Genesis 26

And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistines unto Gerar.
И настана глад по земята, след първия глад, който беше в дните на Авраам. И Исаак отиде в Герар, при филистимския цар Авимелех.
And the LORD appeared unto him, and said, Go not down into Egypt; dwell in the land which I shall tell thee of:
И ГОСПОД му се яви и каза: Не слизай в Египет; живей в земята, за която ще ти кажа:
Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee; for unto thee, and unto thy seed, I will give all these countries, and I will perform the oath which I sware unto Abraham thy father;
Живей като чужденец в тази земя! И Аз ще бъда с теб и ще те благословя, защото на теб и на потомството ти ще дам всички тези земи, и ще изпълня клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам,
And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and will give unto thy seed all these countries; and in thy seed shall all the nations of the earth be blessed;
и ще умножа потомството ти като небесните звезди и ще дам на потомството ти всички тези земи, и в твоето потомство ще се благославят всичките народи на земята,
Because that Abraham obeyed my voice, and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws.
понеже Авраам послуша гласа Ми и опази поръченията Ми, заповедите Ми, наредбите Ми и законите Ми.
And Isaac dwelt in Gerar:
Затова Исаак остана в Герар.
And the men of the place asked him of his wife; and he said, She is my sister: for he feared to say, She is my wife; lest, said he, the men of the place should kill me for Rebekah; because she was fair to look upon.
И когато местните жители го попитаха за жена му, той каза: Тя ми е сестра. — защото се боеше да каже: Жена ми е. — като си казваше: Да не би местните жители да ме убият поради Ревека. — понеже тя беше красива на глед.
And it came to pass, when he had been there a long time, that Abimelech king of the Philistines looked out at a window, and saw, and, behold, Isaac was sporting with Rebekah his wife.
А след като беше преседял там дълго време, филистимският цар Авимелех, като погледна от прозореца, видя, че Исаак се смееше играейки с жена си Ревека.
And Abimelech called Isaac, and said, Behold, of a surety she is thy wife: and how saidst thou, She is my sister? And Isaac said unto him, Because I said, Lest I die for her.
Тогава Авимелех повика Исаак и каза: Ето, тя наистина ти е жена! А ти защо каза: Тя ми е сестра! Исаак му каза: Защото си казах: Да не би да умра заради нея.
And Abimelech said, What is this thou hast done unto us? one of the people might lightly have lien with thy wife, and thou shouldest have brought guiltiness upon us.
И Авимелех каза: Какво е това, което си ни сторил? Лесно можеше някой от народа да лежи с жена ти, и ти щеше да ни навлечеш грях!
And Abimelech charged all his people, saying, He that toucheth this man or his wife shall surely be put to death.
Затова Авимелех заповяда на целия народ, като каза: Който се допре до този човек или до жена му, непременно ще се умъртви!
Then Isaac sowed in that land, and received in the same year an hundredfold: and the LORD blessed him.
И Исаак зася в онази земя и събра през същата година стократно, и ГОСПОД го благослови.
And the man waxed great, and went forward, and grew until he became very great:
Човекът ставаше велик и продължаваше да става богат, докато стана много богат.
For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him.
Той придоби овце и говеда и много слуги; а филистимците му завиждаха.
For all the wells which his father's servants had digged in the days of Abraham his father, the Philistines had stopped them, and filled them with earth.
И филистимците затрупаха и напълниха с пръст всичките кладенци, които слугите на баща му бяха изкопали в дните на баща му Авраам.
And Abimelech said unto Isaac, Go from us; for thou art much mightier than we.
И Авимелех каза на Исаак: Иди си от нас, защото си станал много по-силен от нас!
And Isaac departed thence, and pitched his tent in the valley of Gerar, and dwelt there.
Затова Исаак си отиде оттам, разпъна шатрите си в долината Герар и живееше там.
And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them.
А Исаак изкопа наново водните кладенци, които бяха изкопани в дните на баща му Авраам, защото филистимците ги бяха затрупали след смъртта на Авраам, и ги нарече по имената, с които ги беше нарекъл баща му.
And Isaac's servants digged in the valley, and found there a well of springing water.
И слугите на Исаак копаха в долината и намериха там кладенец с жива вода.
And the herdmen of Gerar did strive with Isaac's herdmen, saying, The water is ours: and he called the name of the well Esek; because they strove with him.
Но герарските говедари се караха с говедарите на Исаак, като казваха: Наша е водата! Затова Исаак нарече кладенеца Есек, понеже се караха за него.
And they digged another well, and strove for that also: and he called the name of it Sitnah.
После изкопаха друг кладенец, но и за него се караха, затова го нарече Ситна.
And he removed from thence, and digged another well; and for that they strove not: and he called the name of it Rehoboth; and he said, For now the LORD hath made room for us, and we shall be fruitful in the land.
Тогава той се премести оттам и изкопа друг кладенец; и за него не се караха. И го нарече Роовот, като казваше: Защото сега ГОСПОД ни даде пространно място, и ние ще бъдем плодовити в тази земя.
And he went up from thence to Beer–sheba.
Оттам отиде във Вирсавее.
And the LORD appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father: fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thy seed for my servant Abraham's sake.
И ГОСПОД му се яви през същата нощ и каза: Аз съм Бог на баща ти Авраам. Не се бой, защото Аз съм с теб! Ще те благословя и ще умножа твоето потомство заради слугата Си Авраам.
And he builded an altar there, and called upon the name of the LORD, and pitched his tent there: and there Isaac's servants digged a well.
И той издигна там олтар и призова Името на ГОСПОДА. Там разпъна и шатрата си, и там слугите на Исаак изкопаха кладенец.
Then Abimelech went to him from Gerar, and Ahuzzath one of his friends, and Phichol the chief captain of his army.
Тогава Авимелех отиде при него от Герар с приятеля си Охозат и военачалника си Фихол.
And Isaac said unto them, Wherefore come ye to me, seeing ye hate me, and have sent me away from you?
И Исаак им каза: Защо сте дошли при мен, като ме мразите и ме изпъдихте от вас?
And they said, We saw certainly that the LORD was with thee: and we said, Let there be now an oath betwixt us, even betwixt us and thee, and let us make a covenant with thee;
А те казаха: Видяхме явно, че ГОСПОД е с теб, и си казахме: Нека се положи клетва между нас, между нас и теб, и нека направим договор с теб,
That thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace: thou art now the blessed of the LORD.
че няма да ни сториш зло, както и ние не се допряхме до теб и както само добро ти правихме и те изпратихме с мир. Сега виждаме, че ти си благословен от ГОСПОДА.
And he made them a feast, and they did eat and drink.
Тогава Исаак им даде угощение и те ядоха и пиха.
And they rose up betimes in the morning, and sware one to another: and Isaac sent them away, and they departed from him in peace.
На сутринта станаха рано и се заклеха един на друг. После Исаак ги изпрати и те си отидоха от него с мир.
And it came to pass the same day, that Isaac's servants came, and told him concerning the well which they had digged, and said unto him, We have found water.
И в същия ден слугите на Исаак дойдоха и му съобщиха за кладенеца, който бяха изкопали, и му казаха: Намерихме вода.
And he called it Shebah: therefore the name of the city is Beer–sheba unto this day.
И го нарече Савее. Затова името на града е Вирсавее до днес.
And Esau was forty years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bashemath the daughter of Elon the Hittite:
А когато Исав беше на четиридесет години, взе за жена Юдита, дъщеря на хетееца Веири, и Васемата, дъщеря на хетееца Елон.
Which were a grief of mind unto Isaac and to Rebekah.
Те бяха горест за душата на Исаак и Ревека.