Ezekiel 30

The word of the LORD came again unto me, saying,
И ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord GOD; Howl ye, Woe worth the day!
Сине човешки, пророкувай и кажи: Така казва Господ БОГ: Ридайте: Горко за деня!
For the day is near, even the day of the LORD is near, a cloudy day; it shall be the time of the heathen.
Защото е близо денят; да, близо е Денят на ГОСПОДА, ден облачен — той ще бъде времето на езичниците.
And the sword shall come upon Egypt, and great pain shall be in Ethiopia, when the slain shall fall in Egypt, and they shall take away her multitude, and her foundations shall be broken down.
И ще дойде меч върху Египет и голям страх ще има в Етиопия, когато убитите паднат в Египет, и когато вземат богатството му и сринат основите му.
Ethiopia, and Libya, and Lydia, and all the mingled people, and Chub, and the men of the land that is in league, shall fall with them by the sword.
Етиопци и ливийци, и лидийци и цялото разноплеменно множество, и Хув, и синовете на земята на завета заедно с тях ще паднат от меч.
Thus saith the LORD; They also that uphold Egypt shall fall; and the pride of her power shall come down: from the tower of Syene shall they fall in it by the sword, saith the Lord GOD.
Така казва ГОСПОД: Ще паднат и онези, които подпират Египет, и гордостта на силата му ще се сниши; от Мигдол до Сиина ще паднат в него от меч, заявява Господ БОГ.
And they shall be desolate in the midst of the countries that are desolate, and her cities shall be in the midst of the cities that are wasted.
И те ще бъдат опустошени сред опустошените земи и градовете му ще бъдат сред запустелите градове.
And they shall know that I am the LORD, when I have set a fire in Egypt, and when all her helpers shall be destroyed.
И ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато сложа огън в Египет и всички негови помощници бъдат разбити.
In that day shall messengers go forth from me in ships to make the careless Ethiopians afraid, and great pain shall come upon them, as in the day of Egypt: for, lo, it cometh.
В онзи ден ще излязат отпред Мен пратеници с кораби, за да уплашат безгрижната Етиопия; и голям страх ще бъде сред тях в деня на Египет, защото, ето, идва.
Thus saith the Lord GOD; I will also make the multitude of Egypt to cease by the hand of Nebuchadrezzar king of Babylon.
Така казва Господ БОГ: Аз ще сложа край на множеството на Египет чрез ръката на вавилонския цар Навуходоносор.
He and his people with him, the terrible of the nations, shall be brought to destroy the land: and they shall draw their swords against Egypt, and fill the land with the slain.
Той и народът му с него, страшните между народите, ще бъдат доведени, за да разорят земята. И те ще изтеглят мечовете си против Египет и ще напълнят земята с убити.
And I will make the rivers dry, and sell the land into the hand of the wicked: and I will make the land waste, and all that is therein, by the hand of strangers: I the LORD have spoken it.
А Аз ще пресуша реките и ще продам земята в ръцете на зли хора, и ще опустоша земята и всичко, което я изпълва, чрез ръката на чужденци; Аз, ГОСПОД, изговорих това.
Thus saith the Lord GOD; I will also destroy the idols, and I will cause their images to cease out of Noph; and there shall be no more a prince of the land of Egypt: and I will put a fear in the land of Egypt.
Така казва Господ БОГ: Ще погубя и кумирите и ще махна от Мемфис идолите, и вече няма да има княз от египетската земя, и ще докарам страх в египетската земя.
And I will make Pathros desolate, and will set fire in Zoan, and will execute judgments in No.
И ще опустоша Патрос, ще сложа огън в Танис и ще извърша присъди в Но.
And I will pour my fury upon Sin, the strength of Egypt; and I will cut off the multitude of No.
И ще излея яростта Си върху египетската крепост Син, и ще изтребя множеството на Но.
And I will set fire in Egypt: Sin shall have great pain, and No shall be rent asunder, and Noph shall have distresses daily.
И ще сложа огън в Египет, Син ще трепери от страх, Но ще бъде разбит, а Мемфис ще бъде нападнат от противници денем.
The young men of Aven and of Pi–beseth shall fall by the sword: and these cities shall go into captivity.
Младежите на Илиопол и Пивесет ще паднат от меч, а останалите ще отидат в плен.
At Tehaphnehes also the day shall be darkened, when I shall break there the yokes of Egypt: and the pomp of her strength shall cease in her: as for her, a cloud shall cover her, and her daughters shall go into captivity.
И в Тафнес денят ще помръкне, когато строша там яремите на Египет; и гордостта на силата му ще престане в него, а него ще покрие облак и дъщерите му ще отидат в плен.
Thus will I execute judgments in Egypt: and they shall know that I am the LORD.
Така ще извърша присъди над Египет и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.
And it came to pass in the eleventh year, in the first month, in the seventh day of the month, that the word of the LORD came unto me, saying,
А в единадесетата година, в първия месец, на седмия ден от месеца, ГОСПОДНОТО слово беше към мен и каза:
Son of man, I have broken the arm of Pharaoh king of Egypt; and, lo, it shall not be bound up to be healed, to put a roller to bind it, to make it strong to hold the sword.
Сине човешки, строших мишцата на фараона, египетския цар; и ето, тя не е била превързана, за да му се даде изцеление, за да я обвият с превръзки, да я превържат, за да се укрепи да държи меч.
Therefore thus saith the Lord GOD; Behold, I am against Pharaoh king of Egypt, and will break his arms, the strong, and that which was broken; and I will cause the sword to fall out of his hand.
Затова, така казва Господ БОГ: Ето, Аз съм против фараона, египетския цар, и ще строша двете му мишци, здравата и строшената; и ще направя меча да падне от ръката му.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and will disperse them through the countries.
И ще разпръсна египтяните между народите и ще ги разсея по земите.
And I will strengthen the arms of the king of Babylon, and put my sword in his hand: but I will break Pharaoh's arms, and he shall groan before him with the groanings of a deadly wounded man.
Но ще укрепя мишците на вавилонския цар и ще сложа Своя меч в ръката му; и ще строша мишците на фараона, и той ще стене пред него, както стене смъртно ранен.
But I will strengthen the arms of the king of Babylon, and the arms of Pharaoh shall fall down; and they shall know that I am the LORD, when I shall put my sword into the hand of the king of Babylon, and he shall stretch it out upon the land of Egypt.
И ще укрепя мишците на вавилонския цар, а мишците на фараона ще отпаднат; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД, когато сложа Своя меч в ръката на вавилонския цар, и той я простре върху египетската земя.
And I will scatter the Egyptians among the nations, and disperse them among the countries; and they shall know that I am the LORD.
И ще разпръсна египтяните между народите и ще ги разсея по земите; и ще познаят, че Аз съм ГОСПОД.