Genesis 15

After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.
След тези събития ГОСПОДНОТО слово беше към Аврам във видение и каза: Не се бой, Авраме; Аз съм твой щит, наградата ти — извънредно голяма.
And Abram said, Lord GOD, what wilt thou give me, seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus?
А Аврам каза: Господи БОЖЕ, какво ще ми дадеш, като аз си отивам бездетен и този Елиезер от Дамаск ще притежава дома ми?
And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed: and, lo, one born in my house is mine heir.
Аврам каза още: Ето, Ти не ми даде потомство; и ето, един роден в дома ми ще ми стане наследник.
And, behold, the word of the LORD came unto him, saying, This shall not be thine heir; but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir.
Но ето, ГОСПОДНОТО слово му каза: Този човек няма да ти стане наследник, а онзи, който ще излезе от тялото ти, ще ти бъде наследник.
And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them: and he said unto him, So shall thy seed be.
Тогава, като го изведе вън, каза: Погледни към небето и изброй звездите, ако можеш да ги изброиш. И му каза: Така многобройно ще бъде твоето потомство!
And he believed in the LORD; and he counted it to him for righteousness.
И Аврам повярва в ГОСПОДА, и Той му го счете за правда.
And he said unto him, I am the LORD that brought thee out of Ur of the Chaldees, to give thee this land to inherit it.
После му каза: Аз съм ГОСПОД, който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да наследиш тази земя.
And he said, Lord GOD, whereby shall I know that I shall inherit it?
А той каза: Господи БОЖЕ, по какво да позная, че ще я наследя?
And he said unto him, Take me an heifer of three years old, and a she goat of three years old, and a ram of three years old, and a turtledove, and a young pigeon.
ГОСПОД му каза: Вземи ми тригодишна юница, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и гълъбче.
And he took unto him all these, and divided them in the midst, and laid each piece one against another: but the birds divided he not.
И той Му взе всички тези, разсече ги през средата и постави всяка половина срещу другата; но птиците не разсече.
And when the fowls came down upon the carcases, Abram drove them away.
И хищни птици се спуснаха върху труповете, но Аврам ги разпъди.
And when the sun was going down, a deep sleep fell upon Abram; and, lo, an horror of great darkness fell upon him.
А около залеза на слънцето дълбок сън нападна Аврам, и ето, ужас, дълбок мрак го обзе.
And he said unto Abram, Know of a surety that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them; and they shall afflict them four hundred years;
Тогава ГОСПОД каза на Аврам: Със сигурност знай, че твоето потомство ще бъде чуждо в чужда земя и ще им бъдат роби; и те ще ги угнетяват четиристотин години.
And also that nation, whom they shall serve, will I judge: and afterward shall they come out with great substance.
Но Аз ще съдя и народа, на когото ще робуват, и след това ще излязат с голям имот.
And thou shalt go to thy fathers in peace; thou shalt be buried in a good old age.
А ти ще отидеш при бащите си в мир, ще бъдеш погребан в честита старост.
But in the fourth generation they shall come hither again: for the iniquity of the Amorites is not yet full.
А в четвъртото поколение потомците ти ще се върнат тук, защото беззаконието на аморейците още не е стигнало до върха си.
And it came to pass, that, when the sun went down, and it was dark, behold a smoking furnace, and a burning lamp that passed between those pieces.
А когато слънцето залезе и настана дълбок мрак, ето, димяща пещ и огнен пламък, който премина между тези части на разсечените животни.
In the same day the LORD made a covenant with Abram, saying, Unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates:
И в този ден ГОСПОД направи завет с Аврам, като каза: На твоето потомство дадох тази земя, от египетската река до голямата река, реката Ефрат:
The Kenites, and the Kenizzites, and the Kadmonites,
земята на кенейците, кенезейците, кадмонейците,
And the Hittites, and the Perizzites, and the Rephaims,
хетейците, ферезейците, рафаимите,
And the Amorites, and the Canaanites, and the Girgashites, and the Jebusites.
аморейците, ханаанците, гергесейците и евусейците.