Nehemiah 10

Now those that sealed were, Nehemiah, the Tirshatha, the son of Hachaliah, and Zidkijah,
А на подпечатаното бяха имената на управителя Неемия, сина на Ахалия, и Седекия,
Seraiah, Azariah, Jeremiah,
Серая, Азария, Еремия,
Pashur, Amariah, Malchijah,
Пасхор, Амария, Мелхия,
Hattush, Shebaniah, Malluch,
Хатус, Севания, Малух,
Harim, Meremoth, Obadiah,
Харим, Меримот, Авдия,
Daniel, Ginnethon, Baruch,
Даниил, Ганатон, Варух,
Meshullam, Abijah, Mijamin,
Месулам, Авия, Миамин,
Maaziah, Bilgai, Shemaiah: these were the priests.
Маазия, Велгай и Семая — това са свещениците.
And the Levites: both Jeshua the son of Azaniah, Binnui of the sons of Henadad, Kadmiel;
И левитите: Иисус, синът на Азания, Венуй от синовете на Инадад, Кадмиил;
And their brethren, Shebaniah, Hodijah, Kelita, Pelaiah, Hanan,
и братята им: Севания, Одия, Келита, Фелая, Анан,
Micha, Rehob, Hashabiah,
Михей, Реов, Асавия,
Zaccur, Sherebiah, Shebaniah,
Закхур, Серевия, Севания,
Hodijah, Bani, Beninu.
Одия, Ваний и Венину.
The chief of the people; Parosh, Pahath–moab, Elam, Zatthu, Bani,
Главите на народа: Фарос, Фаат-Моав, Елам, Зату, Ваний,
Bunni, Azgad, Bebai,
Вуний, Азгад, Вивай,
Adonijah, Bigvai, Adin,
Адония, Вагуй, Адин,
Ater, Hizkijah, Azzur,
Атир, Езекия, Азур,
Hodijah, Hashum, Bezai,
Одия, Асум, Висай,
Hariph, Anathoth, Nebai,
Ариф, Анатот, Невай,
Magpiash, Meshullam, Hezir,
Магфиас, Месулам, Изир,
Meshezabeel, Zadok, Jaddua,
Месизавеил, Садок, Ядуа,
Pelatiah, Hanan, Anaiah,
Фелатия, Анан, Аная,
Hoshea, Hananiah, Hashub,
Осия, Анания, Асув,
Hallohesh, Pileha, Shobek,
Алоис, Филея, Совив,
Rehum, Hashabnah, Maaseiah,
Реум, Асавна, Маасия и
And Ahijah, Hanan, Anan,
Ахия, Анан, Ганан,
Malluch, Harim, Baanah.
Малух, Харим и Ваана.
And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
И останалият народ, свещениците, левитите, вратарите, певците, нетинимите и всички, които се бяха отделили от народите на страните и се бяха прилепили към Божия закон, жените им, синовете им и дъщерите им, всички, които знаеха и разбираха,
They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
се присъединиха към братята си, към високопоставените между тях, и встъпиха в клетва и обрек да ходят по Божия закон, който беше даден чрез Божия слуга Мойсей, и да спазват и вършат всичките заповеди на ГОСПОДА, нашия Господ, правилата Му и наредбите Му.
And that we would not give our daughters unto the people of the land, nor take their daughters for our sons:
И се заклеха: Няма да даваме дъщерите си на народите на земята и няма да вземаме техните дъщери за синовете си!
And if the people of the land bring ware or any victuals on the sabbath day to sell, that we would not buy it of them on the sabbath, or on the holy day: and that we would leave the seventh year, and the exaction of every debt.
И ако народите на земята донесат стоки или каквато и да е храна за продан в съботен ден, няма да купуваме от тях в събота или в друг свят ден! И оставяме седмата година и изискването на всеки дълг!
Also we made ordinances for us, to charge ourselves yearly with the third part of a shekel for the service of the house of our God;
И си налагаме задължение да даваме всяка година по една трета сикъл за службата на дома на нашия Бог,
For the shewbread, and for the continual meat offering, and for the continual burnt offering, of the sabbaths, of the new moons, for the set feasts, and for the holy things, and for the sin offerings to make an atonement for Israel, and for all the work of the house of our God.
за присъствените хлябове, за постоянния хлебен принос, за постоянното всеизгаряне, за това в съботите и на новолунията и на празниците и за светите неща, и за жертвите за грях, за да се прави умилостивение за Израил, и за цялата работа в дома на нашия Бог.
And we cast the lots among the priests, the Levites, and the people, for the wood offering, to bring it into the house of our God, after the houses of our fathers, at times appointed year by year, to burn upon the altar of the LORD our God, as it is written in the law:
И ние, свещениците, левитите и народът, хвърлихме жребия помежду си за приноса на дървата, за да се докарват в дома на нашия Бог според бащините ни домове, в определени времена всяка година, за да горят върху олтара на ГОСПОДА, нашия Бог, както е предписано в закона.
And to bring the firstfruits of our ground, and the firstfruits of all fruit of all trees, year by year, unto the house of the LORD:
И обещахме всяка година да донасяме в ГОСПОДНИЯ дом първите плодове от земята си и първите плодове от роденото от всяко дърво;
Also the firstborn of our sons, and of our cattle, as it is written in the law, and the firstlings of our herds and of our flocks, to bring to the house of our God, unto the priests that minister in the house of our God:
и да довеждаме в дома на нашия Бог, на свещениците, които извършват службата в дома на нашия Бог, първородните от синовете си и от добитъка си, както е предписано в закона, първородните от говедата си и от дребния си добитък;
And that we should bring the firstfruits of our dough, and our offerings, and the fruit of all manner of trees, of wine and of oil, unto the priests, to the chambers of the house of our God; and the tithes of our ground unto the Levites, that the same Levites might have the tithes in all the cities of our tillage.
и да донасяме на свещениците в стаите на дома на нашия Бог първото от тестото си и възвишаемите си приноси, и плодовете от всякакво дърво, вино и маслинено масло, и десятъците от земята си, за левитите — защото левитите трябва да вземат десятъците по всичките градове, където обработваме земята.
And the priest the son of Aaron shall be with the Levites, when the Levites take tithes: and the Levites shall bring up the tithe of the tithes unto the house of our God, to the chambers, into the treasure house.
И свещеникът, синът на Аарон, да бъде с левитите, когато левитите вземат десятъците. И левитите да донасят десятъка от десятъка в дома на нашия Бог, в стаите на съкровищницата.
For the children of Israel and the children of Levi shall bring the offering of the corn, of the new wine, and the oil, unto the chambers, where are the vessels of the sanctuary, and the priests that minister, and the porters, and the singers: and we will not forsake the house of our God.
Защото израилевите синове и левиевите синове трябва да донасят възвишаемите приноси от житото, от виното и от маслиненото масло в стаите, където са съдовете на светилището, и свещениците, които извършват службата, и вратарите, и певците. И така няма да оставим дома на нашия Бог.