Hosea 4

Hør Herrens ord, I Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.
 Hören HERRENS ord,      I Israels barn.  Ty HERREN har sak      med landets inbyggare,  eftersom ingen sanning och ingen kärlek  och ingen Guds kunskap finnes i landet.
De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.
 Man svär och ljuger,      man mördar och stjäl      och begår äktenskapsbrott;  man far fram på våldsverkares vis,      och blodsdåd följer på blodsdåd.Jer. 7,9.
Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes.
 Därför ligger landet sörjande,  och allt som lever där försmäktar  både djuren på marken      och fåglarna under himmelen;  själva fiskarna i havet förgås.Jer. 12,4. Sef. 1,3.
Allikevel må ingen gå i rette med nogen annen eller refse ham; for ditt folk er lik dem som tretter med en prest.
Dock bör man icke så mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom, eller förebrå ditt folk, som man bör gå till rätta med prästen.
Du skal omkomme om dagen, og profeten skal omkomme med dig om natten, og jeg vil tilintetgjøre din mor.
 Ja, du skall komma på fall om dagen,      på fall skall ock profeten komma      jämte dig om natten,  jämväl din moder skall jag förgöra.
Mitt folk går til grunne fordi det ikke har kunnskap; fordi du har forkastet kunnskapen, forkaster jeg dig, så du ikke skal tjene mig som prest; du glemte din Guds lov, derfor vil også jeg glemme dine barn.
 Det är förbi med mitt folk,      därför att det ej får någon kunskap.  Men eftersom du har förkastat kunskap,  därför skall ock jag förkasta dig,  så att du upphör att vara min präst.  Och såsom du har förgätit din Guds lag,  så skall ock jag förgäta dina barn.2 Mos. 20,6.
Jo flere de blev, dess mere syndet de mot mig; deres ære vil jeg skifte om til skam.
 Ju mer de hava fått växa till,  dess mer hava de syndat mot mig;  men deras ära skall jag förbyta i skam.
Av mitt folks synd lever de, og efter deres misgjerning higer de.
 Av mitt folks synd föda de sig,  och till dess missgärning står deras begår.
Derfor skal det gå med presten som med folket, og jeg vil hjemsøke ham for hans ferd og gi ham like for hans gjerninger.
 Men nu skall det gå prästen och folket lika:  jag skall hemsöka dem för deras vägar,  och för deras gärningar skall jag vedergälla dem.Jes. 24,2.
De skal ete og ikke bli mette, de skal drive utukt og ikke utbrede sig; for de har holdt op å akte på Herren.
 När de äta, skola de icke bliva mätta,  och genom sitt lösaktiga leverne skola de ej föröka sig;  de hava ju upphört att hålla sig till HERREN.3 Mos. 26,26. Mik. 6,14. Hagg. 1,6.
Hor og vin og most tar forstanden bort.
 Lösaktighet och vin och must taga bort förståndet.Ords. 20,1.
Mitt folk spør sitt trestykke til råds, og dets kjepp gir det svar; for utuktens ånd har forvillet dem, så de driver hor og ikke vil stå under sin Gud.
 Mitt folk frågar sin stock till råds  och vill hämta besked av sin stav;  ty en trolöshetens ande har fört dem vilse,  så att de i trolös avfällighet hava lupit bort ifrån sin Gud.Hos. 5,4.
På fjelltoppene ofrer de, og på haugene brenner de røkelse under eker og popler og terebinter, fordi skyggen der er god; derfor driver eders døtre hor, og eders sønnekoner gjør sig skyldige i ekteskapsbrudd.
 På bergens toppar frambära de offer,  och på höjderna tända de offereld,  under ekar, popplar och terebinter,  eftersom skuggan där är så god.  Så bliva edra döttrar skökor,  och edra söners hustrur äktenskapsbryterskor.Jes. 57,5 f. Hes. 6,13.
Jeg vil ikke hjemsøke eders døtre for deres hor, eller eders sønnekoner for deres ekteskapsbrudd; for mennene går selv avsides med horkvinnene og ofrer med skjøgene. Således går det uforstandige folk til grunne.
 Dock kan jag icke straffa edra döttrar för att de äro skökor,  eller edra söners hustrur för att de äro äktenskapsbryterskor,  ty männen själva gå ju avsides med skökor,  och offra med tempeltärnor.  Så löper folket, som intet förstår, till sin undergång.6 Mos. 23,17.
Om enn du, Israel, driver hor, så må ikke Juda gjøre sig skyldig i sådant! Gå ikke til Gilgal og dra ikke op til Bet-Aven og sverg ikke: Så sant Herren lever!
 Om nu du Israel vill bedriva din otukt,  så må dock Juda icke ådraga sig skuld.  Kommen då icke till Gilgal,  dragen ej upp till Bet-Aven,  och svärjen icke: »Så sant HERREN lever.»5 Mos. 6,13. 1 Kon. 12,29. Hos. 9,15. 10,5. 12,11. Am. 5,5.
For Israel er som en ustyrlig ku; men nu skal Herren la dem beite som lam på den vide mark.
 Om Israel spjärnar emot      såsom en obändig ko,  månne HERREN ändå skall föra dem i bet      såsom lamm i vida öknen
Efra'im er bundet til avgudsbilleder; la ham fare!
 Nej, Efraim står i förbund      med avgudar;      må han då fara!
Deres rus er forbi; utukt har deres skjold drevet, høit har de elsket det som skammelig er.
 Deras dryckenskap är omåttlig.      hejdlöst bedriva de sin otukt;  de som skulle vara landets sköldar      älska vad skamligt är.
Et stormvær griper dem med sine vinger, og de skal bli til skamme med sine offer.
 Men en stormvind skall fatta dem      med sina vingar,  och de skola komma på skam med sina offer.