Ezekiel 35

Moreover the word of the LORD came unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, set thy face against mount Seir, and prophesy against it,
Сине човешки, насочи лицето си против планината Сиир и пророкувай против нея!
And say unto it, Thus saith the Lord GOD; Behold, O mount Seir, I am against thee, and I will stretch out mine hand against thee, and I will make thee most desolate.
И й кажи: Така казва Господ БОГ: Ето, планино Сиир, Аз съм против теб и ще простра ръката Си против теб, и ще те направя пустош и опустошение.
I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate, and thou shalt know that I am the LORD.
Ще направя градовете ти развалини и ще станеш пустош, и ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД.
Because thou hast had a perpetual hatred, and hast shed the blood of the children of Israel by the force of the sword in the time of their calamity, in the time that their iniquity had an end:
Понеже хранеше вечна омраза и предаде израилевите синове на силата на меча във времето на бедствието им, когато беззаконието им стигна до край,
Therefore, as I live, saith the Lord GOD, I will prepare thee unto blood, and blood shall pursue thee: sith thou hast not hated blood, even blood shall pursue thee.
затова — жив съм Аз, заявява Господ БОГ — ще те направя кръв и кръв ще те преследва; понеже не намрази кръвта, кръв ще те преследва.
Thus will I make mount Seir most desolate, and cut off from it him that passeth out and him that returneth.
И ще направя планината Сиир пълна пустош и ще изтребя от нея и онзи, който минава, и онзи, който се връща.
And I will fill his mountains with his slain men: in thy hills, and in thy valleys, and in all thy rivers, shall they fall that are slain with the sword.
И ще напълня планините й с убитите й; по хълмовете ти и по долините ти, и по всичките ти потоци ще паднат убитите от меч.
I will make thee perpetual desolations, and thy cities shall not return: and ye shall know that I am the LORD.
Ще те направя вечна пустош и градовете ти няма да се населят; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.
Because thou hast said, These two nations and these two countries shall be mine, and we will possess it; whereas the LORD was there:
Понеже ти каза: Тези два народа и тези две страни ще бъдат мои, и ние ще ги владеем, ако и да е бил там ГОСПОД!
Therefore, as I live, saith the Lord GOD, I will even do according to thine anger, and according to thine envy which thou hast used out of thy hatred against them; and I will make myself known among them, when I have judged thee.
Затова — жив съм Аз, заявява Господ БОГ — ще постъпя според гнева и според ревността, с които ти постъпи поради омразата си към тях; и ще им се изявя, когато те съдя.
And thou shalt know that I am the LORD, and that I have heard all thy blasphemies which thou hast spoken against the mountains of Israel, saying, They are laid desolate, they are given us to consume.
И ще познаеш, че Аз, ГОСПОД, чух всичките хули, които произнесе против израилевите планини, като каза: Те запустяха, на нас са дадени за храна!
Thus with your mouth ye have boasted against me, and have multiplied your words against me: I have heard them.
И с устата си се големяхте против Мен и умножихте думите си против Мен — Аз чух.
Thus saith the Lord GOD; When the whole earth rejoiceth, I will make thee desolate.
Така казва Господ БОГ: Когато цялата земя се весели, Аз ще те направя пуста.
As thou didst rejoice at the inheritance of the house of Israel, because it was desolate, so will I do unto thee: thou shalt be desolate, O mount Seir, and all Idumea, even all of it: and they shall know that I am the LORD.
Както ти се развесели за наследството на израилевия дом, че е запустено, така ще направя на теб; ще запустееш, планино Сиир, и целият Едом, целият! И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.