Ezekiel 34

And the word of the LORD came unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, prophesy against the shepherds of Israel, prophesy, and say unto them, Thus saith the Lord GOD unto the shepherds; Woe be to the shepherds of Israel that do feed themselves! should not the shepherds feed the flocks?
Сине човешки, пророкувай против израилевите пастири, пророкувай и им кажи: Така казва Господ БОГ на пастирите: Горко на израилевите пастири, които пасат себе си! Не трябва ли пастирите да пасат стадото?
Ye eat the fat, and ye clothe you with the wool, ye kill them that are fed: but ye feed not the flock.
Вие ядете тлъстината, обличате се с вълната и колите угоените, но не пасете стадата.
The diseased have ye not strengthened, neither have ye healed that which was sick, neither have ye bound up that which was broken, neither have ye brought again that which was driven away, neither have ye sought that which was lost; but with force and with cruelty have ye ruled them.
Не подкрепихте немощната и не изцелихте болната, и не превързахте ранената, и не върнахте заблудената, и не потърсихте изгубената; а със сила властвахте над тях и с жестокост.
And they were scattered, because there is no shepherd: and they became meat to all the beasts of the field, when they were scattered.
И те се разпръснаха, защото нямаше пастир, и станаха храна на всичките полски зверове, и се разпръснаха.
My sheep wandered through all the mountains, and upon every high hill: yea, my flock was scattered upon all the face of the earth, and none did search or seek after them.
Моите овце се скитат по всички планини и по всеки висок хълм, по цялата земя се разпръснаха овцете Ми и няма кой да ги потърси и да попита за тях.
Therefore, ye shepherds, hear the word of the LORD;
Затова, пастири, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
As I live, saith the Lord GOD, surely because my flock became a prey, and my flock became meat to every beast of the field, because there was no shepherd, neither did my shepherds search for my flock, but the shepherds fed themselves, and fed not my flock;
Жив съм Аз, заявява Господ БОГ — понеже стадото Ми стана плячка и овцете Ми станаха храна на всичките полски зверове, защото нямаше пастир и пастирите Ми не потърсиха овцете Ми, и пастирите пасяха себе си, а не пасяха овцете,
Therefore, O ye shepherds, hear the word of the LORD;
затова, пастири, слушайте ГОСПОДНОТО слово!
Thus saith the Lord GOD; Behold, I am against the shepherds; and I will require my flock at their hand, and cause them to cease from feeding the flock; neither shall the shepherds feed themselves any more; for I will deliver my flock from their mouth, that they may not be meat for them.
Така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против пастирите и ще изискам овцете Си от ръцете им, и ще направя да престанат да пасат овцете, и пастирите няма вече да пасат себе си, защото ще спася овцете Си от устата им и няма да им бъдат за храна.
For thus saith the Lord GOD; Behold, I, even I, will both search my sheep, and seek them out.
Защото, така казва Господ БОГ: Ето, Аз, Аз ще потърся овцете Си и ще ги издиря!
As a shepherd seeketh out his flock in the day that he is among his sheep that are scattered; so will I seek out my sheep, and will deliver them out of all places where they have been scattered in the cloudy and dark day.
Както пастирът издирва стадото си, когато се намира сред разпръснатите си овце, така и Аз ще издиря овцете Си и ще ги спася от всичките места, където бяха разпръснати в облачния и мрачен ден.
And I will bring them out from the people, and gather them from the countries, and will bring them to their own land, and feed them upon the mountains of Israel by the rivers, and in all the inhabited places of the country.
Ще ги изведа от народите и ще ги събера от страните, и ще ги доведа в земята им; и ще ги паса на израилевите планини, в долините и всички населени места в земята им.
I will feed them in a good pasture, and upon the high mountains of Israel shall their fold be: there shall they lie in a good fold, and in a fat pasture shall they feed upon the mountains of Israel.
На добро пасбище ще ги паса и кошарата им ще бъде на високите израилеви планини. Там ще се протягат в добра кошара и ще пасат на тлъсто пасбище на израилевите планини.
I will feed my flock, and I will cause them to lie down, saith the Lord GOD.
Сам Аз ще паса овцете Си и Аз ще ги успокоявам, заявява Господ БОГ.
I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick: but I will destroy the fat and the strong; I will feed them with judgment.
Ще потърся изгубената и ще върна заблудената, и ще превържа ранената, и ще подкрепя болната, а тлъстата и силната ще изтребя; с правосъдие ще ги паса.
And as for you, O my flock, thus saith the Lord GOD; Behold, I judge between cattle and cattle, between the rams and the he goats.
А вие, Мое стадо, така казва Господ БОГ: Ето, Аз ще съдя между овца и овца, между овни и козли.
Seemeth it a small thing unto you to have eaten up the good pasture, but ye must tread down with your feet the residue of your pastures? and to have drunk of the deep waters, but ye must foul the residue with your feet?
Малко ли ви е, че изпасвате доброто пасбище, че тъпчете с краката си и останалото от пасбището си; и малко ли ви е, че пиете бистра вода, че и мътите с краката си и останалата?
And as for my flock, they eat that which ye have trodden with your feet; and they drink that which ye have fouled with your feet.
А овцете Ми пасат отъпканото от краката ви и пият размътеното от краката ви.
Therefore thus saith the Lord GOD unto them; Behold, I, even I, will judge between the fat cattle and between the lean cattle.
Затова, така им казва Господ БОГ: Ето, Аз, Аз ще съдя между тлъста овца и мършава овца.
Because ye have thrust with side and with shoulder, and pushed all the diseased with your horns, till ye have scattered them abroad;
Понеже блъскате със страна и с рамо и бодете с рогата си всичките немощни, докато ги разпръснете навън,
Therefore will I save my flock, and they shall no more be a prey; and I will judge between cattle and cattle.
затова Аз ще спася овцете Си и няма вече да бъдат плячка; и ще съдя между овца и овца.
And I will set up one shepherd over them, and he shall feed them, even my servant David; he shall feed them, and he shall be their shepherd.
И ще издигна над тях един пастир да ги пасе — слугата Ми Давид. Той ще ги пасе и той ще им бъде пастир.
And I the LORD will be their God, and my servant David a prince among them; I the LORD have spoken it.
Аз, ГОСПОД, ще им бъда Бог и слугата Ми Давид ще бъде княз между тях. Аз, ГОСПОД, изговорих това.
And I will make with them a covenant of peace, and will cause the evil beasts to cease out of the land: and they shall dwell safely in the wilderness, and sleep in the woods.
И ще направя с тях завет на мир и ще махна злите зверове от земята и те ще живеят безопасно в пустинята и ще спят в горите.
And I will make them and the places round about my hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of blessing.
Ще направя тях и околностите на Своя хълм за благословение; и ще изпратя дъжда на времето му — дъжд на благословение ще бъде.
And the tree of the field shall yield her fruit, and the earth shall yield her increase, and they shall be safe in their land, and shall know that I am the LORD, when I have broken the bands of their yoke, and delivered them out of the hand of those that served themselves of them.
И полските дървета ще дават плода си и земята ще даде реколтата си. И ще бъдат в безопасност в земята си и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато строша оковите на ярема им и ги спася от ръката на онези, които ги поробваха.
And they shall no more be a prey to the heathen, neither shall the beast of the land devour them; but they shall dwell safely, and none shall make them afraid.
Няма вече да бъдат плячка за народите и земните зверове няма да ги изпояждат, а ще живеят в безопасност и никой няма да ги плаши.
And I will raise up for them a plant of renown, and they shall be no more consumed with hunger in the land, neither bear the shame of the heathen any more.
И ще им издигна прочуто насаждение и те няма вече да гинат от глад в земята и няма вече да носят опозоряване от народите.
Thus shall they know that I the LORD their God am with them, and that they, even the house of Israel, are my people, saith the Lord GOD.
И ще познаят, че Аз, ГОСПОД, техният Бог, съм с тях и че те, израилевият дом, са Мой народ, заявява Господ БОГ.
And ye my flock, the flock of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord GOD.
И вие сте Мое стадо, вие хора, сте стадо на пасбището Ми и Аз съм ваш Бог, заявява Господ БОГ.