Psalms 113

Halelujah. Chvalte služebníci Hospodinovi, chvalte jméno Hospodinovo.
Hallelujah! Looft, gij knechten des HEEREN! looft den Naam des HEEREN.
Budiž jméno Hospodinovo požehnáno od tohoto času až na věky.
De Naam des HEEREN zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Hospodinovo.
Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.
Vyvýšenť jest nade všecky národy Hospodin, a nad nebesa sláva jeho.
De HEERE is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
Kdo jest rovný Hospodinu Bohu našemu, kterýž vysoko bydlí?
Wie is gelijk de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont.
Kterýž snižuje se, aby všecko spatřoval, což jest na nebi i na zemi.
Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.
Vyzdvihuje z prachu nuzného, a z hnoje vyvyšuje chudého,
Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt;
Aby jej posadil s knížaty, s knížaty lidu svého.
Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
Kterýž vzdělává neplodnou v čeled, a matku veselící se z dítek. Halelujah.
Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!