I Corinthians 4

Let a man so account of us, as of the ministers of Christ, and stewards of the mysteries of God.
Така всеки човек да ни счита за Христови служители и управители на Божиите тайни.
Moreover it is required in stewards, that a man be found faithful.
А това, което тук се изисква от управителите, е всеки да се намери верен.
But with me it is a very small thing that I should be judged of you, or of man's judgment: yea, I judge not mine own self.
А за мен е най-малко нещо да бъда съден от вас или от човешки съд; аз дори не съдя сам себе си.
For I know nothing by myself; yet am I not hereby justified: but he that judgeth me is the Lord.
Защото, въпреки че не се съзнавам виновен в нищо, пак с това не съм оправдан; защото Господ е Този, който ще ме съди.
Therefore judge nothing before the time, until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness, and will make manifest the counsels of the hearts: and then shall every man have praise of God.
Затова не съдете нищо преждевременно, докато не дойде Господ, който ще извади на светло скритото в тъмнината и ще изяви намеренията на сърцата. И тогава всеки ще получи своята похвала от Бога.
And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes; that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another.
И това, братя, преносно приспособих към себе си и Аполос заради вас, за да се научите чрез нас да не мъдрувате повече от написаното и да не се гордее някой от вас с един против друг.
For who maketh thee to differ from another? and what hast thou that thou didst not receive? now if thou didst receive it, why dost thou glory, as if thou hadst not received it?
Защото, кой те прави да се отличаваш от другиго? И какво имаш, което да не си получил? Но ако си го получил, защо се хвалиш, като че не си го получил?
Now ye are full, now ye are rich, ye have reigned as kings without us: and I would to God ye did reign, that we also might reign with you.
Сити сте вече! Обогатихте се вече! Възцарихте се без нас! О, да бяхте се възцарили (наистина), че и ние да царуваме с вас!
For I think that God hath set forth us the apostles last, as it were appointed to death: for we are made a spectacle unto the world, and to angels, and to men.
Защото аз мисля, че Бог изложи нас, апостолите, като най-последни, като осъдени на смърт; защото станахме за показ на света — както на ангелите, така и на хората:
We are fools for Christ's sake, but ye are wise in Christ; we are weak, but ye are strong; ye are honourable, but we are despised.
ние сме безумни заради Христос, а вие сте разумни в Христос; ние — слаби, а вие — силни; вие — почитани, а ние — опозорени.
Even unto this present hour we both hunger, and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwellingplace;
Ние и досега гладуваме и жадуваме, и сме голи, и сме бити, и се скитаме бездомни,
And labour, working with our own hands: being reviled, we bless; being persecuted, we suffer it:
трудим се, работейки с ръцете си. Като ни хулят — благославяме, като ни гонят — търпим,
Being defamed, we intreat: we are made as the filth of the world, and are the offscouring of all things unto this day.
като ни злословят — умоляваме. Досега станахме като смет на света, измет на всичко.
I write not these things to shame you, but as my beloved sons I warn you.
Не пиша това, за да ви засрамя, а за да ви увещая, като възлюбени мои деца.
For though ye have ten thousand instructers in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.
Защото, дори и да имате десетки хиляди възпитатели в Христос, пак нямате много бащи; понеже аз ви родих в Христос Иисус чрез благовестието.
Wherefore I beseech you, be ye followers of me.
Затова ви моля настойчиво: бъдете мои подражатели!
For this cause have I sent unto you Timotheus, who is my beloved son, and faithful in the Lord, who shall bring you into remembrance of my ways which be in Christ, as I teach every where in every church.
Поради тази причина ви изпратих Тимотей, който е мое възлюбено и вярно дете в Господа; той ще ви напомни моите пътища в Христос, които аз поучавам навсякъде във всяка църква.
Now some are puffed up, as though I would not come to you.
Но някои се възгордяха, като че ли нямаше да дойда при вас.
But I will come to you shortly, if the Lord will, and will know, not the speech of them which are puffed up, but the power.
Но ако Господ желае, аз скоро ще дойда при вас и ще изпитам не думите, а силата на онези, които са се възгордели.
For the kingdom of God is not in word, but in power.
Защото Божието царство не се състои в думи, а в сила.
What will ye? shall I come unto you with a rod, or in love, and in the spirit of meekness?
Какво искате? Да дойда при вас с тояга ли, или с любов и кротък дух?