate thee flee before thee.
И когато ковчегът се вдигаше, Мойсей казваше: Стани, ГОСПОДИ и да се разпръснат враговете Ти, и да побягнат отпред Теб онези, които Те мразят!
And when it rested, he said, Return, O LORD, unto the many thousands of Israel.
А когато се спираше, той казваше: Върни се, ГОСПОДИ, при десетките хиляди на израилевите хиляди!